loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-شناسایی-عوامل-سازمانی-موثر-بر-پیاده-سازی-نظام-جانشین-پروری-در-سازمانهای-دولتی
پایان نامه شناسایی عوامل سازمانی موثر بر پیاده سازی نظام جانشین پروری در سازمانهای دولتی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 139
حجم فایل: 298 کیلوبایت

عنوان :شناسایی عوامل سازمانی موثر بر پیاده سازی نظام جانشین پروری در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی: مجتمع گاز پارس جنوبی)
تعداد صفحات : 139 صفحه و قابل ویرایش

1.1 مقدمه
دنیای فراروی سازمان ها، دنیای پرچالش و صعب العبوری است. روند فزاینده رقابت و ضرورت دستیابی سازمان ها به سطوح بالاتری از کیفیت و بهره وری ایجاب می کند که مدیران آینده سازمان ها به مراتب تواناتر، مستعدتر و شایسته تر از مدیران باشند. دنیای سازمانی آینده همچنین به تعداد بیشتری از مدیران و رهبران نیازمند است.
از سوی دیگر، پژوهش های متعدد تجربی حاکی است که علی رغم ضرورت ورود افکار و اندیشه های جدید مدیریتی به سازمان ها (از طریق جذب و به کارگیری مدیرانی از بیرون سازمان) سازمان های موفق به میزان قابل توجهی به درون زایی تأکید دارند و تلاش می کنند تا با شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی درون سازمانی از تأمین نیازهای آتی خود به مدیران شایسته و اثربخش اطمینان حاصل نمایند.
در جهان امروز نگاه متفاوتی به نیازهای رهبری و مدیریتی برای قرن بیست و یکم به وجود آمده است. به این دلیل که کمبودهای مدیریتی شدیدی وجود دارد، هزینه های مربوط به یافتن و استخدام مدیران از خارج سازمان به شدت افزایش یافته است و در داخل سازمان ها نیز فقدان توجه جدی، مستمر و منظم به مقوله پرورش مدیران آینده وجود دارد.( ابوالعلايي، 1384)
طی دهه های گذشته، سازمان ها از برنامه های تربیت جانشین برای یافتن نسل بعدی مدیران و رهبران سازمان استفاده می کردند. این برنامه ها بر تعیین جایگزین برای مشاغل خاص و معین تأکید دارد. چنین برنامه هایی وقتی کارآمد است که مشاغل مدیریتی ایستا و با ثبات بوده و مدیران در قالب مسیرهای رشد شغلی معین و تعریف شده جابه جا شوند. اما در دنیای امروز، مشاغل، به ویژه مشاغل و مناصب مدیریتیف پویا و سیال و سازمان ها از نظر ساختار سازمانی کوتاه تر و تخت تر شده اند. همچنین نمودارهای سازمانی به دفعات تغییر می کند و مدیران جابه جایی های افقی و جانبی دارند.( بلدي، 1390)
تحت این شرایط، تعیین افرادی خاص به عنوان پشتیبان (جانشین) مشاغل خاص به استثناء سطوح بسیار ارشد مدیران سازمان نتیجه چندانی ندارد. سازمان های امروزی نیاز به تعیین و تشکیل خزانه و ذخیره ای از افراد کاملاً مستعد دارند که بتوان از میان آنها، نامزدهای احراز مشاغل و مسئولیت های مدیریت و رهبری را انتخاب کرد. در واقع در حالی که نمودارهای جانشینی بر یافتن فرد خاص برای مشاغل خاص تأکید دارد، مدیریت جانشین پروری بر ایجاد خزانه نامزدهای دارای قابلیت های بالای رهبری تأکید دارد.( فالمر، 1387)
این سیستم در اکثر کشور های پیشرفته در حال اجرا است و باعث شده است که اقراد با شایستگی های لازم در جای مناسب قرار گیرند. با توجه به گسترش کسب و کار کنونی و توجه ویژه ای که باید به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت ها شود، در این پژوهش به بیان شناسایی عوامل سازمانی موثر بر پیاده سازی نظام جانشین پروری پرداخته می شود. از آنجا که سازمان های دولتی در کشور دارای جایگاه منحصر به فردی اند سیستم جانشین پروری در مجتمع گاز پارس جنوبی بررسی می شود.
در این فصل به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش،بیان اهداف و فرضیه ها وارائه مدل و متغیر های پژوهش پرداخته می شود.1 فصل اول 10
1.1 مقدمه 10
1.2 بیان مسأله 12
1.3 ضرورت پژوهش 13
1.4 اهداف پژوهش 14
1.5 سوالات پژوهش 14
1.6 فرضیه پژوهش 14
1.7 مدل مفهومی تحقیق 15
1.8 تعریف واژه ها و اصطلاحات: 15
2 فصل دوم 17
2.1 مقدمه 18
2.2 مبانی نظری 20
2.2.1 مراحل استعدادیابی و جانشین پروری 20
2.2.2 عوامل فرهنگی مؤثر بر جانشین پروری: 21
2.2.3 روش نوین جانشین پروری: 25
2.2.3.1 مراکز ارزیابی 25
2.2.3.1.1 اعتبار مراکز ارزیابی 26
2.2.3.1.2 فرآیند مراکز ارزیابی 26
2.2.3.1.2.1 طراحی و تدوین شایستگی های مدیریتی: 26
2.2.3.1.2.2 طراحی و تدوین ابزارهای اندازه گیری: 27
2.2.3.1.2.2.1 بحث گروهی: 28
2.2.3.1.2.3 انتخاب ارزیابان و اجرای برنامه کانون ارزیابی: 29
2.2.3.1.3 اجرای کانون ارزیابی 29
2.2.3.1.3.1 تهیه گزارش های فردی: 30
2.2.3.1.4 مکانیزم مراکز ارزیابی 30
2.2.3.1.4.1 الف) طراحی و تدوین شایستگی ها: 31
2.2.3.1.4.2 ب) شناسایی و معرفی استعدادها برای ارزیابی: 31
2.2.3.1.4.3 ج) اجرای فرآیند ارزیابی به عنوان ارزیاب: 31
2.2.3.1.4.4 د) بهره گیری از تجربه های مدیران در زمینه بررسی نتایج بازخورد، به عنوان معیار و ممیز: 32
2.2.3.1.4.5 ه) طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و توصیه کار راهه ها: 32
2.2.3.1.4.6 و) بهره گیری از تجربه های مدیران در زمینه مشاوره و راهنمایی ارزیابی شوندگان 32
2.2.3.2 تهدیدها و ضعف ها در نظام جانشین پروری: 32
2.2.3.3 نتایج و دستاوردهای فرآیند جانشین پروری: 40
2.2.3.4 تدوین برنامه آموزش مدیریت و پرورش قابلیت های مدیران 41
2.2.3.5 اشاعه فرهنگ شایسته سالاری: 42
2.2.3.6 نقش مدیران صف در فرآیند 43
2.2.3.7 تأثیرات مثبت طرح بر روحیه، انگیزه و عملکرد کارشناسان و مهندسان جوان 44
2.2.3.8 شاخص های قابل اندازه گیری برای سنجش موفقیت جانشین پروری: 46
2.2.3.9 ارزیابی موفقیت بلندمدت فرآیند جانشین پروری: 49
2.2.3.10 مخاطرات و ریسک های توسعه جانشین پروری: 51
2.2.3.11 مواردی که جهت موفقیت برنامه های جانشی پروری ضروری است: 59
2.2.3.11.1 اول : اجرای یک سیستم جدید 59
2.2.3.11.1.1 قهرمانانی از مدیریت ارشد: 59
2.2.3.11.1.2 یک مرکز هماهنگ کننده قدرتمند در واحد منابع انسانی: 60
2.2.3.11.1.3 شناسایی پست ها و مشاغل محوری سازمان: 61
2.2.3.11.1.4 ارزیابی واقع گرایانه و صحیح افراد با استعداد: 62
2.2.3.11.1.5 یک فرآیند بهبود مستمر: 63
2.2.3.11.2 دوم: مبانی و زیرساخت های موفقیت 64
2.3 پیشینه پژوهش 65
2.3.1 تحقیقات داخلی: 65
2.3.2 تحقیقات خارجی: 67
1 69
2 69
3 فصل 3 69
3.1 مقدمـه 70
3.2 روش تحقیق 70
3.3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 71
3.4 شاخص های مرتبط با جانشین پروری 71
3.5 روایی و پایایی پرسش نامه 74
3.6 جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گیری 75
3.7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 76
3.8 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 76
3.9 آزمون تي- استيودنت 77
3.10 رتبه‌بندي فرضيات آزمون فريدمن 79
4 فصل4 80
4.1 مقدمه 81
4.2 توصیف نمونه آماری موردمطالعه براساس ویژگیهای جمعیت شناختی 81
4.3 آمارتوصیفی سوالهای پشتیبانی کننده ازفرضیه های پژوهش 84
4.4 بررسی نرمال بودن داده ها 85
4.5 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه 85
4.5.1 روایی پرسش نامه 85
4.5.2 پایایی پرسش نامه 86
4.6 آزمون تی- استیودنت جهت آزمون فرضیات پژوهش 87
4.6.1 آزمون تی- استیودنت جهت آزمون فرضیه اصلی پژوهش 87
4.6.2 آزمون تی- استیودنت جهت آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش 88
4.6.3 آزمون تی- استیودنت جهت آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش 89
4.6.4 آزمون تی- استیودنت جهت آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش 90
4.6.5 آزمون تی- استیودنت جهت آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش 91
4.6.6 آزمون تی- استیودنت جهت آزمون فرضیه فرعی پنجم پژوهش 92
4.6.7 آزمون تی- استیودنت جهت آزمون فرضیه فرعی ششم پژوهش 93
4.7 معناداربودن تفاوت نتایج ازمون فرضیات براساس ویژگیهای جمعیت شناختی ازطریق آنالیزواریانس 95
4.8 رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 96
4.8.1 رتبه بندی سوالات مربوط به ساختار سازمانی 97
4.8.2 رتبه بندی سوالات مربوط به فرهنگ سازمانی 98
4.8.3 رتبه بندی سوالات مربوط به تکنولوژی 99
4.8.4 رتبه بندی سوالات مربوط به استراتژی سازمانی 100
4.8.5 رتبه بندی سوالات مربوط به فرآيندهاي سازماني 101
4.8.6 رتبه بندی سوالات مربوط به سبک مدیریتی 102
5 فصل پنجم 105
5.1 مقدمه 106
5.2 نتیجه گیری 106
5.3 پیشنهادات حاصل از پژوهش 109
5.4 سایر پیشنهادات 111
5.5 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 112
5.6 محدوديتهای تحقیق 112
3 فهرست منابع و ماخذ: 113
منابع فارسی: 113
منابع لاتین: 115
پیوست 118
پرسشنامه 119
خروجی نرم افزار 122

