loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-بررسی-تاثیرسهام-مدیریتی-بر-ارتباط-بین-جریان-وجوه-نقد-آزاد-و-مدیریت-سود-در-شرکت-های-بورس
پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های بورس
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 128


پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چكيده:
هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۱۰۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،۱۹۹۵ ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری ۹۵ و ۹۰ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۹۵ و ۹۰ درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.


فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱) مقدمه 4
۲-۱ ) تاریخچه مطالعاتی 5
۳-۱) بیان مساله 7
۴-۱ ) پرسش تحقیق 11
۵-۱) فرضیه های پژوهش 11
۶-۱) اهداف پژوهش 11
۷-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش 12
۸-۱ ) حدود مطالعاتی 12
۱-۸-۱)قلمرو موضوعی 12
۲-۸-۱) قلمرو زمانی 13
۳-۸-۱) قلمرو مکانی 13
۹-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات 13
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه 16
۲-۲ اهداف عمده حسابداری 17
۳-۲ گزارشهای حسابداری 17
۱-۳-۲ گزارشهای درون سازمانی 18
۲-۳-۲ گزارشهای برونسازمانی 18
۴-۲ استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 18
۱-۴-۲ سرمایهگذاران 19
۲-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) 20
۳-۴-۲ سرمایه گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها 20
۴-۴-۲ اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 21
۵-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات 22
۶-۴-۲ مشتریان 22
۷-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی مدیریت 22
۸-۴-۲ کارکنان 22
۹-۴-۲ دولت و نیازهای آن 23
۱۰-۴-۲ جامعه 23
۵-۲ اهداف گزارشگری مالی 24
۱-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی 24
۲-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری 24
۳-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد 25
۴-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی 26
۵-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی 27
۶-۲ مقایسۀ سهامداران (سرمایه گذاران) با گروههای ذینفع 28
۹-۲ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن 30
۱-۹-۲تعریف جریان وجوه نقد آزاد 30
۲-۹-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 30
۳-۹-۲ مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد 31
۱۰-۲ نظریه مدیریت سود 33
۱-۱۰-۲ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 34
۲-۱۰-۲ منتخب نظریه های رقیب 35
۳-۱۰-۲نظریه ی شرکت 37
۴-۱۰-۲ رویکرد هزینه ی قراردادها 39
۵-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود 42
۶-۱۰-۲ رویکرد تصمیم گیری 43
۷-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود 45
۸-۱۰-۲ رویکرد سیاسی – قانونی 46
۹-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود 49
۱۱-۲حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمایندگی و مديريت سود 49
۱-۱۱-۲ طیف تعاریف حاکمیت شرکتی 50
۲-۱۱-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی 51
۳-۱۱-۲ اهداف حاکمیت شرکتی 52
۴-۱۱-۲ طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی 52
۵-۱۱-۲ مکانیزم های حاکمیت شرکتی 53
۶-۱۱-۲ ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران 54
۷-۱۱-۲ ارکان نظام راهبری شرکتی 55
۸-۱۱-۲ مکانیزمهای حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد 56
۱۲-۲ پیشینه تحقیق 57
۱-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 57
۲-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور 60
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳) مقدمه 65
۲-۳) روش پژوهش 65
۳-۳) پرسش های تحقیق 65
۴-۳) مدل تحلیلی تحقیق 65
۵-۳) متغیرهای مستقل 67
۱-۵-۳) جریانهای وجوه نقد آزاد 67
۲-۵-۳) متغیر رشد شرکت 68
۳-۵-۳) متغییر مستقل مالکیت سهام مدیريتي 68
۶-۳) متغیرهای کنترل 69
۱-۶-۳) هزینه بهرۀ بدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت 69
۲-۶-۳) اندازه شرکت 69
۷-۳) متغیر مجازی 70
۸-۳) جامعه و نمونه آماری 71
۱-۸-۳) جامعه آماری 71
۲-۸-۳) نمونه آماری 71
۹-۳) فرضیه های پژوهش 72
۱۰-۳) گرد آوری اطلاعات 72
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴) مقدمه‏ 74
۲-۴) شاخص های توصیفی متغیر ها 75
۳-۴) بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته 77
۴-۴) مدل رگرسيون چندگانه 78
۱-۴-۴ ) بررسي مدل رگرسيون چند گانه در شركتهاي بافرصت رشد پايين 81
۲-۴-۴) بررسي مدل رگرسيون چند گانه در شركتهاي بافرصت رشد پايين وجريانهاي وجوه نقد آزاد 82
۵-۴) آزمون فرضیات 83
۱-۵-۴) فرضيه اصلی اول 83
۲-۵-۴) فرضيه فرعی اول 84
۳-۵-۴) فرضيه اصلی دوم 85
۴-۵-۴) فرضيه فرعی دوم 86
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵) مقدمه 89
۲-۵) خلاصه پژوهش 89
۳-۵) نتایج آزمون فرضیه ها 91
۱-۳-۵) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول 92
۲-۳-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 92
۳-۳-۵) نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 93
۴-۳-۵)نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 93
۴-۵) نتیجه گیری 93
۵-۵) پیشنهادها 94
۱-۵-۵) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 94
۲-۵-۵) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 94
۶-۵) محدودیت های پژوهش 95
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 122
منابع لاتین: 123
چکیده انگلیسی: 128

دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 163
 • آی پی دیروز : 237
 • بازدید امروز : 656
 • باردید دیروز : 1,730
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 32
 • بازدید هفته : 8,628
 • بازدید ماه : 36,526
 • بازدید سال : 251,905
 • بازدید کلی : 8,430,599
 • کدهای اختصاصی