loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-کاربرد-قیمت-به-سود-(pe)-به-عنوان-ابزاري-جهت-پیش-بینی-هزینه-حقوق-صاحبان-سهام-بانكها
پایان نامه کاربرد قیمت به سود (PE) به عنوان ابزاري جهت پیش بینی هزینه حقوق صاحبان سهام بانكها
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 177
حجم فایل: 2090 کیلوبایت

تعداد صفحات : 177 صفحه

فرمت فایل : doc  قابل ویرایش با نرم افزار ورد Word

چکیده :

از جمله مسايل مهم در بورس اوراق بهادار، قيمت سهام مورد مبادله شرکتها و برآورد ارزش ذاتي آنها مي باشد، زيرا قيمتها به عنوان يک شاخص راهنما در هدايت نقدينگي و در تخصيص سرمايه مؤثر مي باشند و در صورت تطابق با ارزش ذاتي سهام به ابزار قدرتمندي در تخصيص کارآمد منابع مبدل مي گردد. در تعيين قيمتهاي منصفانه و منطبق بر ارزش ذاتي سهام، از مدلها و روشهاي مختلفي استفاده مي شود که در اين ميان استفاده از نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)، از کاربرد گسترده اي برخوردار است که دليل آن نهفته در موضوع سهولت کاربرد و قابل درک بودن براي اکثر مشارکت کنندگان در بازار ميباشد. هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی که یک سرمایه گذار برای سهم میپردازد و چشم اندازآینده شرکت وسود پیش بینی شده آن است. در این تحقیق با درنظر گرفتن کلیه بانکهای عضو بورس اوراق بهادار، برای پیش بینی هزینه حقوق صاحبان سهام با استفاده از متغیرهای نسبت قیمت به سود و ریسک سیستماتیک استفاده شد. در این راستا ابتدا با تکیه بر الگوی : اوهانلون و استیل2000 و استفاده از داده های مربوط به متغیرهای : بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار و ارزش دفتری بانکها، مقدار هزینه حقوق صاحبان سهام برای بانکهای نمونه در سالهای مورد مطالعه محاسبه گردید سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبستگی بین P/E با هزینه حقوق صاحبان سهام ( 538/0  ,015/0Sig:) برآورد گردید و برآورد رابطه رگرسیونی نیز نشان داد ضریب متغیر P/E و ریسک سیستماتیک در قبال هزینه حقوق صاحبان سهام به ترتیب 4/17 و 5/77 می باشد. لذا با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که ریسک سیستماتیک توان بیشتری در تبیین و پیش بینی هزینه حقوق صاحبان سهام  دارد و محتوی اطلاعات بیشتری در اختیار قرار میدهد

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین

فهرستعناوین

1  فصل اول

کلیات پژوهش

1.1    مقدمه

1.2    بیان مسئله

1.3     ضرورت تحقيق

1.4     فرضيات تحقيق

1.5     اهداف تحقيق

1.6    قلمرو تحقیق

1.6.1   قلمرو موضوعی

1.6.2   قلمرو مکانی

1.6.3   قلمرو زمانی

1.7    انگيزه هاي تحقيق

1.8     مشكلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق

1.9    روش جمع آوري داده ها

1.10  جامعه آماري

1.11   تعريف واژگان

2  فصل دوم

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2.1    مقدمه

2.2     مبانی نظری

2.2.1   تامین مالی

2.2.2   روش های تامین مالی

2.2.2.1   منابع تامین مالی داخلی

2.2.2.1.1عاملیت حساب های دریافتنی

2.2.2.1.2اجاره به شرط تملیک یا اجاره (لیزینگ(

2.2.2.1.3کارت های اعتباری

2.2.2.1.4سود انباشته

2.2.2.2   منابع تامین مالی خارجی

2.2.2.2.1--------------------------------------------------- سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی

2.2.2.2.2----------------------------------------------- سرمايه‌گذاری غيرمستقيم خارجی

2.2.2.2.3معاملات جبرانی

2.2.2.2.4-------------------------------------------------------------------------------- صکوک

2.2.3   سنجش عملکرد

2.2.3.1   معيارهاي مالي سنتي

2.2.3.2   معيارهاي مالي نوين

2.2.3.3   معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها

2.2.3.4   معيارهاي حسابداري

2.2.3.4.1----------------------------------------------------------------------------------- سود

2.2.3.4.2سود هر سهم(EPS)

2.2.3.4.3نرخ رشد سود

2.2.3.4.4سود تقسيمي

2.2.3.4.5جريان هاي نقدي آزاد (FCF)

2.2.3.4.6نرخ بازده دارائي ها (ROA)

2.2.3.5   معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار

2.2.3.5.1نسبت قيمت به سود (P/E)

2.2.3.5.2نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام

2.2.3.5.3نسبت Q توبين

2.2.3.6   معيارهاي اقتصادي

2.2.3.6.1ارزش افزوده بازار

2.2.3.6.2ارزش افزوده اقتصادي

2.2.3.6.3ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA)

