loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-جستجوي-بهترين-معيار-ارزيابي-عملكرد-مالي-در-بازار-سرمايه-ايران-به-تفكيك-صنعت-و-اندازه
پایان نامه جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 188


پایان نامه جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 188 صفحه

چكيده:
ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده ميكنند. سرمايه گذاران (سهامداران) به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در به كار گيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصميم گيري در مورد ميزان نرخ اعطاي اعتبار؛ به ارزيابي عملكرد مي پردازند .مهمترين جنبه اي كه توسط سرمايه گذاران در ارزيابي عملكرد در نظر گرفته مي شود، اين است كه آيا براي آنها ارزش ايجاد شده است يا خير.در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي شده است، تا شاخصهايي معرفي شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. يكي از جديد ترين اين شاخصها، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده مي با شد ؛كه هزينه فرصت همۀ منابع به كار گرفته شده را در نظر مي گيرد و تحريفات ناشي از به كار گيري روشهاي مختلف حسابداري توسط مديريت و همچنين اثر تورم را تعديل نموده و تنها معيار عملكردي است كه ارتباط مستقيم با ارزش بازار سهام دارد و به وسيله آن مي توان اضافه ارزش در قيمت سهام هر شركتي را توضيح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معيار ارزيابي عملكرد مالي مناسب، در شرایط بازار سرمايه ايران در دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران رابطه معنی داری وجود دارد. ضريب تعيين تعديل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران برابر ۲۶۶/۰ مي باشد و نشان می دهد كه ۶/۲۶% از تغييرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) كمتر از ۰٫۰۵ می باشد كه بيانگر وجود همبستگي در سطح متوسط بين اين دو متغير مي باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضيه اصلی اول تحقیق، تأئيد می شود .
فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران رابطه معنی داری وجود دارد. ضريب تعيين تعديل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران برابر ۱۶۹/۰مي باشد و نشان می دهد كه ۹/۱۶% از تغييرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) كمتر از ۰٫۰۵ می باشد كه بيانگر وجود همبستگي در سطح متوسط بين اين دو متغير مي باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضيۀ اصلی دوم تحقیق، تأئيد می شود .
فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی ۳ : بین معیار های سودآوری وارزيابي عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده سرمايه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ايران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه هاي آماري به دست آمده از آزمونهاي آماري مربوط به متغیرهاي اين فرضيه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد كه به جز نرخ قيمت به سود سهام ساير متغيرها داراي ارتباط رابطه خطي و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتيجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهاي مورد بررسي با ارزش افزوده بازار (به جز متغير نرخ قيمت به سود سهام) تایید می گردد.
فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار هاي ارزيابي عملكرد مالي ، در بازار سرمایه ايران؛قدرت تبيين بيشتري از ارزش افزوده بازار را نشان مي دهد. بررسي R2 تعديل شدۀ مربوط به رابطۀ MVAبا ساير متغيرها نشان مي دهد كه ،ضريب تعيين تعديل شده ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده همواره به طور قابل ملاحظه اي بالاتر از R2 تعديل شده ساير متغير هاي مستقل پژوهش بوده است.لذا اين نظريه را مي پذيريم كه در بازار سرمايه ايران ؛معيار REVA بيشترين رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و مي توان از آن به عنوان برترين معيار ارزيابي عملكرد مالي نام برد.
فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط بين معيارهاي عملكرد مالي و ارزش افزوده بازار،تأثير گذار است. آزمونهاي آماري مربوطه نشان ميدهد كه متغير كنترل صنعت بر ميزان روابط بين متغير هاي مستقل و وابستۀ تحقيق تأثير گذار است؛در نتيجه فرضيه اصلي پنجم نيز، تاييد مي گردد. فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شركتها بر ارتباط بين معيارهاي عملكرد مالي و ارزش افزوده بازار،تأثير گذار است.آزمونهاي آماري مربوطه نشان ميدهد كه متغير كنترل انداره بر ميزان روابط بين متغير هاي مستقل و وابستۀ تحقيق تأثير گذار است؛در نتيجه فرضيه اصلي ششم نيز، تاييد مي گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كليه فعالان بازار سرمايه پيشنهاد مي شود، ازاين معيار جهت ارزيابي عملكرد مالي شركتها و مديران آنها استفاده نموده و درارزيابي سهام شركتها اين معيارها را در كنار ساير معيار ها؛ در جهت نيل به هدف اصلي كه همانا حداكثر كردن ثروت سهامداران است، به كار گيرند.نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج حاصله از تحقيقات ملبورن و همكاران (۱۹۹۷) مطابقت كاملي را نشان ميدهد.

فهرست مطالبچكيده 1
مقدمه ۳
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه : 5
۲-۱بیان مسئله تحقيق 6
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 8
۴-۱ اهداف تحقیق 9
۵-۱ چارچوب نظری 10
۶-۱ مدل تحقیق: 13
۱-۶-۱ متغیر های مستقل 13
۱-۱-۶-۱معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: 13
۲-۱-۶-۱معیار های نوین سنجش عملکرد: 15
۲-۶- ۱متغییر وابسته: 18
۳-۶- ۱متغییر كنترل: 18
۷-۱ فرضیه های تحقیق 19
۸-۱ تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق: 20
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه: 24
۲-۲ شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) 25
۱-۲-۲ شاخص های غیر مالی 26
۲-۲-۲ شاخص های مالی 28
۳-۲ معیارهای مالی سنتی 28
۱-۳-۲ بازده سرمایه گذاری (ROI) 28
۲-۳-۲ سود باقیمانده (RI) 29
۳-۳-۲ بازده فروش 30
۵-۳-۲ قیمت به عایدی هر سهم 31
۶-۳-۲ معیارهای ارزیابی شرکت 32
۱-۶-۳-۲ معیار اول – سود 32
۲-۶-۳-۲ معیار دوم– سود هر سهم 33
۳-۶-۳-۲ معیار سوم– رشد سود 34
۴-۶-۳-۲ معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری 34
۴-۲ دلایل مطرح شده EVA 35
۱-۴-۲ تفکر مبتنی بر ارزش 36
۲-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی 37
۴-۴-۲ محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی 39
۱-۴-۴-۲ حذف اثرات بدهی ها 39
۲-۴-۴-۲ مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی 40
۳-۴-۴-۲ مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری 40
۴-۴-۴-۲ انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL 41
۵-۴-۴-۲ ذخیره مالیات بر درآمد معوق 42
۶-۴-۴-۲ ذخیره LIFO 42
۷-۴-۴-۲ استهلاک انباشته سرقفلی 43
۸-۴-۴-۲ سرقفلی ثبت نشده 43
۹-۴-۴-۲ دارائی های نامشهود 44
۱۰-۴-۴-۲ تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل 44
۱۱-۴-۴-۲ سایر ذخایر معادل های سرمایه 45
۵-۴-۲ محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی 45
۶-۴-۲ تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی 46
۷-۴-۲ تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمايه 47
۸-۴-۲ استاندارد سازی EVA 48
۹-۴-۲ دگرگونی EVA 50
۱۰-۴-۲ تکامل EVA 50
۱۱-۴-۲ اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود 52
۱۲-۴-۲ كاربرد هاي EVA 52
۱-۱۲-۴-۲ کاربردها داخلی EVA : 52
۲-۱۲-۴-۲ کاربردهای خارجی EVA 54
۱۳-۴-۲ کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات 56
۱۴-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی 57
۱۵-۴-۲ معايب ارزش افزوده اقتصاديEVA 58
۱۶-۴-۲ مفاهیم مرتبط با EVA 59
۱-۱۶-۴-۲ ارزش افزوده بازار 59
۲-۱۶-۴ -۲ ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA 60
۱۷-۴-۲ نقش EVA و MVA در سیستم پاداش 60
۱۸-۴-۲ مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC 62
۱۹-۴-۲ هزینه سرمایه 62
۲۰-۴-۲ نرخ هزینه سرمایه (C) 62
۲۱-۴-۲ اهمیت نرخ هزینه سرمایه 63
۲۲-۴-۲ روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه 63
۲۳-۴-۲ منابع تامین مالی شرکتها 64
۱-۲۳-۴-۲ نرخ هزینه بدهی 64
۲-۲۳-۴-۲ نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) 64
۳-۲۳-۴-۲ هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65
۲۴-۴-۲ روش های محاسبه هزینه سود انباشته 66
۱-۲۴-۴-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 66
۲-۲۴-۴-۲ روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک 66
۳-۲۴-۴-۲ روش جریان نقدی تنزیل شده 67
۴-۲۴-۴-۲ استفاده از ریاضیات مالی 68
۲۵-۴-۲ هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68
۲۶-۴-۲ ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه 68
۲۷-۴-۲ مزایای EVA 69
۲۸-۴-۲ راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه 70
۲۹-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران 71
۱-۲۹-۴-۲ بازی سرمایه به کار گرفته 71
۲-۲۹-۴-۲ بازی رشدهای آینده 72
۳-۲۹-۴-۲ بازی انتقال ریسک 72
۳۰-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد 73
۳۱-۴-۲ EVA CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد 73
۳۲-۴-۲ سودمندی شاخص های EVA CVA,EP, 73
۳۳-۴-۲ نتایج استفاده از EVA CVA,EP, برای پاداش مدیران اجرایی 73
۳۴-۴-۲ بازده حقوق صاحبان سهام 74
۳۵-۴-۲ محدودیت های استفاده از ROE 76
۳۶-۴-۲ اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE 77
۳۷-۴-۲ بازده سرمایه گذاری 78
۳۸-۴-۲ سیستم دو پونت 78
۵-۲ نتیجه گیری 80
۶-۲ سابقه تحقیق 81
۱-۶-۲ تحقیقات خارجی 82
۲-۶-۲ نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران 83
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه: 86
۲-۳ روش تحقیق 86
۳-۳ جامعه مطالعاتی 87
۴-۳ قلمرو تحقیق 88
۱-۴-۳ قلمرو مکانی تحقیق 88
۲-۴-۳ قلمرو زمانی تحقیق 88
۳-۴-۳ قلمرو موضوعي تحقیق 88
۵-۳ روش های جمع آوری اطلاعات 88
۶-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات 89
۱-۶-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 89
۸-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش 95
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴-‏ مقدمه‏: 98
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها 98
۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق 100
۴-۴ تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 101
۱-۴-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 102
۲-۴- ۴ خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود: 103
۱-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول: 103
۲-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم 106
۳-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم 110
۴-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 137
۵-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم 141
۶-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم 143
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه: 146
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 147
۱-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی اول 147
۲-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی دوم 147
۳-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی سوم 148
۱-۳-۲-۵ نتايج فرضیه فرعي الف 148
۲-۳-۲-۵ نتايج فرضیه فرعي ب 148
۳-۳-۲-۵ نتايج فرضیه فرعي ج 149
۴-۳-۲-۵ نتايج فرضیه فرعي د 149
۵-۳-۲-۵ نتايج فرضیه فرعي ه 150
۶-۳-۲-۵ نتايج فرضیه فرعي و 150
۷-۳-۲-۵ نتايج فرضیه فرعي ز 150
۴-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی چهار 151
۵-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی پنجم 151
۶-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی ششم 152
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق 152
۴-۵ پیشنهادها 153
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 154
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 154
۵-۵ محدودیت های تحقیق 155
پیوستها:
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري 157
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 162
منابع لاتین: 165
فهرست منابع اینترنتی 168
چکیده انگلیسی 169

دانلود فایل

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 108
 • آی پی دیروز : 187
 • بازدید امروز : 620
 • باردید دیروز : 2,391
 • گوگل امروز : 16
 • گوگل دیروز : 32
 • بازدید هفته : 6,874
 • بازدید ماه : 3,011
 • بازدید سال : 116,924
 • بازدید کلی : 8,295,618
 • کدهای اختصاصی