جستجوگر پیشرفته سایتنقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
نقش-کیفیت-گزارشگری-مالی-در-کاهش-آثار-محدود-کننده-سیاست-تقسیم-سود-بر-روی-تصمیمات-سرمایه-گذاری
نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 201
حجم فایل: 836 کیلوبایت

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 201 صفحه
چکیده
تئوری نامربوط بودن تقسیم سود پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی نماید. در این تحقیق ، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است . لذا هدف تحقیق حاضر آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش رقابت بین تصمیمات تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها برای وجوه و منابع داخلی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود دسترسی به وجوه و منابع خارجی است که ضرورت تحقیق مستقلی را در بازار سرمایه ایران ایجاب می نماید . بدین منظور داده های ۱۲۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی ۶ ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ ( ۷۳۲ سال – شرکت ) به عنوان نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک در نظر گرفته شده است . برای آزمون فرضیه های تحقیق بر حسب مورد از روش رگرسیون ترکیبی و پانل ( مدل اثرات ثابت و تصادفی ) استفاده شده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور معناداری اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد. اما این تاثیر کاهنده برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه معنادار نبوده است. علاوه بر آن، نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی بخصوص برای شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت به فرصت های رشد آن ها وابسته است ، اهمیت بیشتری دارد . این نتایج ، نقش مهم کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها را روشن می نماید و بدان وسیله احتمال آنکه شرکت ها از پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی صرفنظر نمایند را کاهش می دهد . واژه های کلیدی : کیفیت گزارشگری مالی ، تقسیم سود ، سرمایه گذاری ها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول- كليات تحقیق
۱-۱) مقدمه 3
۱-۲) بیان مساله 5
۱-۳ ) اهمیت و ضرورت تحقیق 6
۱-۴) اهداف تحقیق 7
۱-۴-۱) اهداف علمی 7
۱-۴-۲) اهداف کاربردی 8
۱-۵)چارچوب نظری 8
۱-۶) فرضیات تحقیق 11
۱-۷) حدود مطالعاتی 11
۱-۷-۱) قلمرو مکانی تحقیق 11
۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق 11
۱-۷-۳) قلمرو موضوعي تحقیق 11
۱-۸) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق 12
۱ -۹) ساختار تحقیق 13
فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-۱) مقدمه 16
۲-۲)عناصرکیفیت گزارشگری مالی 16
۲-۳) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی 18
۲-۴) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی 18
۲-۴-۱) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان 19
۲-۴-۲) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار 20
۲-۵)چارچوب پیشنهادی 21
۲-۶) هدف های گزارشگری مالی 22
۲-۶-۱) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی 22
۲-۶-۲) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری 22
۲-۶-۳) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد 23
۲-۶-۴ ) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی 24
۲-۶-۵) فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی 25
۲-۷ ) سئوالات مرتبط با ارزیابی کیفیت گزارشگری 26
۲-۷-۱) استمرارسود: 26
۲-۷-۲) اطلاعات تفکیکی: 27
۲-۷-۳) ارزش تأیید کنندگی: 27
۲-۷-۴) بموقع بودن: 28
۲-۷-۵) رسیدگی پذیری: 28
۲-۷-۶) کامل بودن: 29
۲-۷-۷) محتوا: 29
۲-۷-۸) بیطرفی: 30
۲-۷-۹) مقایسه پذیری: 31
۲-۷-۱۰) ثبات رویه: 31
۲-۷-۱۱) شفافیت (صراحت و روشنی): 32
۲-۸) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری 32
۲-۸-۱) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 33
۲-۸-۱-۱) مربوط بودن: 33
۲-۸-۱-۲) قابل اتکا بودن: 34
۲-۸-۲)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات: 35
۲-۸-۲-۱) قابل مقایسه بودن: 35
۲-۸-۲-۲) قابل فهم بودن: 36
۲-۹) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات 36
۲-۱۰) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی 37
۲-۱۰- ۱) بموقع بودن: 37
۲-۱۰-۲) فزونی منافع برهزینه: 38
۲-۱۰-۳) اهمیت: 38
۲-۱۰-۴) موازنه بین خصوصیات کیفی : 38
۲-۱۱) مفهوم کیفیت سود 39
۲-۱۲) اهمیت ارزیابی کیفیت سود 40
۲-۱۳) روش های اندازه گیری کیفیت سود 41
۲-۱۳-۱) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود 42
۲-۱۳-۱-۱) ثبات سود 42
۲-۱۳-۱-۲) قابلیت پیش بینی 43
۲-۱۳-۱-۳) تغییرپذیری 44
۲-۱۳-۲) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد 44
