loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-بررسي-رابطه-بين-سرمايه-فكري-و-عملكرد-مالي-شركتهاي-موجود-در-بازار-سرمایه-ایران
پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 197


پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 197 صفحه

چكيده:
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل ۷۳ شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی ۷ ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملكرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.
وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول:کليات تحقيق
۱-۱)مقدمه 4
۲-۱) بیان مسئله تحقیق 5
۳-۱) چارچوب نظري 7
۴-۱ ) اهمیت وضرورت پژوهش 8
۵-۱) اهداف پژوهش 9
۱-۵-۱) اهداف علمي تحقيق 9
۲-۵-۱)اهداف كاربردي تحقيق 10
۶-۱ )فرضیه های تحقیق 10
۷-۱) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : 11
فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲- مقدمه 16
۲-۲ ) بخش اول : نظريه هاي مربوط به سرمايه فكري 18
۱-۲-۲ ) تعاريف مختلف سرمايه فكري 20
۳-۲)بخش دوم : مدل هاي طبقه بندي سرمايه فكري 21
۱-۳-۲) ادوينسون و مالونه 22
۲-۳-۲)روس و همكارانش 23
۳-۳-۲) بونتيس 23
۴-۳-۲) بروكينگ 24
۵-۳-۲) سويبي 25
۶-۳-۲) استوارت 26
۷-۳-۲) يوستك و همكارانش 26
۸-۳-۲) پتي 27
۹-۳-۲) چن و همكارانش 27
۱۰-۳-۲) پتي و گويتر 29
۱۱-۲-۲) هانناس و لوونداهل 30
۱۲-۳-۲) طبقه بندي مر و اسچوما 32
۱۳-۳-۲) ليم و داليمور 32
۱۴-۳-۲) طبقه بندي نورتون و كاپلان 33
۱۵-۲-۲) طبقه بندي كنفدراسيون اتحاديه هاي تجاري دانمارك 33
۴-۲)بخش سوم: روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري: 34
۱-۴-۲) طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري 34
۱-۱-۴-۲) ارزش افزوده اقتصادي: 35
۲-۱-۴-۲) كارت نمره متوازن: 35
۳-۱-۴-۲) ترازنامه نامرئي: 36
۴-۱-۴-۲) كنترل دارايي هاي ناملموس: 36
۵-۱-۴-۲) روش جهت يابي تجاري اسكانديا: 37
۶-۱-۴-۲) شاخص سرمايه فكري: 37
۷-۱-۴-۲) نرخ بازده دارايي ها : 38
۸-۱-۴-۲) روش تشكيل سرمايه بازار: 38
۹-۱-۴-۲) كارگزار تكنولوژي : 39
۱۰-۱-۴-۲) روش سرمايه فكري مستقيم: 39
۱۱-۱-۴-۲) روش هاي مالي و مراحل اندازه گيري مالي سرمايه فكري: 40
۱۲-۱-۴-۲) مدل مديريت سرمايه فكري 40
۱۳-۱-۴-۲) كيوي توبين 42
۱۴-۱-۴-۲) هوش سرمايه انساني 43
۱۵-۱-۴-۲) مدل كارگزار فناوري 43
۱۶-۱-۴-۲)روش ارزشگذاري جامع 44
۲-۴-۲) ارزيابي تحليلي – تطبيقي و مدل هاي سنجش سرمايه فكري 44
۳-۴-۲) طبقه بندي شيوه هاي اندازه گيري سرمايه فكري از ديد کلاینت و دارن 46
۱-۳-۴-۲) روش هاي محاسبه مستقيم سرمايه فكري 46
۲-۳-۴-۲) روش هاي برآورد ارزش بازاري سرمايه 46
۳-۳-۴-۲) روش هاي برگشت دارايي ها 46
۴-۳-۴-۲) روش هاي كارت امتياز 47
۵-۲) نحوه محاسبه سرمايه فكري (با استفاده از مدل پاليك) و شاخصهای عملكرد مالي شركتها 53
۱-۵-۲) محاسبه سرمايه فكري با استفاده از مدل پاليك 53
۲-۵-۲) شاخصهای عملكرد مالي 55
۶-۲) بخش پنجم: سوابق تحقیق 65
۱-۶-۲) پژوهش هاي مشابه انجام شده در داخل 65
۲-۶-۲) پژوهش هاي مشابه انجام شده در خارج از كشور 71
۳-۶-۲) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی 76
فصل سوم :روش اجرای تحقيق
۱-۳ )مقدمه 79
۲-۳) روش تحقیق 79
۳-۳) قلمرو تحقیق 80
۴-۳ )روش های گردآوری اطلاعات 80
۵-۳ )ابزارگردآوری اطلاعات 81
۶-۳) مدل مفهومی تحقیق 82
۶-۳ )جامعه آماري تحقيق 83
۷-۳) آزمون فرضیه ها 84
۸-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها 85
۱ -۸-۳) آزمون همبستگی 85
۲-۸-۳ )رگرسیون چندگانه 86
۳-۸-۳ ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 86
۴-۸-۳ ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87
۵-۸-۳ )چند هم خطی 87
۹-۳ )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : 88
