loading...
دانلود سرای دانشجویی
ارزیابی-میزان-اتکا-معامله-گران-بورس-اوراق-بهادار-تهران-به-اطلاعات-سرمایه-فکری-درتصمیمات-سرمایه-گذاری
ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری درتصمیمات سرمایه گذاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 148


پایان نامه ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 148 صفحه

چكيده:
فرايند تصميم گيري سرمايه گذارن، تحت تاثير تركيبي از اطلاعات مالي و غير مالي است، اما گزار ش هايي كه مديران در رابطه با عملكرد و نحوه فعاليت شركت به بازار سرمايه ارايه مي كنند، صرفا ابعاد مالي و مشهود قضيه را در بر مي گيرد و کمتر اطلاعاتی در مورد اقلام نامشهود را در بر میگیرد، بنابراين علاوه بر اطلاعات مالي رايج، سرمایه گذاران به اطلاعات بيشتري در مورد عوامل نامشهودی كه بر قيمت سهام موثر است، نیاز دارند .
در این تحقیق سعی شده قدرت مربوط بودن اطلاعات مربوط به سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری از طریق آزمون های آماری اندازه گیری شود تا به کمک آن بتوانیم به سرمایه گذاران متغیرهایی را معرفی کنیم تا آن ها بتوانند با وارد کردن این متغیرها در مدل تصمیم خود به بازده بهتری دست یابند.
پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و سه شاخص تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS (فرضیات سوم ، چهارم و ششم ) رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان به سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS استفاده میکنند پیشنهاد کرد که جهت بالاتر بردن بازده خود می توانند متغیر سرمایه فکری را نیز در مدل تصمیم خود وارد کنند. همچنین در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و چهار شاخص دیگر تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای نوسانات قیمت سهام ، نسبت قيمت به سود ، ثبات روند EPS و ریسک هر سهم (فرضیات اول ، دوم ، پنجم و هفتم ) هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از این چهار متغیر استفاده می کنند ، در صورت افزودن متغیر سرمایه فکری به جمع متغیرهای موجود در مدل تصمیم خود ، تغییر عمده ای را در بازده خود نخواهند دید.
واژه گان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه ساختاری، تصمیمات سرمایه گذارانفهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱)مقدمه 4
۲-۱) تاریخچه مطالعاتی 4
۳-۱) بیان مسئله 6
۴-۱) چارچوب نظری 7
۵-۱) فرضیات تحقیق 8
۶-۱) اهداف تحقیق 8
۷-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق 8
۸-۱) تعریف عملیاتی 9
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه 15
۲-۲( سرمایه های فکری 15
۱-۲-۲) تعاریف مربوط به سرمایه های فکری 20
۲-۲-۲) بررسی موشکافانه علل وجود تفاوت ها در زمینه ارائه تعریفی واحد از سرمایه های فکری 22
۳-۲-۲) دلایل افزایش توجه به سرمایه فکری 22
۱-۳-۲-۲) پدیده اقتصاد کلان 22
۲-۳-۲-۲) خصوصیات موجود در منابع نامشهود 23
۳-۲) تاریخچه سرمایه فکری 25
۱-۳-۲) بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی: 27
۱-۱-۳-۲) سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی 27
۲-۱-۳-۲) نقش ماموریت در بالابردن عملکرد 29
۳-۱-۳-۲) مزیت رقابتی 30
۴-۱-۳-۲) مزیت مشهود در مقابل نامشهود 31
۵-۱-۳-۲) مدیریت دانش، ابزاری برای تبدیل سرمایه های فکری به مزیت رقابتی 31
۶-۱-۳-۲) ارتباط سرمایه ی فکری ، سرمایه ی اجتماعی و مزیت رقابتی 32
۴-۲) اندازه گیری سرمایه فکری 34
۱-۴-۲) مدل های توصیفی سنجش سرمایه ی فکری 35
۱-۱-۴-۲) مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار 38
۲-۱-۴-۲) مدل های مستقیم سرمایه ی فکری 39
۳-۱-۴-۲) مدل بازده دارایی ها 40
۴-۱-۴-۲) مدل های کارت امتیازی 50
۵-۱-۴-۲) مدل های تجسمی 51
۲-۴-۲) مدل های تجویزی سنجش سرمایه ی فکری 52
۳-۴-۲) مدل های سنجش دارایی های/ سرمایه های دانشی 53
۴-۴-۲) ابزارهای سرمایه ی فکری 54
۵-۲) افشاء سرمایه های فکری 54
۱-۵-۲) مقدمه 54
۲-۵-۲) افشاء سرمایه های فکری 55