۲-۱۳-۲-۱) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود 46
۲-۱۳-۲-۲) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری 47
۲-۱۳-۲-۳) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی 49
۲-۱۳-۳)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB 49
۲-۱۴) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود 50
۲-۱۴-۱) سیاست تقسیم سود 50
۲-۱۴-۲) اهداف سياست تقسيم سود 52
۲-۱۴-۳) عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود 53
۲-۱۴-۴) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود 56
۲-۱۴-۴-۱) مدل اطلاعات كامل – عامل ماليات: 57
۲-۱۴-۴-۲) مدل نابرابري اطلاعاتي(عدم تقارن اطلاعاتی) : 58
۲-۱۴-۴-۳) مدل هاي رفتاري: 60
۲-۱۵) پیشینه تحقیق 62
۲-۱۵-۱) تحقیقات خارجی 62
۲-۱۵-۲) تحقیقات داخلي 67
۲-۱۶) تاریخچه مطالعاتی 74
۲-۱۷)خلاصه فصل 79
فصل سوم- روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه 82
۳-۲) روش تحقیق 82
۳-۳( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 83
۳-۴) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 86
۳-۴-۱) متغیرهای مستقل 86
۳-۴-۱-۱) کیفیت گزارشگری مالی : 86
۳-۴-۱-۲) تقسیم سود : 89
۳-۴-۲) متغیرهای وابسته 89
۳-۴-۲-۱) کل سرمایه گذاری : 89
۳-۴-۲-۲) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه : 89
۳-۴-۲-۳) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) : 89
۳-۴-۳) متغیر های کنترل 89
۳-۵) روش های جمع آوری اطلاعات 90
۳-۶)روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون های تحقیق 90
۳-۶-۱) تحلیل رگرسیون 92
۳-۶-۲) بررسی ناهمسانی واریانس 93
۳-۶-۳) بررسی خود همبستگی 93
۳-۷ )روش آزمون فرضیات: 94
۳-۷-۱) روش آزمون فرضیه اول 94
۳-۷-۲ ) روش آزمون فرضیه دوم 94
۳-۷-۳ ) روش آزمون فرضیه سوم 95
۳-۸)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: 96
۳-۸-۱) روش داده های پانل 96
۳-۸-۱-۱) روش اثراث ثابت: 97
۳-۸-۱-۲) روش اثرات تصادفی: 98
۳-۸-۲) آزمون چاو یا F لیمر: 98
۳-۸-۳) آزمون هاسمن: 99
۳-۸-۴) آزمون معنی دار بودن مدل 100
۳-۸-۵) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق 100
۳-۸-۶) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 101
۳-۸-۶-۱) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها: 101
۳-۸-۶-۲) فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل: 102
۳-۸-۶-۳) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: 102
۳-۸-۶-۴) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها: 102
۳-۸-۷) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 103
۳-۹)خلاصه فصل: 104
فصل چهارم – برآورد الگو و يافته هاي تحقیق
۴-۱) مقدمه 106
۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقيق 106
۴-۳) آزمون هاي ريشه واحد 107
۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 109
۴-۵) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق 110
۴-۶) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق 112
۴-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضيه اول 112
۴-۷-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق 119
۴-۸) نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم 120
۴-۸-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق 126
۴-۹) نتایج حاصل از آزمون فرضيه سوم 126
۴-۹-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم تحقیق 132
۴-۱۰) خلاصه فصل 133
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ ) مقدمه 135
۵-۲) خلاصه تحقیق 135
۵-۳) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 135
۵-۳-۱ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 135
۵-۳-۲ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 136
۵-۳-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 137
۵-۴) نتایج کلی تحقیق 138
۵-۵) پیشنهادها 140
۵-۵-۱) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 140
۵-۵-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 141
۵-۶) محدودیت های تحقیق 141
۵-۷) خلاصه فصل 142
منابع و ماخذ 143
پیوست ها 149
چکیده انگلیسی 178

دانلود فایل

تعداد بازديد : 199
مطالب مرتبط
پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع
پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های بورس
پایان نامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي
پایان نامه بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال
پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار
پایان نامه بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه
پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای بورس
پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش