جستجوگر پیشرفته سایتآموزش پاسکال بخش سوم : آموزش دستورات کنترلی و حلقه ها در پاسکال

تعداد بازديد : 1491
دستورات break و continue

دستورات break و continue

در C++ دو دستور وجود دارد که باعث ايجاد وقفه در اجرای عادی حلقه می شود؛ break و continue. دستور break را قبلا در switch آشنا شديد. به طور مشابه اين دستور در حلقه های for، while و do-while باعث می شود کنترل بلافاصله از بدنه حلقه خارج شده به دستور بعد از حلقه منتقل شود.


مثال. در برنامه زير به کاربر اجازه داده می شود 100 عدد را وارد کند يا برای پايان يک عدد منفی وارد کند.

#include <iostream.h>


int main() {
   cout << "Enter 100 positive numbers, or a "
       <<" negative number to abort.n";

   int i;

   for (i = 1; i <= 100; ++i) {
      cout << "Enter the number #" << i << ": ";
      int n;
      cin >> n;
      if (n < 0)
         break;
      }

   if (i == 100)
      cout << "You are a real man.n";
   else
      cout << "You stopped after " << i
      << " numbers, coward!n";
}


دستور continue باعث پرش از روی دستورات بعد از خود و انتقال کنترل به ابتدای حلقه می شود.


مثال. برنامه زير مضارب غير 7 مابين اعداد 0 تا 100 نمايش می دهد.

#include <iostream.h>

int main() {
   for (int i = 0; i < 100; ++i) {
      // Skip the multiples of 7
      if ((i % 7) == 0)
         continue;

      cout << i << " ";
      }
}


تعداد بازديد : 2151
دستورات کنترلی

اين بخش دستورات کنترلی که راهی برای کنترل اجرای برنامه ها در ++C هستند را می پوشاند. اين دستورات شامل دستورات شرطی if-else و switch و حلقه های تکرار while، do-while و for هستند.

دستور if-else
دستور switch
حلقه for
حلقه while
حلقه do-while
دستورات break و continue


ترتيب اجرای برنامه ها در ++C به صورت top-down است. بدين معنی که اجرا از ابتدای تابع ()main آغاز می شود دستور به دستور ادامه پيدا می کند تا به انتهای ()main برسد. دستورات کنترلی موجود در ++C اجازه تغيي ترتيب اجرای برنامه را می دهند.

دستورات شرطی که از ساختارهای تصمیم گیری هستند دستوراتی هستند که در صورت برقرار بودن شرطی دستوری را اجرا می کنند. دو دستور شرط در ++C وجود دارد: ‌if و switch.


تعداد بازديد : 1501