loading...
دانلود سرای دانشجویی
ارزیابی-رویکرد-تفکر-استراتژیک-در-سازمان-و-ارائه-راهکارهای-بهبود-آن-(مطالعه-موردی-شرکت-یاپکو)
ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان و ارائه راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی شرکت یاپکو)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 164
حجم فایل: 1015 کیلوبایت

پایان نامه ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان و ارائه راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی شرکت یاپکو)
تعداد صفحات : 164 و قابل ویرایش

چکیده

تفكر استراتژيك به معناي درك و تحليل موقعيت بيروني و دروني سازمان و تركيب بهينه بين آنها منجر به تدوين استراتژي هاي مناسب مي شود. از طريق تفكر استراتژيك بهتر مي توان از فرصت هاي محيطي جهت كسب مزيت ر قابتي استفاده و تهديدات محيطي را تبديل به فرصت نمود. در این پژوهش به ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان و ارائه راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی شرکت یاپکو) پرداخته شده است. تفکر استراتژیک در هر یک از سطوح فردی، گروهی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از آزمون تی-استیودنت آزمون شده است که رویکرد تفکر استراتژیک در شرکت یاپکو در شرایط مطلوبی قرار دارد یا خیر. همچنین با استفاده از آنالیز فاکتور (PLS) به برآورد ضرایب تاثیر گذاری و تعیین اولویت هر یک از سطوح تفکر استراتژیک پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که شرکت یاپکو در زمینه اجرای هر یک از سطوح تفکر استرتژیک در سازمان در شرایط مطلوبی قرار دارد. همچنین ضریب تاثیرگذاری تفکر استراتژیک در سطح فردی برابر با 557/0 میباشد و بیشترین تا ثیر را داراست. به همین ترتیب ضریب تاثیرگذاری تفکر استراتژیک در سطح سازمانی برابر با352/0 و در سطح گروهی برابر با 139/0 میباشد. همچنین نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داده است که تفکر استراتژیک در سطح سازمانی از اهمیت بیشتری برخودار است. لذا لازم است مدیران سازمان به تفکر استراتژیک در سطح سازمانی توجه بیشتری داشته باشند و در زمینه اجرای فرهنگ سازمانی، مشارکت مدیریت میانی، ساختار سازمانی و فرآیندها و سیستم ها اقدامات لازم را انجام دهند.
کلید واژه: تفکر استراتژیک، شرکت یاپکو، فرهنگ سازمانیچکیده 3
1 فصل اول 4
کلیات پژوهش 4
1.1 مقدمه 5
1.2 بیان مسئله 6
1.3 ضرورت تحقیق 8
1.4 هدف های تحقیق 9
1.5 سوالات و فرضیه های تحقیق 10
1.5.1 سوالات تحقیق 10
1.5.2 فرضیه های تحقیق 10
1.6 مدل تحقیق 11
1.7 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 12
1.8 روش تحقیق 18
1.9 قلمرو تحقيق 18
1.10 جامعه و حجم نمونه 18
1.11 محدودیت های و مشکلات تحقیق 18
2 فصل دوم 20
2.1 مقدمه 21
2.2 مبانی نظری 22
2.2.1 تاریخچه و مفهوم مدیریت استراتژيک 22
2.2.2 تعریف مدیریت استراتژیک 24
2.2.3 تعریف و مفهوم تفکراستراتژیک 27
2.2.4 پارادایم های مدیریت استراتژیک 35
2.2.5 پارادایم تجویزی (پیش تدبیری) 35
2.2.6 الگوهای تفکر استراتژیک 53
2.2.7 مدل ها و روش های نوین ارزیابی تفکر استراتژیک 59
2.2.8 بهبود تفکر استراتژیک 67
2.2.9 شالوده ی تفکر استراتژیک 69
2.2.10 مدل تفكر پيوندي مكينلي و كيلروي 69
2.2.11 ادغام تفكر خطي و غير خطي 71
2.2.12 توسعه مهارت هاي لازم براي تفكر پيوندي 78
2.2.13 منافع فردي توسعه تفكر پيوندي 79
2.2.14 دركي كلي از سازمان به عنوان ويژگي اصلي تفكراستراتژيك 81
2.2.15 جایگاه خلاقيت در تفکر استراتژیک 82
2.2.16 آینده تفکر استراتژیک 85
2.2.17 جمع بندی آراء نخبگان 85
2.3 پیشینه پژوهش 88
2.3.1 تحقیقات داخلی 88
2.3.2 تحقیقات خارجی 91
3 فصل سوم 95
3.1 مقدمه 96
3.2 روش تحقیق 96
3.3 جامعه آماری 96
3.4 ابزار گردآوری اطلاعات : 97
3.5 روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 98
3.5.1 تحليل توصيفي داده‌ها 98
3.5.2 تحلیل استنباطی : 98
3.6 تشریح روشهای تجزيه و تحليل اطلاعات: 98
3.6.1 روایی و پایایی پرسش نامه : 99
3.6.2 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 101
3.6.1 آزمون تي- استيودنت : 101
3.6.2 رتبه‌بندي فرضيات آزمون فريدمن 104
3.6.3 آنالیز فاکتور pls : 104
4 فصل چهارم 111
4.1 مقدمه 112
4.2 آمارتوصیفی مربوط به جمعیت مورد مطالعه : 112
4.3 بررسی نرمال بودن داده ها : 116
4.4 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه: 117
4.4.1 روایی پرسش نامه : 117
4.4.2 پایایی پرسش نامه : 118
4.5 آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان 119
4.6 اولویت بندی سطوح تفکر استراتژیک و شاخص های آن در شرکت یاپکو 121
4.7 نتایج تحلیل فاکتور با روش PLS 122
4.7.1 بررسی صحت مدل ساختاری 123
4.7.2 بررسی صحت مدل اندازه گیری شده: 124
4.7.3 ارزیابی میزان متمایز بودن یک فاکتور از سایر فاکتورها و حذف فاکتورهای پرت: 126
4.7.4 تفسیر ضرایب متغیرهای مستقل : 129
4.7.5 آمار توصیفی سوالات مربوط به متغیرهای مدل 129
4.7.6 بررسی همبستگی زوجی بین متغیرهای تحقیق : 132
4.7.7 ضریب تاثیرگذاری هر یک از سوالات 132
5 فصل پنجم 135
5.1 مقدمه 136
5.2 نتیجه گیری 136
5.3 پیشنهادات 137
5.3.1 پیشنهادات حاصل از تحقیق 137
5.3.2 پیشنهادات جانبی 138
5.3.3 پیشنهادات برای محققین بعدی 140
منابع و ماخذ 140
چکیده انگلیسی 147
پیوست 147
ضمیمه یک: پرسشنامه 148
پیوست دو: خروجی نرم افزار 157