2.2.4   حقوق صاحبان سهام

2.2.4.1   تعریف حقوق صاحبان سرمایه

2.2.4.2   شناخت و اندازه گیری حقوق صاحبان سرمایه

2.2.4.3   طبقه بندی حقوق صاحبان سهام

2.2.4.4   اجزاء حقوق صاحبان سرمایه

2.2.5   تئوری های حقوق‏ صاحبان سهام

2.2.5.1   تئوری مالکیت

2.2.5.2   تئوری شخصیت حقوقی‏

2.2.5.3   تئوری ارزش باقیمانده

2.2.5.4   تئوری بنگاه اجتماعی

2.2.5.5   تئوری وجوه مستقل

2.2.5.6   تئوری مدیریت(اشراف)

2.2.5.7   تئوری سرمایه‏گذار

2.2.6   مزایای استفاده از ضریب قیمت به سود برای تخمین حقوق صاحبان سهام

2.2.1   عوامل موثر بر حقوق صاحبان سهام

2.2.1.1   متغیرهای تكنیكی‌

2.2.1.2   متغیرهای احساسی‌

2.2.1.3   مقایسه ROA وCOE

2.2.2    قيمتگذاريسهام

2.2.2.1   ديدگاهمبتنيبرارزشيابيدارائيها

2.2.2.2   ديدگاهمبتنيبرارزشيابيحقوقصاحبانسهام

2.2.3   نحوه محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام

2.2.3.1   الگوی اوهانلون و استیل

2.2.3.2   مدل رشد گوردن

2.2.3.3   مدل‏های ارزشگذاری عایدات پسماند

2.2.3.4   مدل تنزیل سود تقسیمی دو مرحله‏ای

2.2.3.5   الگوی سود تقسیمی رو به رشد

2.2.4   مدل های ارزش گذاری

2.2.5   مروری بر تئوری های ارزشگذاری

2.2.5.1   تئوری پرتفوی

2.2.5.2   فرضیه های بازار کارا

2.2.5.3   شمای تئوری های ارزشگذاری

2.2.6    مدل ارزشگذاری نسبی

2.2.6.1   دلایل کاربرد بالای ارزشگذاری نسبی

2.2.7   ارزشگذاريبهروش ارزشفعليسودسهام و جایگاه هزينه حقوق صاحبان سهام

2.2.7.1   مدلهايارزشفعليجرياننقدي

2.2.7.2   جرياننقديمورد انتظار

2.2.7.3   تعييننرختنزيل:

2.2.7.4   مدل DDM

2.2.7.5   مدل گوردون (GGM)

2.2.7.6   ارزشگذاريسهامممتاز

2.2.7.7   تخميننرخبازدهمورددرخواستبااستفادهازمدل GGM

2.2.7.8   مدل چند دوره ای DDM

2.2.7.9   مدل دو مرحله ای DDM

2.2.7.10مدل H

2.2.7.11مدل سه مرحله ای DDM

2.2.7.12برآوردنرخرشدشرکت

2.2.8   مدلسازيصورتهايمالي

2.2.1   ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر کنترلی

2.3    مروری بر تحقیقات پیشین

2.3.1   منابع داخلی

2.3.2   منابع خارجی

2.4    خلاصه

3  فصل سوم

3.1    مقدمـه

3.2    روش تحقیق:

3.3    روش گردآوری اطلاعات :

3.4    ابزار گردآوری اطلاعات :

3.5    متغیر های تحقیق و نحوه محاسبه آنها  :

3.5.1   متغیر وابسته :

3.5.2   متغیرهای مستقل :

3.5.3   متغیر کنترلی:

3.6    مدل نظری تحقیق :

3.7    جامعه آماري و حجم نمونه  و  روش نمونه گیری:

3.8    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

3.8.1   آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

3.8.2   ضریب همبستگی پیرسون :

3.8.3   مدل رگرسيون :

3.8.4   ضريب تعيين :

3.8.5   فروض كلاسيك:

3.8.5.1   واريانس ناهمساني

3.8.5.2   خودهمبستگي در جملات اخلال

3.8.5.3   خطاي تصريح در مدل

3.8.5.4   همخطي

3.9    الزامات اقتصادسنجي و آزمون ها جهت برآورد مدل :

3.10  آزمون های ساکنی :

3.10.1  آزمون پایایی بر اساس همبستگی نگار:

3.10.2آزمون ریشه واحدبرای ساکنی یا مانایی:

3.10.3آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) :

3.11  آزمون های تبیین و تشخیص صحت فروض کلاسیک :

3.11.1آزمون های ضرایب:

3.11.2آزمون های جملات پسامند :

3.11.3آزمون های ثبات ساختاری (Stability) :

3.12  مبحث همجمعي در رگرسیون :

3.12.1تعریف همجمعی بر اساس مبانی نظری :

3.12.23 مفهوم اقتصادی همجمعی :

3.12.33 آزمون های همجمعی :

4  فصل4

4.1    مقدمه

4.2    بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق طی سالهای مورد مطالعه :

4.2.1   آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق

4.2.2   رسم نمودارهای سری زمانی متغیرهای تحقیق

4.3    محاسبه مقدار هزینه حقوق صاحبان سهام :

4.4     بررسی نرمال بودن داده ها :

