loading...
دانلود سرای دانشجویی
حسابداری-بررسی-رابطه-بین-حسابداری-منابع-انسانی-و-میزان-بهره-وری-در-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق
حسابداری بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی و میزان بهره وری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 102


پایان نامه حسابداری بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی و میزان بهره وری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه

چکیده:
حسابداری منابع انسانی آن طوری که انجمن حسابداری آمریکا تعریف کرده ­عبارتست از"فرآیند تشخیص و اندازه گیری اطلاعات درباره منابع انسانی و گزارش این اطلاعات به افراد علاقه مند و ذینفع است". و در یک تعریف کلی بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی ازعوامل تولید به دست می آید و بر این اساس می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد. مسأله مورد پژوهش بررسی نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانی است و ضرورت توجه به عامل حسابداری نیروی انسانی در سازمان ها و میزان بهره وری آن در سازمان، عاملی است که می­تواند به بسیاری از سازمان های در حال توسعه کمک شایانی نماید. هدف کلی از این پژوهش بدست آوردن یک رابطه مشخص میان حسابداری منابع انسانی و بهره وری آن در سازمان است. فرضیه­های موجود در این پژوهش عبارتند از: ۱- میان حسابداری منابع انسانی و میزان بهره وری آن در سازمان رابطه مستقیمی وجود دارد.۲- بین نقش حسابداری منابع انسانی و بهره وری کارکنان در سازمان رابطه معنی داری وجود ندارد. در بررسی هایی که انجام شد در رابطه با فرضیه اول مشخص شد که اين فرضيه رابطه بين نقش حسابداری منابع انسانی و بهره وری کارکنان در سازمان را نشان می دهد که با تجزيه و تحليل آماري مشخص شد اين رابطه وجود دارد. و در مورد فرضیه دوم که اين فرضيه رابطه بين نقش حسابداری منابع انسانی و بهره وری کارکنان در سازمان را نشان مي‌دهد، با تجزيه و تحليل آماري مشخص شد كه اين رابطه وجود نداشته است. یکی از هدف های عمده منابع انسانی، گسترش کاربرد روش های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روش­های اندازه گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می­گذارد مشخص کنیم. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده در این روش کل جامعه آماری ۲۵۰ نفر محاسبه گردیده، سپس اسامی کارگران بر اساس حروف الفبا و به تفکیک سطح تحصیلی تنظیم گردیده و با توجه به جمعیت کارگران سهمی از نمونه به مقطع و سطح تحصیلی اختصاص داده شده است، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۹ نفر تعیین گردیده، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۰ سؤال بر اساس طیف لیکرت بوده، جهت دستیابی به اهداف پژوهش از آزمون کای دو، تغییر واریانس، انحراف معیار و میانگین استفاده شده است.
واژگان کلیدی:حسابداری منابع انسانی، بهره وری، هزینه های اولیه، بهره وری در سازمان، ارزش اقتصادی منابع انسانی، طرح های تشویقی فردی.


فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول: ۲
کلیات تحقیق. ۳
۱-۱- مقدمه : ۳
۱-۲ بیان مسأله: ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق : ۶
۱-۴ اهداف تحقیق : ۶
هدف اصلی : ۶
هدف فرعی. ۷
۱-۵ سؤال ویژه تحقیق: ۷
۱-۶ فرضیات تحقیق : ۷
۱-۷روش تحقیق : ۷
۱-۷-۱روش و ابزار گرد آوری اطلاعات: ۸
۱-۷-۲ جامعه آماری : ۸
۱-۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۸
۱-۷-۴ قلمرو تحقیق: ۹
۱-۸ تعریف واژگان کلیدی : ۹
۱-۹ خلاصه فصل. ۱۱
فصل دوم: ۱۲
مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۲
۲-۱ مقدمه : ۱۳
۲-۲ مبانی نظری : ۱۴
۲-۲-۱ تعريف حسابداري منابع انساني : ۱۴
۲-۳ پیشینه تحقیق: ۲۰
۲-۳-۱ تاريخچه حسا‌بداري منابع انساني: ۲۰
۲-۳-۲ مفهوم شناسی حسابداري منابع انساني.. ۲۳
۲-۳-۴ اندازه‌گيري‌هاي غير پولي منابع انساني: ۲۵
۲-۳-۵ نظريه ارزش اقتصادي ( ارزش فعلي): ۲۶
۲-۳-۵-۱نارسايي‌هاي روش ارزش اقتصادي: ۲۷
۲-۳-۶ نظريه ارزش جايگزيني: ۲۸
۲-۳-۶-۱نارسايي‌هاي روش ارزش جايگزيني: ۲۹
۲-۳-۷ نظريه‌ي ضريب ارزش: ۳۰
۲-۳-۷-۱نارسايي‌هاي نظريه‌ي ضريب ارزشي: ۳۱
۲-۳-۸ انواع پرداخت هاي تشويقي : ۳۱
۲-۴-۱ انواع طرح پرداخت : ۳۳
۲-۴-۲ پاداش در مقابل تشويق : ۳۴
۲-۴-۳پيوند عملکرد و پرداخت : ۳۴
۲-۴-۴ پرداخت متغير و تضمين‌نشده : ۳۵
۲-۴-۵طرح هاي تشويقي فردي : ۳۶
۲-۶ پرداخت براي کيفيت و خدمت به مشتري.. ۴۲
۲-۷ تمرکز بر اهداف بازرگاني استراتژيک: ۴۴
۲-۸ ايجاد و توسعه يک چارچوب جامع جبران خدمت : ۴۴
۲-۹عوامل مؤثر بربهره وری ونحوه محاسبات متغیرها: ۴۶
۲-۹-۱ تابع تولید و پیشرفت فنی : ۵۳
۲-۱۰نقش بهره وری دررشداقتصادی : ۵۵
۲-۱۱ارتقاء بهره وري منابع انسانی: ۵۶
۲-۱۲خلاصه فصل. ۶۰
فصل سوم: ۶۲
روش انجام تحقیق. ۶۲
۳-۱ مقدمه : ۶۳
۳-۲ بیان مسأله تحقیق : ۶۴
۳-۳ روش تحقیق: ۶۴
۳-۴ اهداف تحقیق: ۶۶
۳-۵ سؤالات ویژه تحقیق: ۶۶
۳- ۶ فرضیه های تحقیق : ۶۶
۳-۷ روش شناسی تحقیق : ۶۷
۳-۷-۱ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : ۶۷
۳-۷-۲ معرفی نمونه و جامعه آماری : ۶۸
۳-۷-۳ قلمرو تحقیق: ۶۸
۳-۷-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۶۸
۳-۸ آزمون فرضیات تحقیق : ۷۰
۳-۸-۱ آزمون فرضیات اصلی : ۷۰
۳-۸-۱-۱ آزمون فرضیه اول. ۷۱
۳-۸-۱-۲ آزمون فرضیه دوم : ۷۲
۹-۳ خلاصه فصل. ۷۶
فصل چهارم: ۷۸
تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
۴-۱مقدمه : ۷۹
۴-۲ نتایج آزمون فرضیات : ۷۹
۴-۳تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۸۰
۴-۴خلاصه فصل. ۸۱
فصل پنجم: ۸۲
بحث و نتیجه گیری.. ۸۲
۵-۱ مقدمه : ۸۳
۵-۲خلاصه پژوهش و نتیجه گیری : ۸۳
۵-۳ نتیجه گیری : ۸۷
۵-۶ محدودیتهای تحقیق : ۸۸
۵-۶-۲ محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر: ۸۹
۵-۷ پیشنهادهای پژوهش: ۹۰
۵-۷-۱ پیشنهادات آتی: ۹۱
۵-۸ خلاصه فصل. ۹۳
خلاصه کلی.. ۹۴
فهرست منابع: ۹۹

دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 150
 • آی پی دیروز : 168
 • بازدید امروز : 977
 • باردید دیروز : 1,823
 • گوگل امروز : 19
 • گوگل دیروز : 39
 • بازدید هفته : 2,800
 • بازدید ماه : 37,741
 • بازدید سال : 112,850
 • بازدید کلی : 8,291,544
 • کدهای اختصاصی