شکل‏2 1: مراحل فرایند مدیریت استراتژیک(منبع: وفایی، 1385) 26
شکل‏2 2: فرآیند تفکر خطی-تفکر ارسطویی 34
شکل‏2 3: سه فرمان برای الگوی تفکر استراتژیک(منبع: ایچی اومای،1371) 58
شکل‏2 4: منحنی شایسته سازی سلسله مراتب توانایی هایی(منبع: ایچی اومای، 1371) 71
شکل‏2 5: چهارچوبي براي تفكر استراتژيك پيوندي(منبع: برایسون، 1380) 74
شکل‏2 6: چهارچوب توسعه گزينه هاي استراتژي براي كسب و كار(عبداللهی،1382) 75
شکل‏2 7: پیوند ارزش های مورد پسند مشتری و ارزش های مورد پسند سهام داران(کیلروی و مکینلی، 1997) 77
شکل‏2 8: منافع محسوس فرآیندهای تفکر پیوندی(KILROY & MCKINLEY, 1997: 229) 80
شکل‏3 2:یک مثال ساده از PATH MODELING 106
شکل‏3 3:یک مثال از PATH MODELING که در آن INNER MODEL و OUTER MODEL مشخص شده 107
شکل‏3 4:PATH MODELING انعکاسی 107
شکل‏3 5 :PATH MODELING ترکیبی 108
شکل‏3 6 :روش MIMIC 108
شکل‏‏4 1 :نمودار اعضای نمونه بر اساس سن 113
شکل‏4 2:نمودار اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 114
شکل‏4 3: نمودار اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 115
شکل‏4 4: نمودار اعضای نمونه بر اساس پست سازمانی 116
شکل‏4 5 : خروجی نرم افزار VPLS در باره ضرایب متغیرها و معناداری آنها 123

جدول ‏1 1شاخص های تبیین کننده متغیرهای پژوهش 12
جدول‏2 1: سطح گروهی تفکر استراتژیک و تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با شاخص های این سطح 86
جدول‏2 2: سطح فردی تفکر استراتژیک و تحقیقات انجام شده در ارتباط با شاخص های این سطح 86
جدول‏2 3: سطح سازمانی تفکر استراتژیک و تحقیقات انجام شده در ارتباط با شاخص های این سطح 87
جدول‏4 1:جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سن 112
جدول‏4 2 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 113
جدول‏4 3 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سابقه خدمت 114
جدول‏4 4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس پست سازمانی 115
جدول‏4 5: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 116
جدول‏4 6:ضریب آلفای کرانباخ کلی 118
جدول‏4 7:ضریب آلفای کرانباخ سوالات پرسشنامه 118
جدول‏4 8: آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان 119
جدول‏4 9: آزمون تی-استیودنت جهت ارزیابی شاخص های سطوح تفکر استراتژیک در سازمان 120
جدول‏4 10: اولویت بندی سطوح تفکر استراتژیک 121
جدول‏4 11: اولویت بندی شاخص های سطوح تفکر استراتژیک 121
جدول شماره ‏4 12:میانگین ضریب Α کرونباخ مدل 124
جدول شماره‏4 13:میانگین پایائی ترکیبی مدل 125
جدول شماره ‏4 14: میانگین روائی همگرای مدل 126
جدول شماره ‏4 15: ماتریس ساختار فاکتور جهت شناسایی سوالات پرت 126
جدول ‏4 16: ساختار مدل PLS، ضرایب متغیرهای مستقل 129
جدول‏4 17 : آمار توصیفی مربوط به تک تک فاکتورها و شاخص های آنها 129
جدول ‏4 18: ضرایب همبستگی فاکتورهای اصلی 132
جدول ‏4 19: برآورد ضریب تاثیرگذاری هر یک از سوالات 132

دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 65
 • آی پی دیروز : 161
 • بازدید امروز : 359
 • باردید دیروز : 830
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 51
 • بازدید هفته : 359
 • بازدید ماه : 35,300
 • بازدید سال : 110,409
 • بازدید کلی : 8,289,103
 • کدهای اختصاصی