loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-روش-مواجهه-با-هنجارها-و-ناهنجارهای-اجتماعی-با-تأکید-بر-نهج-البلاغه
پایان نامه روش مواجهه با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی با تأکید بر نهج البلاغه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 145

پایان نامه روش مواجهه با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی با تأکید بر نهج البلاغه
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 145صفحه
چکیده
یکی از نیازهای مهم جوامع بشری، دستیابی به راهکارهایی جهت رفع مشکلات اجتماعی و اصلاح روابط بین انسان ها است . لازمه تحقق این مهم، شناخت هنجارها و ناهنجارهای موجود در جامعه، علل پیدایش و روش مواجهه با آنها می باشد، تا با کمک آن، مسائل و مشکلات پیچیده زندگی اجتماعی با راه حلی منطقی، ریشه یابی و برطرف گردد. در این تحقیق بر آنیم با بررسی رفتار و عملکرد امیرالمؤمنین۷ در مواجهه با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی، الگویی علوی در این خصوص ارائه دهیم. آن حضرت پس از تلاش های شبانه روزی جهت اصلاح جامعه و ارتقاء سطح آگاهی و ایجاد نظم پایدار و اجرای همه جانبه عدالت و همزمان با آن، مسدود ساختن زمینه بروز ناهنجاریها، در ساختن جامعه سالم گام برداشتند. سپس به وسیله تشویق و تقدیر، به تقویت هنجارها پرداخته و با ابزارهای درونی مانند؛ تربیت دینی و تقویت روحیه تقوی، تشویق به تعقل و تقویت گوهر حیا، زمینه درونی بروز ناهنجار ها را از بین برده و با تدابیری به مقابله با رفتارهای هنجارشکنانه می پردازد و به تناسب خطایی که شخص نابهنجار مرتکب شده است، یا بصورت موعظه و نصیحت یا امر به معروف و نهی از منکر یا سرزنش و توبیخ و تنبیه و عزل از مسئولیت با هنجار شکنان جامعه برخورد می نمودند .
کلید واژه : هنجار ، ناهنجار ، روابط اجتماعی ، امام علی ۷، نهج البلاغهفهرست مطالب
فصل اول : مفاهیم وکلیات 0
مقدمه 2
۱ـ کلیات 3
۱ـ۱ـ بیان مسئله تحقیق : 3
۱ـ۲ـ ضرورت تحقیق 3
۱ـ۳ـ اهداف تحقیق 4
۱ـ۴ـ پیشینه تحقیق 4
سؤال اصلی: 4
سؤالات فرعی: 4
۱ـ۶ـ فرضيات تحقيق 5
۱ـ۷ـ روش تحقیق 5
۱ـ۸ـ ساختار تحقیق 5
۲ـ مفاهیم 6
۲-۱ مفهوم روش 6
۲ـ۳ـ مفهوم هنجار 6
۲ـ۴ـ مفهوم ناهنجار 7
۲ـ ۵ ـ مفهوم ارزش 10
۳ـ عوامل شکل گیری هنجارها 12
۳ـ۱ـ نظم 12
۳-۱-۱- راهکارهای ایجاد نظم اجتماعی 14
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ برنامه ریزی 15
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ تقسمم کار 15
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ پرهيز از شتابزدگى 15
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ پرهیز از تسویف 16
۳ـ۱ـ۱ـ۴ـ مداومت و پایداری 16
۳ـ۲ـ آموزش و آگاهی 17
۳ـ۳ـ اجرای عدالت 22
۳ـ۴ـ برقراری مساوات 25
۳ـ۴ـ۱ـ ابعاد مساوات 25
۴ـ عوامل ایجاد ناهنجاریها در جامعه 29
۴ـ۱ـ فقر 31
۴ـ۱ـ۱ـ آثار اجتماعی فقر 31
۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ گناه و خطا 31
۴ـ۱ـ۱ـ۲ـ فساد اخلاقی 32
۴ـ۱ـ۱ـ۳ـ انزوای اجتماعی وسیاسی و حقوقی 32
۴ـ۱ـ۲ـ راهکارهای فقر زدایی 32
۴ـ۱ـ۲ـ۱ـ افزایش حداقل دستمزد 33
۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ اخذ مالیات و وجوه شرعی 33
۴ـ۱ـ۲ـ۳ـ بیمه بیکاران 34
۴ـ۱ـ۲ـ۴ـ ایجاد فرهنگ دستگیری از فقرا 35
۴ـ۱ـ۲ـ۵ـ کنترل بازار 37
۴ـ۱ـ۲ـ۷ـ عدالت اقتصادی و ایجاد فرصتهای برابر 38
۴ـ۲ـ مسخ شدن ارزشها 38
فصل دوم : روش مواجهه با هنجارهای اجتماعی 44
مقدمه 46
۲ـ۱ـ دعا کردن 47
۲ـ۱ـ۱ـ دعا برای عبد العزيز بن حارث جعفى 47
۲ـ۱ـ ۲ـ دعا برای عمار یاسر 47
