loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-رابطه-مدیریت-دانش-و-اثر-بخشی-سازمان-ها-نقش-قابلیت-های-سازمانی-و-استراتژی-های-تجاری
پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 1074 کیلوبایت

پایان نامه رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری
تعداد صفحات : 141 صفحه و قابل ویرایش


امروزه، برای تشریح وضعیت سازمان ها اصطلاحات گوناگونی مثل عصر فراصنعتی، عصر اطلاعات و یا جامعه دانشی برای توصیف وضعیت کنونی به کار می رود. صرف نظر از اصطلاحات مذکور، اغلب صاحبنظران معتقدند که یکی از موضوعات مهم مطرح شده دراین دوره، مفهوم مدیریت دانش است؛ مفهومی که هیجان ایجاد کرده و باعث بحث و مناظره‌ی فراوان شده است. مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش های اخیر برای افزایش کارایی و بهبود اثر بخشی فرایند های تجاری محور، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیادی دارد. نیاز به مدیریت دانش براساس رشد ادراک جامعه تجاری، از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می شود (Davenport ، 1999، P5). چنین تغییر جهت اساسی و در سطح بالایی، پیامدهای مهمی در فرایند های سطوح میانی و پایانی در سازمان دارد. در حقیقت، جذب و بکارگیری مفاهیم، ابزارها، تکنیک ها و استراتژی های مدیریت دانش در تحولات آینده، به منظور استقرار شرکت های دانش محور، به سادگی امکان پذیرنیست؛ چرا که نیازمند انتخاب صحیح ابزارها و تکنیک‌هایی است که به شیوه ای هماهنگ به کار گرفته شوند. بطور خلاصه، مدیریت دانش را فرآیند خلق، ارزیابی، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می دانند(Choi & Lee، 2003، p 44). سازمان های موفق دریافته اند که دانش مهمترین دارایی آنهاست وبرخی اصول اساسی مدیریت دانش، در کارکنان وسازمان وجود دارد وآنان به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت در سازمان می نگرد. مدیریت دانش متشکل از دامنه ای از استراتژیها ورویه هاست که در یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن با استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه ودانش فردی نزد هر فرد) و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرآیندی شامل تولید دانش، تسهیم و انتقال دانش واستفاده از آن به کمک فناوری است.(Kanapeckiene,2010, P 63). ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان ها می باشد که قابلیت ایجاد دانش برای حداکثرسازی رقابت و موفقیت استراتژیک را داشته باشند(Skyrme,2001,p89). برای اینکه سازمان بتواند رابطه بین دانش و استراتژی را تبیین کند، باید برنامه استراتژیک خود را پیکربندی نماید و دانش مورد نیاز برای اجرای استراتژی را شناسایی و آن را با دانش موجود مقایسه کند تا شکاف دانش استراتژیک مشخص شود(Halawi, 2006,p64). در این تحقیق با درک ضروریت و اهمیت موضوع، درصدد شناسایی استراتژي هاي مديريت دانش و نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری در اثر بخشی سازمان ها می باشیم. این فصل از تحقیق مشتمل بر مقدمه و کلیات تحقیق، پرسش، فرضیات، اهداف وضرورت انجام تحقیق می باشد.

رابطه مدیریت دانش و اثر بخشی سازمان ها، نقش قابلیت های سازمانی و استراتژی های تجاری أ‌


