loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-شیوه-های-امر-به-معروف-و-نهی-از-منکر-در-قرآن-و-حدیث-بااستفاده-ازابزارهای-جدید
پایان نامه شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 213

پایان نامه شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 213 صفحه
چکيده
اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکرموردتأییدعقل است ولی اگر مستند به آیات وروایات گردد متقن ومحکم می شود چون عده ای واجب دینی رافقط در نماز و روزه می دانند وبه امر به معروف و نهی از منکر به دید یک مستحب وغیر تکلیفی می نگرند واز طرفی با معروفها ،منکرها وابزار شناخت آن آشنا نیستند. واز تاثیر علم ،تکنولوژی وتبلیغ بر نگرش ها نسبت به معروفها و منکرها نباید غفلت کنند . وازرابطه امر به معروف و نهی از منکر با آزادی و تعلیم وتربیت آگاهی ندارندوعمل به این واجب دینی را درتعارض با آزادی می دانندلذا از عمل به آن طفره می روند.
اهمیت و ضرورت اتخاذ شیوه های صحیح و مناسب ونوع ابزار جدید برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر کاملا امری بدیهی است. نا آگاهی از ابزارها وروشهای نوین در اجرای این فریضه چه بسا عکس العمل منفی در فرد مخاطب ایجاد کند. تبعات سوء و پیامدهای منفی ناشی از به کار بستن روشهای نامناسب است! ونداشتن آگاهی ودانش روز نسبت به ابزار کار برای اجرای این امر در جامعه ما، مصادیق بسیاری دارد .
همچنین امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی ودارای مراحل ومراتب است وهمگان عهده دارآن می باشند لذا ما در اين نوشتار با استفاده ازروش کتابخانه ای ازکتابهای مختلف ،مقاله ها ،نرم افزارها وسایتها به شيوه‌هاو ابزارهای جدید ،مفید و کاربردی آن اشاره می کنیم، امید است که اشاره به این شیوه هاوابزارها ما را در هر چه بهتر عمل کردن به این فريضه الهی رهنمون گرداند.
کلید واژه: شیوه های امر به معروف و نهی از منکر،ابزارها ی جدید ،معروفها ،منکرها ،مراحل ،اهمیت ،موفقیت، شیوه هافهرست
مقدمه 1
بخش اول : کلیات تحقیق 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
سؤال های تحقیق 8
روش تحقیق 9
بخش دوم : امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن و حدیث 11
فصل اول : جایگاه و ضرورت امر به معروف و نهى از منكر از منظر قرآن و روایات 12
الف : جایگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن 15
ب : جایگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر حدیث 22
ج: ضرورت امر به معروف و نهی از منکر 34
د: زمان وجوب امر به معروف و نهی از منکر 37
۱- داشتن علم وآگاهی نسبت به معروفها و منکرها 37
۲- احتمال تاثیردرمخاطب 38
۳- استمرارانجام گناه 38
۴- مشکل ساز نبودن وامنیّت در امر و نهی 39
فصل دوم : آشنایی با برخی از معروفها ومنکرها در قرآن و روایات 40
الف: ابزار و معیارشناخت معروفهاومنکرها 40
۱٫ فطرت : 40