فهرست اشکال
شکل‏4 1 :نمودار اعضای نمونه بر اساس رتبه سازماني 81
شکل‏4 2 :نمودار اعضای نمونه بر اساس سابقه فعاليت 82
شکل‏4 3:نمودار اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 83
شکل‏4 4 :نمودار رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 97

فهرست جداول
جدول‏4 1:جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس رتبه سازماني 81
جدول‏4 2:جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس سابقه فعاليت 82
جدول‏4 3 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه بر اساس میزان تحصیلات 83
جدول‏4 4: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 85
جدول ‏4 5: ضریب آلفای کرانباخ کلیه سوالات 86
جدول‏4 6:ضریب آلفای کرانباخ برای تک تک سوالات 86
جدول‏4 7:آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی هر یک از عوامل سازمانی بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 88
جدول ‏4 8:آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی ساختار سازمانی بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 88
جدول ‏4 9:آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 89
جدول ‏4 10:آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی استراتژی سازمانی بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 90
جدول ‏4 11:آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی فرایندهای سازمانی بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 91
جدول ‏4 12:آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی تکنولوژی سازمانی بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 92
جدول ‏4 13:آزمون تی- استیودنت جهت ارزیابی سبک مدیریتی سازمانی بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 93
جدول‏4 14: رتبه بندی عوامل سازمانی بر پیاده سازی نظام جانشین پروری 96
جدول‏4 15:رتبه بندی سوالات مربوط به ساختار سازمانی 97
جدول‏4 16:رتبه بندی سوالات مربوط به فرهنگ سازمانی 98
جدول‏4 17:رتبه بندی سوالات مربوط به تکنولوژی سازمانی 99
جدول‏4 18:رتبه بندی سوالات مربوط به استراتژی سازمانی 101
جدول‏4 19:رتبه بندی سوالات مربوط به فرایندهای سازمانی 101
جدول‏4 20:رتبه بندی سوالات مربوط به سبک مدیریتی 102

دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 143
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 809
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 7,051
 • بازدید ماه : 34,949
 • بازدید سال : 250,328
 • بازدید کلی : 8,429,022
 • کدهای اختصاصی