loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-نسبت-ارزش-دفتری-به-ارزش-بازار-و-اندازه-شرکت-با-بازده-سهام
پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 136


پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه

چكيده:
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمايه گذاران به منظور انتخاب بهينه در سرمايه گذاري سهام ، نيازمند اطلاعاتي از قبيل ميزان سود آوري سهام ، بازده سهام و… هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهاي مالي و بازده سهام شاید بتواند راهنماي مناسبي براي سرمايه گذاران و مديران شركت ها جهت نيل به اهداف مورد نظر باشد. اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي – همبستگي بوده ، به بررسی ارتباط بين اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد ۵۶ شرکت در طي دوره زماني ۸۶–1382 از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكيل پرتفوي بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و به کمک تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ، آزمون T ، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين – واتسون ، و بررسي مفروضات رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.
واژگان كليدي: اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بازده سهام، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML


فهرست مطالب
چكيده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱-مقدمه : 4
۲-۱ بیان مسأله 4
۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق 6
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 8
۵-۱ اهداف تحقیق 9
۱-۵-۱ هدف کلی 9
۲-۵-۱ هدف ویژه 9
۶-۱ چارچوب نظری تحقیق 9
۷-۱ فرضیات تحقیق 12
۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات 12
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲- مقدمه: 15
۲-۲ بازار مالی: 15
۱-۲-۲ کارکرد های اقتصادی بازار مالی 16
۱-۱-۲-۲ کمک به فرایند تشکیل سرمایه 16
۲-۱-۲-۲ تعیین قیمت دارایی های مالی 16
۳-۱-۲-۲ ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها) 17
۴-۱-۲-۲ کاهش هزینه مبادلات 17
۲-۲-۲ طبقه بندی بازارهای مالی 17
۱-۲-۲-۲ بازار پول 18
۲-۲ -۲-۲ بازار سرمایه 18
۳-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 18
۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 19
۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار 21
۶-۲ دارایی 22
۱-۶-۲ دارایی مالی 22
۷-۲ اوراق بهادار 23
۸-۲ سهام عادی 23
۹-۲ بازده سهام 24
۱-۹-۲ مفهوم بازده 24
۱۰-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 24
۱-۱۰-۲ بازده تحقق یافته 25
۲-۱۰-۲ بازده مورد انتظار 25
۱۱-۲ اجزای بازده 25
۱-۱۱-۲ سود دریافتی 25
۲-۱۱-۲ سود(زیان)سرمایه 25
۱۲-۲ اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت 29
۱-۱۲-۱ لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت 29
۱۳-۲ شاخص های اندازه 30
۱-۱۳-۲ میزان دارایی شرکت 30
۲-۱۳-۲ میزان فروش کل شرکت 30
۳-۱۳-۲ لگاریتم فروش کل 31
۴-۱۳-۲ تعداد پرسنل شرکت 31
۵-۱۳-۲ ارزش بازار شرکت 31
۱۴-۲مفهوم ارزش 32
۱۵-۲ انواع ارزش 32
۱-۱۵-۲ ارزش اسمی 32
۳-۱۵-۲ ارزش بازار 33
۴-۱۵-۲ ارزش انحلال 34
۵-۱۵-۲ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت 34
۶-۱۵-۲ ارزش ذاتی 34
۷-۱۵-۲ ارزش منصفانه 35
۱۶-۲ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME ) 35
۱۷-۲ قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی 35
۱۸-۲ مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز 36
۱۹-۲ مدل های تعادلی 36
۱-۱۹-۲ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 37
۲-۱۹-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39
۱-۲-۱۹-۲ کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 41
۳-۱۹-۲ مدل سه عاملی فاما و فرنچ 41
۱-۳-۱۹-۲ عامل اندازه 43
۲-۳-۱۹-۲ عامل ارزش 43
۲۴-۲ پیشینه تحقیق 44
۱-۲۴-۲ تحقیقات در خارج از ایران 44
۲-۲۴-۲ تحقیقات انجام شده در ایران 49
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
۱-۳- مقدمه 53
۲-۳ روش تحقیق 53
۳-۳ جامعه مطالعاتی 54
۴-۳ قلمرو تحقیق: 55
۱-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق : 55
۲-۴-۳-قلمرو زمانی تحقیق : 55
۳-۴-۳-قلمرو مکانی تحقیق : 55
۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق 56
۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 58
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها 58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۱-۴ مقدمه: 64
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیر ها 64
۳-۴ آزمون فرضیه ها 65
۱-۳-۴ فرضیه اول 67
۲-۳-۴ فرضیه دوم 71
۴-۴ آزمون فرضیات در حالت دو متغیره 75
۵-۴ آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه 76
۶-۴ آزمون هم خطی 86
۷-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 87
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۵-مقدمه 91
۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها 91
۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره 91
۲-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره 93
۳-۵ نتیجه گیری 93
۴-۵ پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق 95
۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 96
۶-۵ محدودیت های تحقیق 97
پيوستها:
پيوست الف: 99
پيوست ب: 105
پيوست ج: 111
پيوست د: 117
پيوست ه: 123
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 131
منابع لاتین: 133
منابع اینترنتی: 135
چکیده انگلیسی ....۱۳۶

دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 36
 • آی پی دیروز : 160
 • بازدید امروز : 204
 • باردید دیروز : 883
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 39
 • بازدید هفته : 4,954
 • بازدید ماه : 10,885
 • بازدید سال : 124,798
 • بازدید کلی : 8,303,492
 • کدهای اختصاصی