loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-نوع-حسابرس-و-مدیریت-سود-در-صنعت-بانکداری
پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 161
حجم فایل: 751 کیلوبایت

پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری
تعداد صفحات : 161 قابل ویرایش

چکیده :
مدیریت سود یکی از موضوع¬های پر¬طرفدار بین سرمایه¬گذاران، قانون¬گذاران، تحلیل¬گران و عموم کاربران صورت‌های مالی است. به گفته¬ فیشر مدیریت سود دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی است. یکی از راه¬های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است زیرا شرکت¬هایی که سود را دستکاری و مدیریت می¬کنند بیشتر مستعد این هستند که گزارش حسابرسی تعدیل¬شده (غیر¬مقبول) داشته باشند و شرکت¬هایی که صورت¬های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد¬های حسابداری مورد تردید را کشف می¬کند، زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه¬های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. در این تحقیق درصدد بررسی و آزمون علمی این موضوع و تبیین رابطه نوع حسابرس با مدیریت سود در صنعت بانکداری هستیم. در این راستا با درنظر گرفتن ده بانک ملی، صادرات، ملت، تجارت،کارآفرین،پاسارگاد، پارسیان، پست بانک، سرمایه، اقتصاد نوین و اطلاعات سالهای 1385 الی 1389، مدیریت سود براساس نوسان پذيري سودها نسبت به نوسان جريان هاي نقدي ارزيابي می شود. حسابرس دولتی، سازمان حسابرسی و حسابرس غیر دولتی، موسسات حسابرسی غیر دولتی عضو جامعه حسابداران درنظر گرفته می شوند. جهت تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو و روش رگرسیون لوجستیک با آزمون های معتبر والد جهت آزمون معني دار بودن ضرايب مدل و آزمون هایی نظیر مک فادن جهت ارزیابی نکویی برازش و کارایی مدل استفاده می شود. علاوه بر متغیر مستقل نوع حسابرس، متغیرهای کنترلی دیگری نیز در مدل وارد گردیده اند. با توجه به نتایج همبستگی اسپیرمن، تنها بین میزان تسهیلات موزون شده (با ضریب همبستگی277/0) و هزینه حقوق صاحبان سهام موزون شده (با همبستگی410/0) و مدیریت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. طبق نتایج حاصل از آزمون کای اسکور بین نوع حسابرس( خصوصی و دولتی) با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون لوجیت حاکی است متغیرهای اندازه بانک، تسهیلات اعطایی موزون شده، حقوق صاحبان سهام موزون شده و هزینه جبران وام های نکول شده بر مدیریت سود بانکها تاثیر معنی داری دارند ولی سایر متغیرهای مدل از جمله نوع حسابرس، تغییرات کل دارایی‌ها و تغییر در جریان نقدی نمی توانند بر مدیریت سود بانکها تاثیر معنی داری داشته باشند.