۲٫ عقل : 42
۳٫ شرع : 43
۴٫ عرف و اجتماع 44
ب: برخی معروفها و منکرها درقرآن وحدیث 44
برخی معروفها در قرآن و حدیث 44
برخی منكرها در قرآن و حدیث 45
فصل سوم : بررسی عدم تعارض امر به معروف و نهی از منکرباآزادی وتکنولوژی 46
الف: رابطه امر به معروف و نهی از منکربا آزادی انسان 46
ب: تأثیرتکنولوژی بر امر به معروف و نهی از منکر 50
اثر تكنولوژي بر امر به معروف 51
الف – بعد معرفتي 51
ب – بعد مساله آفريني 52
فصل چهارم : امر به معروف و نهی از منکردرارتباط باتعلیم ،تربیت وتبلیغ 54
الف: اهمیّت تبلیغ وتعلیم وتربیت دراسلام 54
تبلیغ وتعلیم وتربیت در اسلام 55
بخش سوم : شیوه ها و ابزارهای جدید امر به معروف و نهی از منکر براساس قرآن و حدیث 63
فصل اول: شیوه های جدید امر به معروف و نهی از منکر برخواسته از قرآن و احادیث 64
برخی شیوه های کاربردی: 64
۱٫ آگاهی بخشیدن: 64
۲- شیوه « تدریج » 65
۳- شیوه زبانی (گفتاری): 67
الف. امر و نهی ساده 67
ب.امر و نهی حکیمانه 68
ج : – استفاده از گفتار نرم 69
د- استفاده ازسخنان پند آمیز: 70
ه- امر و نهی عاطفی واحساس دوستی 71
و- امر و نهی صریح وکنایی 71
ی- امر ونهی توضیحی 72
س- امر و نهی تشویقی 72
ق- امر و نهی آرام و تند 75
ز- امر و نهی مذمتی 76
س. امر و نهی تهدیدی 76
ق. امر و نهی ملی و جهانی 77
۴- شیوه نوشتاری 77
۵- شيوه استدلال به آيات قرآني 78
۶- شیوه « مستقیم وغیرمستقیم » 79
۷- شیوه « فردی » و « جمعی » 80
۸- شیوه تکرار 81
۹- شیوه عملی : 81
۱۰- شیوه « ستایش » 84
۱۱-شیوه« نکوهش » 86
موارد سرزنش در آیات قرآن کریم وروایات و … 86
۱۲- شیوه کنترل 88
الف – نظارت های اجتماعی درونی 89
ب – نظارت های اجتماعی بیرونی (یا خارجی) 89
نکته: 90
۱۳- شیوه « یادآوری نعمت ها و مسئولیت ها» 91
۱۴- شیوه بیان پاداش وعقاب 93
۱۵- شیوه تغافل 94
۱۶- شیوه ی « ارائه جایگزین » 96
۱۷- شیوه « تخلیه روحی – روانی » 97
۱۸- شیوه « استناد به الگوها » 99
۱۹- شیوه « تنظیم روابط» 100
الف – گسترش روابط: 101
ب – محدود سازی روابط 103
ج – قطع روابط 103
۲۰- شیوه ي هنری 106
۲۱- شيوه آئينه‏وار 107
۲۲- شیوه آماده‏سازى‏ 108
۲۳- شیوه تلقين‏ 108
۲۴- شیوه اميد دادن‏ 109
۲۵- شیوه توجه به ظرفيت افراد 109
۲۶- شیوه كنايه گويى‏ 110
۲۷- شیوه ايجاد محبّت‏ 110
۲۸- شیوه تحريك عواطف‏ 111
۲۹- شیوه مخفيانه و مختصر 111
۳۰- شیوه مماشات‏ 112
۳۱- شیوه خشكانيدن‏ ريشه مفاسد: 112
۳۲- شیوه تنگ كردن‏ زمينه بر منكر با انجام معروف 113
۳۳- شیوه ‏ی ،انجام معروف ونهی ازمنکر با توجه به زمان 114
۳۴- شیوه ی امر و نهی به نوجوانان 114
۳۵- شیوه ی امر و نهی به جوانان 115
الف- آشکار کردن هدف دین و نقش آن در زندگی 116
ب- درک زبان، منطق و احساسات جوانان 116
ج- اجتناب از افراط و تفریط 117
د- آشکار کردن فلسفه احکام 117
ه- تبلیغ عملی از سوی الگوها 117
و- به کارگیری روش های نو 118
۳۶- شیوه امر ونهی بزرگسالان 118
۳۷- شیوههای امر و نهی به رؤسا 119
۳۸- شیوه ی امر و نهی به دانشمندان 120
۳۹- شیوه ی امر و نهی به اعضای خانواده 121
۴۰- شیوه ی امر و نهی به دوستان و اقوام 123
۴۱- شیوه ی امر و نهی به بانوان 124
۴۲- شیوه کاربرد تشبیه 126
۴۳- شیوه کاربرد استعاره 127
۴۴- شیوه کاربرد سجع 128
۴۵- شیوه هجرت از محیط شرک 128
۴۶- شیوه تبعید 129
۴۷- شیوه پاسخ بدی با نیکی 129
۴۸- شیوه مدارا با نادانان 130
۴۹- شیوه تداوم 131
۵۰- شيوه قهر و سكوت 131
۵۱- شیوه افشاگري 133
۵۲- شیوه توبیخ و تهديد و هشدار 134
۵۳- شیوه خویشتن داری 135
۵۴- شیوه عفو و گذشت 136
۵۵- دورى از دشنام 138
۵۶- ورزش و امر به معروف و نهی از منکر : 138
۵۷- بکار گیری فن آوری ونرم افزار ها( ICT) در ترویج امر به معروف و نهی از منکر 139
۵۸- شیوه امر به معروف و نهی از منکربا « اقلیت های دینی و مذهبی» 139
فصل دوم: ابزارهای جدیدتکنولوژی درراستای توسعه وثمر بخشی امر به معروف و نهی از منکر 141
رسانه 141
● فضاهای الکترونیکی و فردگرایی : 143
● کارکردهای مثبت 144
● کارکردهای منفی 146
۱ـ مطبوعات 151
۲ـ راديو 152
۳ـ تلویزیون 152
● نقش تلویزیون و ویدیو در بزهکاری 153
● فیلم های سینمایی 154
۴- ماهواره 154
۵- اینترنت: 156
کاربردهای چت 157
آسیب های چت 159
۶- تلفن همراه 160
زندگی آنلاین 161
زندگی دوم 163
۷- خبرگزاري‌ها و آژانس‌هاي خبري 164
فصل سوم: مراحل امر به معروف و نهی از منکر 166
۱- مرحله قلبی 166
۲ – مرحله زبانی 167
فصل چهارم: علل موفّقیّت و عدم موفقیت امرین به معروف و ناهیان از منکر 171
الف : عوامل موفقيت امرین به معروف و ناهیان از منكر 171
۱٫ يادگيرى راه رسم صحيح و مناسب 171
۲٫ اهميت دادن به پيش گيرى 172
۳٫ ريشه يابى و از بين بردن زمينه هاى منكرات 173
۴٫ شروع از نزديكان 174
۵- جلب اعتماد 176
ب: عوامل عدم کارایی و عدم موفقیت امرین به معروف و ناهیان از منکر 177
۱٫ ترس از ضررهاى مالى و جانى 177
۲٫ ضعف غيرت دينى 178
۳٫ طمعكارى 179
۴٫ بى اثر پنداشتن امر و نهى 179
۵٫ روحيه سازشكارى : 180
۶٫ اعتقاد به جبر 181
۷٫ برداشت غلط از انتظار فرج : 184
۸٫ انزواطلبى 185
۹٫ انكار مسئوليت هاى اجتماعى 186
بخش چهارم: نتایج تحقیق وپیشنهادات 187
الف : نتیجه گیری: 188
ب : پيشنهادها 189
۱- انجام تحقيقات مستمر 189
۲- امكان ثبت اطلاعات 189
۳- بازشناسي مفاهيم و مصاديق 189
۴- اولويت بندي 189
۵- تشكيل كميته ها و كارگروه هاي تخصصي 190
۶- تدوين متون آموزشي مناسب 190
۷- استفاده از ابزار هنر و رسانه ها 190
منابع و مآخذ 192

دانلود فایل
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 42
 • آی پی دیروز : 160
 • بازدید امروز : 250
 • باردید دیروز : 883
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 39
 • بازدید هفته : 5,000
 • بازدید ماه : 10,931
 • بازدید سال : 124,844
 • بازدید کلی : 8,303,538
 • کدهای اختصاصی