۱۰-۳ ) متغیر های تحقیق : 97
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
۱-۴) مقدمه 99
۲-۴ )شاخص های توصیفی متغیرها 100
۳-۴) روش آزمون فرضیه های تحقیق 102
۱-۳-۴) بررسي اعتبار مدل 103
۴-۴) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 104
۱-۴-۴) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: 105
۲-۴-۴) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 106
۱-۲-۴-۴ )آزمون فرضیه فرعی اول : 107
۲-۲-۴-۴) آزمون فرضیه فرعی دوم : بين مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 111
۳-۲-۴-۴ )آزمون فرضیه فرعی سوم : بين مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عايدي(P/E) شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 114
۴-۲-۴-۴) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري وشاخصهای ارزش بازار بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 119
۳-۴-۴)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري ونسبت سودآوري بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 120
۴-۴-۴ )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبت های فعاليت بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 124
۵-۴-۴) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبتهای بازده سرمايه بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 128
۱-۵-۴-۴) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بين مولفه های سرمايه سرمايه فكري و شاخص ROE از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. 128
۲-۵-۴-۴ )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بين مولفه سرمايه سرمايه فكري و شاخصASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . 132
۳-۵-۴-۴) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبتهای بازده سرمايه بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 136
۶-۴-۴ )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معني داري بين مولفه هایسرمايه فكري و شاخص مبتني برارزش آفريني EVAبعنوان معيارنوين عملكرد مالي شركت وجود دارد. 137
۷-۴-۴ )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملكرد مالي رابطه معنی داری وجود دارد. 142
۸-۴-۴ )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 144
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۵ )مقدمه 146
۲-۵) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 146
۱-۲-۵ )نتیجه فرضیه فرعی اول 147
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم 147
۳-۲-۵ )نتیجه فرضیه فرعی سوم 148
۴-۲-۵ )نتیجه فرضیه اصلی اول 149
۵-۲-۵ )فرضیه اصلی دوم 149
۶-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی سوم 150
۷-۲-۵)فرضیه اصلی چهارم 150
۸-۲-۵ )نتیجه فرضیه فرعی چهارم 151
۹-۲-۵)فرضیه فرعی پنجم 151
۱۰-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی چهارم 152
۱۱-۲-۵ )نتیجه فرضیه اصلی پنجم 152
۱۲-۲-۵ )نتیجه فرضیه اصلی ششم: 153
۳-۵ )نتیجه گیری کلی تحقیق 154
۴-۵) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق 154
۵-۵ )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 155
۶-۵ )محدودیت های تحقیق 155
پيوست ها
پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 158
پيوست ب) خروجي هاي آماري از نرم افزار SPSS 161
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 174
منابع لاتین: 176
چکیده انگلیسی: 178
دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 27
 • آی پی دیروز : 199
 • بازدید امروز : 74
 • باردید دیروز : 1,059
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 19
 • بازدید هفته : 4,870
 • بازدید ماه : 32,768
 • بازدید سال : 248,147
 • بازدید کلی : 8,426,841
 • کدهای اختصاصی