فهرست عناوین :
1
فهرست عناوین : 6
1 فصل اول : 11
1.1 مقدمه 12
1.2 بیان مسئله 13
1.3 اهداف تحقیق 17
1.4 ضرورت انجام تحقیق 17
1.5 انگیزه های تحقیق 18
1.6 تعريف واژگان کلیدی 19
1.7 محدودیتهای تحقیق: 23
2فصل دوم 25
ادبیات پژوهش 25
2.1 مقدمه 26
2.2 مبانی نظری 26
2.2.1مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن 26
2.2.2تعریف مدیریت ‌سود 28
2.2.3يكنواخت سازي سود 31
2.2.4مدیریت سود، روش‌های حسابداری و کارایی بازار 32
2.2.5انگیزه‌های مختلف برای انجام مدیریت ‌سود 33
2.2.5.1 انگیزه‌ پاداش 33
2.2.5.2 رعایت مفاد قراردادهای‌استقراض 34
2.2.5.3 نظارت‌دولتی و بازرسی‌رسمی 34
2.2.5.4 عرضه‌‌‌ی سهام 35
2.2.5.5 کاستن از هزینه‌های معاملاتی 36
2.2.5.6 برآوردن ‌انتظارات 37
2.2.5.7 کنترل قیمت سهم در بازار 37
2.2.5.8 حداقل نمودن مالیات بر درآمد 38
2.2.6اهداف مدیریت سود 39
2.2.6.1 افزايش رفاه سهامداران 40
2.2.6.2 تسهيل قابليت پيش بيني سود 41
2.2.6.3 افرايش رفاه مديريت 42
2.2.7مدل‌های اندازه‌گیری مدیریت ‌سود 43
2.2.7.1مدل‌های مبتنی بر اقلام ‌تعهدی 46
2.2.7.1.1 مدل هیلی 46
2.2.7.1.2 مدل دی‌آنجلو 48
2.2.7.1.3 مدل تعدیل شده دی‌آنجلو 49
2.2.7.1.4 مدل جونز 49
2.2.7.1.5 مدل تعدیل‌شده جونز 51
2.2.7.1.6 مدل صنعت 53
2.2.7.1.7 دو مدل یون و میلر(2002) 55
2.2.7.2 مدل‌های مبتنی بر اقلام ‌تعهدی‌خاص 56
2.2.7.2.1 مدل‌های مبتنی برتوزیع 58
2.2.8ارزیابی مدل‌ها 59
2.2.9حسابداری ساختگی، مدیریت سود و نظام راهبری شرکتی 60
2.2.9.1 تعریف حسابداری ساختگی 61
2.2.9.2 عوامل ایجاد حسابداری ساختگی 61
2.2.9.2.1 ابهام در روش های حسابداری 61
2.2.9.2.2 پیشرفت فناوری و روش های تجاری 62
2.2.9.2.3مسئولیت پاسخگویی در مقابل تخصیص ناصحیح منابع 62
2.2.9.2.4 انواع حسابداری ساختگی 63
2.2.10کنترل حسابداری ساختگی توسط نظام راهبری شرکتی 64
2.2.11معيارهاي شناخت مدیریت و مدیریت سود 66
2.2.12ابزارها و روش هاي مورد استفاده در دستکاری، مدیریت و مدیریت سود 69
2.2.12.1 زمان بندي رويدادها 69
2.2.12.2مدیریت از طريق انتخاب روش‌هاي تخصيص 70
2.2.12.3 مدیریت از طريق طبقه بندي 70
2.2.13انواع حسابرسی 71
2.2.13.1 انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی 72
2.2.13.2 انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار 73
2.2.13.3 انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی 73
2.2.13.4 انواع حسابرسان به لحاظ ويژگيهاي حرفه اي انها 75
2.2.13.5 حسابرسی مبتنی بر سیستم 78
2.2.13.6 حسابرسی مبتنی بر ریسک 78
2.2.14تحول در متدولوژی حسابرسی 78
2.2.14.1حسابرسی مبتنی بر سند رسی یا" حسابرسی رویدادهای مالی" 79
2.2.14.2 حسابرسی مبتنی بر ترازنامه 79
2.2.14.3 وظیفه حسابرس خارجی 79
2.2.14.4 تحول هدف های حسابرسی 80
2.2.14.5 نقش اصلی حرفه حسابرسی 80
2.2.15حسابرسی دولتی 81
2.2.15.1 تعریف حسابرسی دولتی 81
2.2.15.2 انواع حسابرسی دولتی 81
2.2.15.3 تقسیم بندی بر حسب فعالیتهای اداری و مالی 82
2.2.15.4 تقسیم بندی بر حسب مراجع رسیدگی کننده 83
2.2.15.5 هدف حسابرسی دولتی 84
2.2.16نوع حسابرس 85
2.3 پیشینه تحقیق 85
2.3.1تحقيقات داخلي 85
2.3.2تحقيقات خارجی 87
2.4 جمع بندی ونتیجه گیری 92
2.4.1محاسبه مدیریت سود 92
2.4.2مدل تحقیق : 93
3فصل سوم 95
روش تحقیق 95
3.1 مقدمه 96
3.2 روش تحقیق 96
3.3 ابزار گردآوری اطلاعات 96
3.4 روش گردآوری اطلاعات : 97
3.5جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه: 97
3.6 قلمروتحقیق 98
3.7 فرضیه تحقیق 98
3.8متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها: 99
3.9 مدل تحقیق : 100
3.1 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق : 101
3.2 روش تجزيه و تحليل داده ها 102
3.2.1ضریب همبستگی اسپیرمن: 102
3.2.2آزمون استقلال2 (کای دو يا كاي اسكور): 103
3.2.3مدل لوجیت : 105
3.2.3.1نحوه محاسبه ضرايب متغيرهاي مستقل در رگرسيون لجستيک : 106
3.2.3.2آزمون معني دار بودن ضرايب : 108
3.2.3.3تعيين ميزان نيکويي برازش مدل برآورد شده (ارزيابي کارايي مدل ) 109
4فصل چهارم 110
برآورد مدل، تجزیه و تحلیل اطلاعات 110
4.1 مقدمه : 111
4.2 محاسبه مدیریت سود: 111
4.3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق: 114
4.3.1بررسی آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق : 114
4.3.2رسم نمودارهای سری زمانی مربوط به متغیرهای تحقیق 114
4.4 برآورد ضرایب همبستگی اسپیرمن: 123
4.5بررسی ارتباط مدیریت سود و نوع حسابرس با استفاده از آزمون کای اسکور: 124
4.6 مدل رگرسیونی لوجیت و برآورد ضرایب: 125
4.6.1برآورد مدل : 126
4.6.2تفسیر معنی داری مدل : 127
4.6.3تفسير ضرايب مدل: 128
4.6.4نکويي برازش مدل : 129
8فصل پنجم : 132
نتیجه گیری و پیشنهادات 132
8.1 مقدمه 133
8.2خلاصه نتایج پژوهش و نتیجه گیری: 133
8.3 پیشنهادات تحقیق: 135
8.4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 136
منابع و مآخذ 137
پیوست 145