1 فصل اول 2
کلیات پژوهش 2
1.1 مقدمه 3
1.2 بیان مسئله 4
1.3 اهداف پژوهش 5
1.4 ضرورت تحقیق 6
1.5 چهارچوب نظری 8
1.6 فرضیات تحقیق 11
1.7 مدل مفهومی 13
1.8 تعریف واژگان کلیدی 13
2 فصل دوم 15
ادبیات پژوهش 15
2.1 مقدمه 16
2.2 مبانی نظری 17
2.2.1 تعریف مدیریت دانش 17
2.2.1.1 انواع دانش و مدیریت دانش 21
2.2.1.2 تاریخچه مدیریت دانش 23
2.2.1.3 فرآيندهاي مديريت دانش 25
2.2.1.4 پارادایم های مدیریت دانش 26
2.2.1.5 علل پیدایش مدیریت دانش 29
2.2.2 استراتژی های مدیریت دانش 29
2.2.2.1 حفظ و نگه داری دانش 32
2.2.2.2 ذخیره سازی دانش 34
2.2.2.3 بهره گیری و انتقال دانش 34
2.2.2.4 ارزیابی دانش 36
2.2.3 رابطه استراتژی مدیریت دانش و استراتژی سازمان 38
2.2.4 خلق ارزش از طریق مدیریت دانش در تدوین استراتژی سازمان 40
2.2.5 دانش به عنوان یک منبع سازمانی استراتژی 42
2.2.6 اثر بخشی سازمان 44
2.2.7 سنجش اثر بخشی سازمانی 46
2.2.8 معیار اثربخشی سازمانی و دیدگاه های موجود در این زمینه 48
2.2.8.1 دیدگاه کسب هدف 49
2.2.8.2 دیدگاه سیستمی 51
2.2.8.3 دیدگاه ذی نفوذان استراتژیک 53
2.2.8.4 دیدگاه ارزش های رقابتی 54
2.2.9 استراتژی های تجاری مدیریت دانش 55
2.2.9.1 رابطه استراتژی تجاری مدیریت دانش و ساختار سازمانی 57
2.2.10 مفهوم زیر ساخت ها و قابلیت های سازمانی 60
2.2.10.1 اجزای سازمانی بر اساس قابلیت زیرساختی سازمان 61
2.2.10.2 اجزاي زير ساختي سازمان در ارتباط با مديريت دانش 62
2.3 پیشینه پژوهش 62
3 فصل سوم 77
3.1 مقدمه 77
3.2 روش تحقیق 78
3.3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری: 79
3.4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات: 80
3.5 مدل مفهومی پژوهش : 80
3.6 شاخص های تبیین کننده متغیرهای پژوهش: 81
3.7 روایی و پایایی پرسش نامه : 88
3.8 روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 90
3.8.1 تحليل توصيفي داده‌ها 90
3.8.2 آمار استنباطی و آزمون فرضیات : 90
3.9 تشریح آزمون ها و روش های پژوهش : 91
3.9.1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 91
3.9.2 رتبه‌بندي فرضيات با آزمون فریدمن 92
3.9.3 آنالیز فاکتور pls : 92
4 فصل چهارم 98
4.1 مقدمه 99
4.2 آمارتوصیفی مربوط به جمعیت مورد مطالعه : 99
4.3 بررسی نرمال بودن داده ها : 102
4.4 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه: 103
4.4.1 روایی پرسش نامه : 103
4.4.2 پایایی پرسش نامه : 103
4.5 آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی عوامل موثر در اثربخشی سازمان 104
4.6 اولویت بندی متغیرهای مدل اثربخشی و شاخص های آن 106
4.7 نتایج تحلیل فاکتور با روش PLS 107
4.7.1 بررسی صحت مدل ساختاری 108
4.7.2 بررسی صحت مدل اندازه گیری شده: 109
4.7.3 ارزیابی میزان متمایز بودن یک فاکتور از سایر فاکتورها و حذف فاکتورهای پرت: 111
4.7.4 تفسیر ضرایب متغیرهای مستقل : 114
4.7.5 آمار توصیفی سوالات مربوط به متغیرهای مدل 114
4.7.6 بررسی همبستگی زوجی بین متغیرهای تحقیق : 117
5 فصل پنجم 118
5.1 مقدمه 119
5.2 نتیجه گیری 119
5.3 پیشنهادات 120
5.4 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 122
5.5 محدودیتهای تحقیق 122
منابع و ماخذ 123
ضمیمه : پرسشنامه 130

جدول‏1 1: تأکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه 9
جدول‎2 1: هفت سطح دانش در سازمان ها (منبع :GUPTA,2004,P47) 19
جدول‎2 2: ویژگی های پارادایم های کلی مدیریت دانش(منبع : HAZLETT ,2005) 26
جدول‎2 3: تأکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه 62
جدول‎2 4: استراتژی های تدوین و شخصی سازی دانش 70
جدول‎2 5: استراتژی های دانش از دید هانتر و همکارانش 71
جدول‏4 1:جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سن 98
جدول‏4 2 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 99
جدول‏4 3 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 100
جدول‏4 5: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 101
جدول‏4 5:ضریب آلفای کرانباخ کلی 102
جدول‏4 6:ضریب آلفای کرانباخ سوالات پرسشنامه 102
جدول‏4 7: آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی اثربخشی سازمان 103
جدول‏4 8: آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی اثربخشی سازمان 104
جدول‏4 9: اولویت بندی عوامل موثر در اثربخشی سازمان 105
جدول‏4 10: اولویت بندی شاخص های موثر در اثربخشی سازمان 105
جدول شماره ‏4 11:میانگین ضریب Α کرونباخ مدل 108
جدول شماره‏4 13:میانگین پایائی ترکیبی مدل 108
جدول شماره ‏4 14: میانگین روائی همگرای مدل 109
جدول شماره ‏4 14: ماتریس ساختار فاکتور جهت شناسایی سوالات پرت 110
جدول ‏4 16: ساختار مدل PLS، ضرایب متغیرهای مستقل 113
جدول‏4 16 : آمار توصیفی مربوط به تک تک فاکتورها و شاخص های آنها 113
جدول ‏4 17: ضرایب همبستگی فاکتورهای اصلی 116

شکل‏1 1: مدل مفهومی تحقیق TIN-CHANG CHANG, SHU-HUI CHUANG,(2011) 12
شکل‏2 1: ساختار ارتباطی زیر بین استراتژی های تغییر، دانش، استراتژی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات 38
شکل‏4 1 :نمودار اعضای نمونه بر اساس سن 98
شکل‏4 2:نمودار اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 99
شکل‏4 3: نمودار اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 100
شکل‏4 4: خروجی نرم افزار VPLS برآورد ضرایب متغیرها و ضریب تعیین مدل 106


دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 65
 • آی پی دیروز : 161
 • بازدید امروز : 386
 • باردید دیروز : 830
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 51
 • بازدید هفته : 386
 • بازدید ماه : 35,327
 • بازدید سال : 110,436
 • بازدید کلی : 8,289,130
 • کدهای اختصاصی