4.5    ضریب همبستگی پیرسون :

4.6    مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات

4.6.1   آزمونهای ایستایی (مانایی یا پایایی) متغیرهای موجود درمدل :

4.6.1.1   بررسی پایایی متغیرهای موجود درمدل با استفاده از تابع خود همبستگی (ACF):

4.6.1.2   آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر :

4.6.2   برآورد مدل به رو ش OLS:

4.6.3   برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل :

4.6.3.1   آزمون حقيقي بودن رگرسيون:

4.6.3.2   آزمون نرمالیتی توزيع خطاها (پسماندها) :

4.6.3.3   فرض هم خطی:

4.6.3.4   آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس :

4.6.3.5   برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند :

4.6.3.6   برآورد آزمون رمزی (TestRamsey Reset) :

5  فصل پنجم :

نتیجه گیری و پیشنهادات

5.1    مقدمه

5.2    خلاصه نتایج پژوهش و نتیجه گیری:

5.2.1   خلاصه نتایج تحقیقبا استفاده از برآورد ضریب همبستگی:

5.2.2   برآورد مدل و  تفسیر ضرایب متغیرهای مستقل:

5.3    پیشنهادات:

5.4    پیشنهادات برای تحقیقات آتی:

منابع

ضمیمه: خروجی نرم افزار

 

فهرست نمودارها

شکل‏2‑1: تقسیم بندی کلیه نظریه ها در ارتباط با تامین مالی

شکل‏4‑1: سری زمانی مربوط به متغیر هزینه حقوق صاحبان سهام

شکل‏4‑2: سری زمانی مربوط به متغیر نسبت قیمت به سود

شکل‏4‑3: سری زمانی مربوط به متغیر ريسك سيستماتيك

شکل ‏4‑4: نتایج آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی(ACF)

شکل‏4‑5: نتایج برآورد آزمون  نرمال بودن

فهرست جداول

جدول‏2‑1: روش های تامین منابع مالی کوتاه مدت

جدول‏2‑2: روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت

جدول‏2‑3: انواع مدل های ارزش گذاری

جدول‏2‑4: پارادایم های مالی و مدل های ارزش گذاری

جدول‏2‑5: پژوهش های انجام شده در مورد قابلیت پیش بینی کنندگی اطلاعات حسابداری و بازده سهام

جدول‏2‑6: تحقیقات تجربی در زمینه ارزش افزوده

جدول‏4‑1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

جدول‏4‑2: آزمون نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

جدول‏4‑3‏: نتایج ضریب همبستگی پیرسون

جدول‏4‑4: نتایج آزمون ایستایی با استفاده از ریشه واحد دیکی فولر

جدول‏4‑5: نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق

جدول‏4‑6: نتایج تکمیلی برآورد مدل با استفاده از نرم افزار

جدول‏4‑7: نتايج حاصل ازآزمون ديكي فولر براي جمله پسماند

جدول‏4‑8: نتايج حاصل ازآزمون ACFبراي جمله پسماند

جدول‏4‑9: مقادیر بحرانی آزمون CRDW

جدول‏4‑10: آماره دوربين واتسون و كميت بحراني CRDW

جدول‏4‑11: آزمون همخطی بودن متغیرها با عامل تورم واریانس

جدول‏4‑12: نتایج برآورد آزمون وایت

جدول‏4‑13:نتایج برآورد آزمون LM

جدول‏4‑14: نتایج برآورد آزمون رمزی

 


1.1        مقدمه

نسبت P/E ابزاري رايج براي تحليل وضعيت شرکت ها، صنايع و بازار است که از طريق تقسيم قيمت بازار يک سهم به سود همان سهم بدست مي آيد و بيانگر مبلغي است که سرمايه گذاران بايستي براي هر ريال سود پرداخت نمايند. نسبت P/E از عايدي شرکت بعنوان بمبناي ارزش سرمايه گذاري سهام استفاده مي کند و به روش هاي مختلف به ارزيابي سهم و شاخص بازار مي پردازند. اين نسبت مظنه زير ارزش يا بالاي ارزش بودن قيمت سهام است(دستگیر و افشاری، 1382). این تحقیق با عنوان (کاربرد قیمت به سود به عنوان ابزاری برای پیش بینی هزینه حقوق صاحبان سهام بانک) در پی بررسی و مطالعه روش ارزیابی قیمت به سود برای پیش بینی هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. هدف اصلی این تحقیق تعيين رابطه بين نسبت (P/E) و هزینه حقوق صاحبان سهام در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. همچنین جامعه آماری در این تحقیق، كليه بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1389 می باشند. فرض اصلیه تحقیق بر مبنایاین می باشد که بين نسبت (P/E) و هزینه حقوق صاحبان سهام[1] در بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی دار وجود دارد. در این فصل کلیاتی از تحقیق شامل بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، فرضیات، سوالات و ... ارائه می شود. 

دانلود فایل

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 224
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 1,459
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 27
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 7,701
 • بازدید ماه : 35,599
 • بازدید سال : 250,978
 • بازدید کلی : 8,429,672
 • کدهای اختصاصی