۳-۵-۲) تولد اولین و دومین گزارش سرمایه های فکری در جهان 55
۴-۵-۲) تئوریهای ارائه شده در ارتباط با افشاء سرمایه های فکری 56
۵-۵-۲) فاکتورهای مهم در افشاء سرمایه های فکری 58
۱-۵-۵-۲) اندازه شرکت 58
۲-۵-۵-۲) تمرکز مالکیت ها در یک نقطه 58
۳-۵-۵-۲) استقلال هیئت مدیره 59
۴-۵-۵-۲) عمر شرکت 59
۶-۵-۲) خصوصیات یک بیانیه افشاء مناسب 59
۱-۶-۵-۲) قابل پیشبینی کردن عملکرد 59
۲-۶-۵-۲) قابل استفاده بودن برای تصمیم گیرندگان 60
۳-۶-۵-۲) داشتن ارتباط با استانداردهای گزارش دهی مالی موجود 60
۷-۵-۲) گزارش دهی سرمایه فکری 61
۸-۵-۲) صورت وضعیت سرمایه های فکری 62
۱-۸-۵-۲) گزارش سرمایه فکری 63
۲-۸-۵-۲)گزارش جریان سرمایه فکری 63
۳-۸-۵-۲)گزارش یادداشت سرمایه فکری 63
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳) مقدمه 69
۲-۳)روش تحقيق 69
۳-۳) قلمرو تحقيق 70
۱-۳-۳) قلمرو موضوعي 70
۲-۳-۳) قلمرو مكاني 70
۳-۳-۳) قلمرو زماني 70
۴-۳) روش‏هاي گردآوري اطلاعات 71
۵-۳) ابزار گردآوري اطلاعات 72
۶-۳) مدل مفهومي تحقيق 72
۷-۳) جامعه آماري تحقيق 73
۸-۳) آزمون فرضيه‏ها 74
۹-۳) روش تجزيه و تحليل داده‏ها 75
۱-۹-۳) آزمون همبستگي 75
۲-۹-۳( رگرسيون چندگانه 76
۳-۹-۳) آزمون نرمال بودن ( كولموگروف- اسميرنوف ) 76
۴-۹-۳- آزمون خود همبستگي ( دوربين- واتسن ): 77
۵-۹-۳) چند هم‏خطي: 77
۶-۹-۳) بررسي نرمال بودن خطاها 78
۱۰-۳) شيوه اندازه‏گيري متغيرهاي پژوهش 78
۱-۱۰-۳) مولفه های سرمایه فکری 78
۱-۱-۱۰-۳) كارايي سرمايه فيزيكي : 79
۲-۱-۱۰-۳) كارايي سرمايه انساني 79
۳-۱-۱۰-۳) كارايي سرمايه ساختاري 80
۲-۱۰-۳) شاخص های تصمیمات سرمایه گذاران: 80
۱-۲-۱۰-۳) نوسانات قیمت سهام 81
۲-۲-۱۰-۳) حجم معاملات سهام 81
۳-۲-۱۰-۳)نسبت قيمت به سود 82
۴-۲-۱۰-۳)سود هر سهم 83
۵-۲-۱۰-۳)سود نقدی پرداخت شده: 84
۶-۲-۱۰-۳)ریسک سیستماتیک (B): 84
۷-۲-۱۰-۳)ثبات روند EPS: 85
۳-۱۰-۳) متغیرهای کنترل 85
۱-۳-۱۰-۳) اندازه شرکت 85
۲-۳-۱۰-۳) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 85
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴) مقدمه‏ 88
۲-۴) شاخص‏هاي توصيفي متغيرها 89
۳-۴) روش آزمون فرضيه‏هاي تحقيق 93
۱-۳-۴) بررسي اعتبار مدل 93
۴-۴) تجزيه‏وتحليل فرضيه‏هاي تحقيق 94
۱-۴-۴) بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي وابسته 95
۲-۴-۴)آزمون فرضيه اول 96
۳-۴-۴) آزمون فرضيه دوم 101
۴-۴-۴) آزمون فرضيه سوم 105
۵-۴-۴) آزمون فرضيه چهارم 109
۱-۵-۴-۴) ضرايب مقدار ويژه و شاخص وضعيت بين متغير مؤلفه‏هاي سرمايه فكري و EPS . 113
۶-۴-۴) آزمون فرضيه پنجم 114
۷-۴-۴) آزمون فرضيه ششم 118
۸-۴-۴) آزمون فرضيه هفتم 122
۹-۴-۴) خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 126
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵) مقدمه 129
۲-۵) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها 129
۱-۲-۵) نتیجه فرضیه اول 130
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه دوم 130
۳-۲-۵) نتیجه فرضیه سوم 131
۴-۲-۵) نتیجه فرضیه چهارم 131
۵-۲-۵) نتیجه فرضیه پنجم 132
۶-۲-۵) نتیجه فرضیه ششم 133
۷-۲-۵) نتیجه فرضیه هفتم 133
۳-۵) نتیجه گیری کلی 134
۴-۵) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 135
۵-۵) پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 135
۶-۵) محدودیتها و موانع تحقیق 136
پیوست ها
پیوست الف) اسامی شرکت های نمونه و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 138
پیوست ب) همبستگی و رگرسیون به تفکیک سال 140
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 145
منابع لاتین: 146
چکیده انگلیسی: 148

دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 154
 • آی پی دیروز : 237
 • بازدید امروز : 507
 • باردید دیروز : 1,730
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 32
 • بازدید هفته : 8,479
 • بازدید ماه : 36,377
 • بازدید سال : 251,756
 • بازدید کلی : 8,430,450
 • کدهای اختصاصی