loading...
دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال

 تعداد صفحات : 120 با فرمت ورد و قابل ویرایش

پردیس بین الملل

 

حقوق خصوصی

 

 

مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین آن

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات.. 4

1- مفاهیم و معناشناسی واژگان. 5

1-1-فوتبال و فیفا 6

1-1-1- فوتبال و تاریخچه آن. 6

1-1-2- فیفا و تاریخچه آن. 8

1-2- اختلاف.. 11

1-2-1-انواع اختلاف.. 11

1-2-1-1-اختلاف کیفری.. 11

1-2-1-2- اختلافات حقوقی.. 12

1-2-1-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی.. 12

1-2-1-2-2-1- مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی غیر قراردادی.. 15

1-2-1-2-2-1- اقسام مسئولیت مدنی غیر قراردادی.. 18

1-2-1-3- اختلافات انضباطی.. 23

1-3- مفهوم مراجع رسیدگی کننده و انواع آن. 23

1-3-1- مفهوم مراجع رسیدگی کننده 23

1-3-2- انواع مراجع رسیدگی کننده 23

1-3-2-1- مراجع رسیدگی کننده داخلی.. 23

1-3-2-2- مراجع رسیدگی کننده خارجی.. 24

1-4- مفهوم آیین رسیدگی.. 24

فصل دوم: مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال.. 26

2-1- مراجع داخلی.. 27

2-1-1- مرجع قضایی.. 27

2-1-1-1- دادگاه های عمومی.. 27

2-1-1-1- مرجع کیفری.. 28

2-1-1-2- مرجع حقوقی.. 29

2-1-1-2- دیوان عدالت اداری.. 30

2-1-2- مرجع شبه قضایی.. 31

2-1-2-1- داوری.. 31

2-1-2-2-کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. 33

2-1-2-2-1-کمیته انضباطی واستیناف.. 34

2-2- مراجع بین المللی.. 41

2-2-1- مرجع CAS (دادگاه حکمیت در ورزش) 41

2-2-2- مرجع AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) 44

فصل سوم: آیین رسیدگی.. 45

3-1- آیین رسیدگی در مراجع داخلی.. 46

3-1- آیین رسیدگی در مراجع داخلی.. 47

3-1-1- آیین رسیدگی در مراجع قضایی.. 48

3-1-1-1-1-آیین رسیدگی در مراجع کیفری.. 48

3-1-1-1-2-آیین رسیدگی در مراجع حقوقی.. 50

3-1-1-2-آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری.. 50

3-2-آیین رسیدگی در مراجع شبه قضایی.. 51

3-2-1- آیین رسیدگی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. 51

3-2-3- آیین رسیدگی در داوری.. 69

3-3- آیین رسیدگی در مراجع بین المللی.. 74

3-3-1- آئین رسیدگی درA.F.CوC.A.S. 74

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 77

فهرست منابع و مآخذ. 81

ضمائم. 84

 

عنوان : مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال وآیین آن

نام دانشجو : آرمان صاحبی

 

چکیده :

 

 

برای عموم مردم ورزش فوتبال با ظاهر جذاب و پرهیاهویش، وسیله ای مهم برای افزایش هیجان و هدایت سلیقه های فردی و ابزاری جهت شادی و نشاط می باشد. اگر به عمق ورزش فوتبال و به ابعاد گوناگون آن نگاهی دقیق­تر بیاندازیم خواهیم دید که در دنیای امروزی، فوتبال با خود انبوهی از مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی، حقوقی و … را به همراه آورده که بسیاری از آنها در نوع خود تازگی داشته و تا حدودی نیز کم نظیر می باشند. یکی از ابعاد مهم این ورزش، مباحث حقوقی مرتبط با مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن می باشد. همانطور که می دانیم، عموماً پیش بینی آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می نماید به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای عدالت، اخلاق و انصاف باشد و تدوین و تصویب مقررات دادرسی و آیین رسیدگی به اختلافات حقوقی می تواند مکمل و متمم آن باشد. در حال حاضر، در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مهمترین مقررات مربوط به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن تدوین و تصویب گردیده است. در این تحقیق با روشی توصیفی به بررسی مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به حقوق ماهوی و شکلی مرتبط با ورزش فوتبال پرداختیم تا از رهگذر تحلیل آیین نامه انضباطی مذکور و سایر مقررات مربوطه افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

کلید واژه: فوتبال، اختلافات ورزشی، آیین دادرسی مدنی، صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی، آیین نامه انضباطی فوتبال.

 

 

 

Title: The Authority Adjudicating Disputes Arising from Soccer and Its Regulations

Author: Arman Sahebi

 

  Abstract:

 

 

For most people, soccer with its all attractions and excitements is an important medium for increasing individuals’ excitements and guiding their tastes and also a medium for providing pleasure and joy among people. However, if we take a closer look and consider the various aspects of soccer, we would see that in the modern world, soccer has provided various economical, political and legal issues many of which have been new and unique.

One of the most important aspects of soccer is the one related to the authorities adjudicating the disputes arising from soccer and its disciplinary regulations. In addition, since anticipating the legal rules and principles which determine individuals’ rights and commitments can not in itself meet the needs of justice, morality and fairness, introducing and approving legislations on proceedings and disciplinary regulations concerning legal disputes can be complemented and supplemented.

In this research, a descriptive approach is used to investigate some of the most important legal issues related to soccer substantial rights and it is hoped that by the analysis of soccer disciplinary regulations and rules we could open up new horizons for legal community.

Key words: soccer, sport disputes, civil proceedings, judicial and quasi-judicial authority competence, soccer disciplinary regulations.

 

مقدمه

در جهان کنونی شاید هیچ چیز را نتوان یافت که به اندازه بازی فوتبال مردم را به هم نزدیک و از هم دور کرده باشد. تردیدی نیست که آن زمان که ملوانان انگلیسی این ورزش را پایه گذاشته هرگز چنین همه گیری را تصور نمی کرد. قطعاً این ورزش از آغاز با اهدافی که امروز پیدا کرده به وجود نیامده باشد. سیر تکاملی این ورزش این دیدگاه را تا حدی تائید می‌کند. البته برخی هم می‌گویند فوتبال اولین بار در برزیل مطرح شد و ملوانان انگلیسی بعد از آشنایی اولیه با آن کم کم سروسامانی به آن داده و برایش قوانین خاصی ابداع کردند و مثل خیلی موارد دیگر به دلیل سلطه بر عالم آنرا به نام خود ثبت نمودند. حقیقت هرچه باشد فوتبال مسیر خاص و طولانی را طی کرد تا به شکل امروز درآمد. این ورزش چه در ساختار و قانونمندی‌ها و چه در اهداف و چه در تاثیر و تاثرات خود بکلی دگرگون شد. در ابتدا عده‌ای صرفاً برای تفریح و وقت‌گذرانی، که شاید تعریف ساده‌ای از بازی باشد، توپی را به میدان که نه، به هر محل مسطحی می‌انداختند و بدون این پیچیدگی‌ها در دو گروه، که تعداد هم درآن مهم نبود، سعی می‌کردند توپ را به دروازه طرف مقابل بکشانند. صحنه‌ای بود از جنگ و دوستی، قدرت‌نمایی و صمیمیت. به مرور این ورزش هم تکویناً مراحل تکاملی خود را طی کرد. ذات دنیای جدید و ماهیت مدرنیسم بیکار ننشست و این ورزش را هم مانند هر پدیده دیگری به جزئی از خود تبدیل نمود. اصولاً غرب و یا ماهیت غرب به گونه‌ای است که همچون روحی واحد هرآنچه را که منطبق با خود بیابد به درون خود می‌کشد و به شکل خود درمی‌آورد و به جزئی از خود تبدیل می‌کند. اگر قرار باشد روزی فوتبال نقش حقیقی خود را بازی کند باید تکلیفش با ساختار هر نظام روشن شود. در غرب فوتبال خود غرب است و در برخی کشورها چنین نیست و تلاش برای تغییر مصنوعی این ساختار هم در این کشورها به جایی نرسیده و نخواهد رسید. و به همین دلیل نقش‌های متفاوتی از آن به چشم می‌خورد. ورزش فوتبال بنا به ماهیت خود و تحولات بسیاری که داشته با مسائل متنوعی ارتباط دارد. ارتباط ورزش فوتبال و حقوق نیز یکی از نقاط قابل تامل در دنیای کنونی است که در برخی از کشورها موجب پیدایش رشته ای به نام حقوق ورزشی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق ورزشی را می توان بررسی روش­ها و تعیین سازو کار های علمی برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش ها منجمله ورزش فوتبال دانست. امری که با بهره گرفتن از قوانین و مقررات موضوعه قابل انجام          می باشد.

در جهان کنونی، ورزش فوتبال یکی از راه های موثر تربیتی، آموزشی و اخلاقی بوده و روز به روز نیز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در مید  ان های ورزش فوتبال وسیله مفیدی برای اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروی انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش فوتبال و توفیق در میدان ها صرف می شود. با این وجود بازی فوتبال، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع اختلافات، خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. دشواری در این است که این اختلافات و خطرها لازمه حرکت های ورزشی و احتراز ناپذیر است و اجرای قواعد عمومی درباره آنها ممکن نیست. پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل مهم دیگری است که نظام حقوقی فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شمارد. بنابراین، در ورزش فوتبال وجود خطا، خطر و اختلاف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آن­ها مشخص گردد.

 

 

طرح مساله تحقیق:

در این تحقیق درصدد بررسی مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن هستیم تا از رهگذر آن افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1- کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال را دارد؟

2-نظام حقوقی ایران چه بسترهایی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است؟

 

فرضیات تحقیق :

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

1- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از ورزش فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می باشد و به اختلافات حقوقی ورزشکاران و باشگاه ها نیز در محاکم عمومی(اعم از حقوقی یا کیفری) رسیدگی می شود.

2- نظام حقوقی ایران با پیش بینی مراجع انتظامی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال بسترهای حداقلی را برای تاسیس آیین رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است.

این تحقیق تلاش می کند که فرضیات یاد شده را بررسی و مورد مطالعه قرار دهد.

 

هدف تحقیق :

هدف تحقیق تبیین مفهوم و آثار اختلافات ورزشی و تعیین مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال و تشریح آیین رسیدگی به آنها.این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل تنظیم و تدوین گردیده است .

 

روش انجام تحقیق:

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی تهیه و تنظیم شده است و به جهت موضوع آن و رویه معمول در تحقیقات و پژوهش­های حقوقی به سایر روش های علمی نظیر مطالعه میدانی، آمارگیری، نمونه برداری و… استناد نشده است..

 

تعداد صفحه:120

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 154
 • آی پی دیروز : 168
 • بازدید امروز : 1,055
 • باردید دیروز : 1,823
 • گوگل امروز : 19
 • گوگل دیروز : 39
 • بازدید هفته : 2,878
 • بازدید ماه : 37,819
 • بازدید سال : 112,928
 • بازدید کلی : 8,291,622
 • کدهای اختصاصی