۲ـ۱ـ۳ـ دعا برای عمرو بن حمق 48
۲ـ۱ـ۴ـ دعا برای مَعقِل بن قيس 48
۲ـ۱ـ۵ـ دعا برای هاشم بن عُتبه مِرقال 48
۲ـ۱ـ۶ـ دعا برای مالک اشتر 49
۲ـ۱ـ۷ـ دعا برای سعیدبن قیس 49
۲ـ۲ـ تشویق کردن 51
۲ـ۲ـ۱ـ شیوه های تشویق امیرالمؤمنین 56
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ تشویق گفتاری 57
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ تشویق کتبی 58
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ مالک اشتر 58
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ فرماندار مدائن (سعدبن‏مسعود ثقفی) 61
۲ـ۳ـ ارتقاء مسئولیت 61
۲ـ۳ـ۱ـ عمربن ابی سلمه مخزومی 62
۲ـ۳ـ۲ـ مالك اشتر 62
جمع بندی 63
فصل سوم: روش برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی 64
مقدمه 66
۳ـ۱ـ کنترل درونی 66
۳ـ۱ـ۱ـ تقوا 67
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ابعاد تقوی 68
۱ـ تقوای اجتماعی 69
۲ـ تقوای سیاسی 71
۳ـ تقوای مالی 73
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ آثار تقوی در زندگی 73
۳ـ۱ـ۲ـ تقویت حیا و شرم 76
۳ـ۱ـ۲ـ۱ـ ارکان حیا 76
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ تأثیر بی حیایی در زندگی اجتماعی 78
۳ـ۱ـ۲ـ۳ـ قلمرو حیا 80
۱ـ حیا در پوشش 80
۲ـ حیای چشم 81
۲ـ حیای گوش 82
۳ـ حیای زبان 82
۴ـ حیا در رفتار 83
۳ـ۱ـ۳ـ تعقل و خرد ورزی 83
۳ـ ۱ـ۳ـ۱ـ آثار خرد ورزی در زندگی اجتماعی 86
۳ـ۲ـ کنترل بیرونی (اجتماعی) 88
۳ـ۲ـ۱ـ نظارت مستقيم 89
۳ـ۲ـ۲ـ نظارت مخفي 92
۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ فوائد نظارت مخفی 94
۳ـ۳ـ رفتار آن حضرت با هنجار شکنان 95
۳ـ۳ـ۱ـ تغافل و چشم پوشى‏ 96
۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ محدوده تغافل‏ 97
۳ـ۳ـ۲ـ عفو و گذشت‏ 98
۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ شرایط عفو و گذشت 100
۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ نمونه‏هايى از عفو و گذشت 100
۱ـ عفو قضیه فدک 101
۲ـ عفو عایشه 101
۳ـ عفو ناکثین 102
۴ـ عفو در جنگ صفين 103
۳ـ۳ـ۳ـ موعظه و نصیحت 104
۳ـ۳ـ۳ـ۱ـ آداب موعظه 105
۱ـ شرایط موعظه کننده 105
۲ـ شرایط موعظه 107
۳ـ شرایط موعظه شونده 107
۳ـ۳ـ۴ـ امر به معروف و نهی از منکر 108
۳ـ۳ـ۴ـ۱ـ آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر 109
۳ـ۳ـ۴ـ۲ـ عواقب اجتماعی ترک امربه معروف و نهی از منکر 110
۱ـ سبب تسلط اشرار 111
۲ـ مسخ ارزشها 112
۳ـ رشد باطل و منزوي شدن حق 112
۳ـ۳ـ۵ـ تذکر 112
۳ـ۳ـ۶ـ مجازات 113
۳ـ۳ـ۷ـ تنبیه 115
۳ـ۳ـ۸ـ تشبیه تحقیر آمیز 116
۱ـ خطاب به مردم کوفه 117
۲ـ خطاب به مردم بصره 119
۳ـ خطاب به خوارج 120
۴ـ خطاب به مغيرة بن اخث 121
۵ـ خطاب به اشعث 121
۳ـ۳ـ۹ـ سرزنش 123
۱ـ سرزنش مَصقَلة بن‏هُبَيْرَه شيباني 123
۲ـ سرزنش کوفیان 123
۳ـ سرزنش منذر بن‏جارود عبدي 124
۴ـ سرزنش کمیل 126
۳ـ۳ـ۱۰ـ نفرین 127
۳ـ۳ـ۱۱ـ تهدید 130
۱ـ تهدید اشعث بن قیس 130
۲ـ تهدید قُدامة بن عَجْلان ازْدى‏ 131
۳ـ تهدید زیاد بن ابها 132
۴ـ تهدید اهل بصره 132
۵ـ تهدید ابو موسی اشعری 133
۶ـ تهدید ییو دیگر از کارگزاران 134
۳ـ۳ـ۱۲ـ عزل از مسؤلیت 134
جمع بندی 135
نتجهـ گیری 136
پیشنهادات 138
فهرست منابع 139

دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 29
 • آی پی دیروز : 160
 • بازدید امروز : 93
 • باردید دیروز : 883
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 39
 • بازدید هفته : 4,843
 • بازدید ماه : 10,774
 • بازدید سال : 124,687
 • بازدید کلی : 8,303,381
 • کدهای اختصاصی