فهرست جداول
جدول‏0 1: مدل های شناسایی مدیریت سود 44
جدول‏3 1 : بانکهای مورد مطالعه تحقیق 97
جدول‏4 1: داده های مدل 112
جدول‏4 2 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 114
جدول‏4 3: فراوانی و درصد مدیریت سود(صفر =مدیریت سود نمیکنند، یک= به مدیریت سود دست می زنند) 114
جدول‏4 4: فراوانی و درصد نوع حسابرس( خصوصی=صفر، دولتی=یک) 115
جدول‏4 5: توزیع توام نوع حسابرس و مدیریت سود 115
جدول‏4 6: نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق 123
جدول‏4 7: آزمون کای اسکور 124
جدول‏4 8:نتايج تخمين مدل 127
جدول‏4 9 : شاخص هاي نکويي برازش مدل 129
جدول ‏4 10: احتمالات ( ) بدست آمده از برآورد مدل Error! Bookmark not defined.

فهرست نمودارها
شکل‏4 1: توزیع توام نوع حسابرس و مدیریت سود 115
شکل‏4 2: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک ملی ایران 115
شکل‏4 3: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک صادرات ایران 116
شکل‏4 4: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک ملت 116
شکل‏4 5: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک تجارت 117
شکل‏4 6: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک پاسارگاد 117
شکل‏4 7: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک کارآفرین 118
شکل‏4 8: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک سرمایه 118
شکل‏4 9: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک پارسیان 119
شکل‏4 10: سری زمانی متغیرهای تحقیق در پست بانک 119
شکل‏4 11: سری زمانی متغیرهای تحقیق در بانک اقتصاد نوین 120
شکل‏4 12: سری زمانی متغیر تغییرات کل دارایی‌ها در بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 120
شکل‏4 13: سری زمانی میانگین متغیرهای LOANS , LEV در بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 121
شکل‏4 14: سری زمانی میانگین متغیرهای ALLOW, CASH-FLOWدر بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 121
شکل‏4 15: سری زمانی میانگین متغیر SIZE در بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 122
شکل‏4 16: سری زمانی میانگین متغیر GROWTH در بانکهای نمونه طی سالهای 1389-1385 123دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 63
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 287
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,529
 • بازدید ماه : 34,427
 • بازدید سال : 249,806
 • بازدید کلی : 8,428,500
 • کدهای اختصاصی