تو قسمت Form Timerاین دستور رو بنویس و هر وقت خواستی Lable مورد نظر رو Visible کن این دستور اجرا میشه.