loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-تاثیر-پذیرفته-شدن-شرکت-ها-در-بورس-بر-ویژگی-های-کیفی-اطلاعات-در-صورت-های-مالی
پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 105


پایان نامه تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه

چكيده:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهميت نيز بايد از جنبه ويژگيهاي كيفي اطلاعات ،كامل باشند. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد . روش و ابزار گرداوری داده ها از طريق مطالعات ميداني و توزيع پرسشنامه می باشد، تعداد سوالات پرسشنامه ۱۵ مورد مي باشد كه به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم مي گردد. جهت بررسی نرمال بودن سطح افشای اطلاعات از ازمون نرمالیتی کلموگروف- اسمیرنوف وجهت بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي از آزمون آمار استنباطي (آزمون تي – استيودنت تك نمونه اي) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتیجه زیر حاصل گردیده است: پذيرفته شدن شركتها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي مربوط بودن،قابليت مقايسه و قابل فهم بودن تاثير بالايي دارد وليكن تاثير آن بر ويژگي قابليت اعتماد پايين مي باشد.
واژگان کلیدی : ويژگيهاي كيفي ، مربوط بودن ، قابليت اعتماد ، قابليت مقايسه ، قابل فهم بودنفهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه 5
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی 5
۳-۱ بيان مسئله 8
۴-۱ چارچوب نظري تحقيق 9
۵-۱ فرضيه‌هاي تحقيق 10
۶-۱ اهميت و ضرورت تحقيق 11
۷-۱اهداف تحقیق 11
۸-۱ حدود مطالعاتی 12
۱-۸-۱ قلمرومکانی 12
۲-۸-۱ قلمرو زمانی 12
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی 12
۹-۱ تعریف واژه‌هاي کلیدی 12
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه 15
۲-۲- گزارشگری مالی 16
۳-۲ اهداف گزارشگری مالی 17
۴-۲ استانداردهای گزارشگری 18
۵-۲ اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه مي‌گردد؟ 20
۱-۵-۲ سرمايه‌گذاران 21
۲-۵-۲- اعطا كنندگان تسهيلات مالي 21
۳-۵-۲- تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران 21
۴-۵-۲-مشتريان 21
۵-۵-۲- كاركنان 21
۶-۵-۲- دولت 22
۷-۵-۲- جامعه 22
۸-۵-۲ ساير استفاده‌ كنندگان 22
۶-۲ چه ميزان از اطلاعات لازم است در استانداردها براي دستيابي به ويژگيهاي كيفي مطلوب افشاء شود؟ 22
۷-۲ ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی 25
۸-۲مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی 26
۹-۲ ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی 27
۱۰-۲ عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی 30
۱۱-۲چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ 31
۱-۱۱-۲ قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟) 32
۲-۱۱-۲- مربوط بودن( چه اطلاعاتی مربوط است؟) 34
۱۲-۲ چه خصوصیاتی ارائه ی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ 35
۱-۱۲-۲ قابل فهم بودن 35
۲-۱۲-۲-قابل مقایسه بودن 36
۱۳-۲ چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می کند؟ 37
۱۴-۲ خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا 39
۱۵-۲خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان 41
۱۶-۲ ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی 43
۱۷-۲ هزینه های گزارشگری 45
۱۸-۲ روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام 47
۱-۱۸-۲ گزارشگری انعطاف پذیر 47
۲-۱۸-۲ گزارشگری بخشهای مجزا 47
۳-۱۸-۲ توضیح ماهیت فعالیت شرکتها 48
۴-۱۸-۲ تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها 48
۵-۱۸-۲ اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری 48
۶-۱۸-۲ انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت 48
۷-۱۸-۲ انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات 49
۸-۱۸-۲ افشای اطلاعات غیر مالی 49
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 51
۲-۳ روش تحقیق 51
۳-۳ مدل مفهومی تحقیق 52
۴-۳ متغیرهای تحقیق 52
۵-۳ اعتبار تحقیق 53
۶-۳ روایی آزمون 53
۷-۳ جامعه آماری 53
۸-۳ نمونه آماری 54
۹-۳ روش وابزار گرداوری داده ها واطلاعات 56
۱-۹-۳ روش میدانی 56
۱۰-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها 58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 62
۲-۴ تجزیه وتحلیل مشاهدات بااستفاده ازتکنیک های امارتوصیفی 62
۱-۲-۴ بررسی توصیفی اخرین مدرک تحصیلی 63
۲-۲-۴ بررسی توصیفی مدت سابقه کاری 64
۳-۲-۴ بررسی توصیفی میزان اشنای باصورتهای مالی 65
۴-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی به موقع بودن اطلاعات چقدر است . 66
۵-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی پیش بینی به چه میزان است . 67
۶-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی درارزیابی چقدر است؟ 68
۷-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابلیت تایید چقدر است؟ 69
۸-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی کامل بودن به چه میزان است؟ 70
۹-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی صحیح بودن به چه میزان است؟ 71
۱۰-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی رجحان محتوا برشکل چقدر است . 72
۱۱-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی بی طرفانه بودن به چه میزان است ؟ 73
۱۲-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران درمقایسه بین شرکتها به چه میزان است؟ 74
۱۳-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی ثبات رویه به چه میزان است؟ 75
۱۴-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی افشای کافی اطلاعات به چه میزان است؟ 76
۱۵-۲-۴ به نظر شما میزان پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟ 77
۳-۴ آماراستنباطی 78
۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول 78
۱-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن 78
۲-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابليت مقايسه 79
۳-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابليت اعتماد 80
۴-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن 81
۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی 82
۱-۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی هاي كيفي اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي 82
۳-۳-۴ آزمون تی – استودنت تک نمونه ای 83
۱-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک: 83
۲-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو: 83
۳-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه: 84
۴-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار 85
۵-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق: 86
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه 88
۲-۵خلاصه تحقیق 88
۳-۵ نتیجه گیری 89
۱-۳-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول 89
۲-۳-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم 90
۳-۳-۵ نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم 90
۴-۳-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی چهارم 90
۵-۳-۵ نتیجه گیری کلی 91
۴-۵ پیشنهادات کاربردی 92
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 92
۶-۵ محدودیتهای تحقیق 93
پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه 95
پیوست ب: آزمون پایائی پرسشنامه 99
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 101
منابع لاتین: 103
چکیده لاتین 105

دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 10
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 292
 • آی پی دیروز : 296
 • بازدید امروز : 1,346
 • باردید دیروز : 1,312
 • گوگل امروز : 18
 • گوگل دیروز : 41
 • بازدید هفته : 3,427
 • بازدید ماه : 4,624
 • بازدید سال : 265,543
 • بازدید کلی : 8,444,237
 • کدهای اختصاصی