جستجوگر پیشرفته سایتپایان نامه عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورس
پایان-نامه-عوامل-موثر-بر-سود-تقسيمي-بانكها-و-شركتهاي-واسطه-گري-مالي-عضو-بورس
پایان نامه عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورس
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 795 کیلوبایت

پایان نامه عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورس
تعداد صفحات : 116 صفحه
فرمت فایل اصلی: doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد

فهرست مطالب

1              فصل اول

1.1     مقدمه

1.2     بیان مسأله

1.3    قلمرو پژوهش

1.4     اهداف پژوهش

1.5     ضرورت پژوهش

1.6    انگیزه های پژوهش

1.7     فرضیه پژوهش

1.8     مولفه هاي تحقيق

1.8.1  متغیرهای مستقل تحقیق

1.8.2  متغیر وابسته تحقیق

1.9     مدل تحقیق

1.10  تعریف واژه ها و اصطلاحات

2              فصل دوم

2.1    مقدمه

2.2     مبانی نظری

2.2.1  سود بانک ها و شرکت های واسطه گري مالی عضو بورس

2.2.2  سود تقسیمی

2.2.2.1کیفیت سود

2.2.3  عوامل موثر بر سود بانک ها و شرکت های واسطه گر مالی عضو بورس

2.2.4واکنشسرمايهگذراندرپياعلامافزايشسودتقسيمي

2.2.5  مدیریت سود سهام بانک ها و شرکت های واسطه گر مالی عضو بورس

2.3     پیشینه پژوهش

2.4    جمع بندی و نتیجه گیری

3              فصل سوم

3.1     ارائه و معرفی الگوی چگونگی انجام پژوهش

3.2     روش تحقیق

3.3     جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری

3.4     روش و ابزار گردآوری اطلاعات

3.5     معرفی روش های تحلیل داده ها

3.5.1روش حداقل مربعات معمولي (OLS)

3.5.1.1فروض كلاسيك

3.5.1.2واريانس ناهمساني

3.5.1.3خود همبستگي در جملات اخلال

3.5.1.4خطاي تصريح در مدل

3.5.1.5همخطي

3.5.2  الزامات اقتصادسنجي و آزمون ها جهت برآورد مدل

3.5.2.1آزمون های ساکنی

3.5.2.2                                                  آزمون پایایی بر اساس همبستگی نگار

3.5.2.3آزمون ریشه واحدبرای پایایی

3.5.2.3.1        آزمون ديکي – فولر

3.5.2.3.2                    آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF)

3.5.3  آزمون های تبیین و تشخیص صحت فروض کلاسیک

3.5.3.1آزمون های ضرایب

3.5.3.2آزمون های جملات پسامند

3.5.3.3آزمون های ثبات ساختاری

3.5.4  مبحث همجمعي در رگرسیون

3.5.4.1تعریف همجمعی بر اساس مبانی نظری

3.5.4.2مفهوم اقتصادی همجمعی

3.5.4.3آزمون های همجمعی

4              فصل چهارم

4.1     توصیف داده ها

4.1.1  رسم نمودار سری زمانی متغیرهای پژوهش

4.1.2  آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش

4.2     تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

4.2.1  بررسی پایایی متغیرهای پژوهش

4.2.1.1بررسی  پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون دیکی فولر

4.2.1.2بررسی  پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از تابع همبستگی نگار

4.2.2  برآورد مدل

4.2.3  برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل

4.2.3.1                                         آزمون حقيقي بودن رگرسيون

4.2.3.2                                                        آزمون نرمالیتی توزيع خطاها (پسماندها) :

4.2.3.3آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس :

4.2.3.4برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند :

4.2.3.5برآورد آزمون رمزی (Test Ramsey Reset) :

5              فصل پنجم

5.1     خلاصه نتایج تحقیق

5.2     نتیجه گیری

5.3     محدودیتها و مشکلات تحقیق

5.4    پیشنهادات محقق

5.4.1  پیشنهادات اصلاحی با استناد به یافته های تحقیق

5.4.2  پیشنهاد برای تحقیق و پژوهشهای آینده

6              منابع و مواخذ

 

 

1          فصل اول

مقدمه،كليات تحقيق و اهميت موضوع

 


 

1.1        مقدمه

در کشورهای توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی، شاخص بازار سهام می باشد. به دلیل کارایی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تأثیر می گذارد اما در ایران کارایی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجوددارد. با تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار، تهران و عدم آشنایی خانوارها با سرمایه گذاری های مالی، بازار بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود. سرمایه گذاران معمولا" در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورند.(ميشلي،1995)[1]

سرمایه گذاران در بورس از اطلاعات مالی برای  ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند. سود تقسیمی، سود هرسهم و پروژه های سرمایه ای سه متغیر اساسی است که هم سرمایه گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مدنظر قرار می دهند و لذا ارتباط بین متغیرهای فوق برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد بسیار مهم می باشد. (اسچيپر،1989)[2]

با توجه به اهمیت میزان سود تقسیمی در تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران در ادامه برای شفاف سازی این موضوع به بیان مساله و ضرورت، اهداف و متغیر های پژوهش می پردازیم.

1.2        بیان مسأله

سودتقسيميازموضوع هايياستكهازديرباز موردتوجهپژوهشگرانماليقرارداشتهاستوهنوز نيزبهعنوانيكيازمسائلبحثانگيزدرحوزه مديريتماليباقيماندهاست.(بالانتين،1993)[3]

تقسيمسودشركتهاهمچنانبرايمحققانمالي، پيچيدهومعماگونهاستوازدوجنبهبسيارمهم قابلبحثاست. ازيكطرف،عاملياثرگذاربر سرمايهگذاريهايپيشرويشركتهاست. در حقیقت تقسيم سودموجبكاهشمنابعداخليوافزايشنيازبه منابعماليخارجيميشود. ازطرفديگر،بسيارياز سهامدارانشركت،خواهانتقسيمسودنقديهستند. ازاينرو،مديرانباهدفحداكثركردنثروت سهامدارانهموارهبايدبينعلايقمختلفآنانو فرصتهايسودآورسرمايهگذاريتعادلبرقرار كنند. بنابراين،تصميماتتقسيمسودكهازسوي مديرانشركتهااتخاذميشود،بسيارحساسو داراياهميتاست (هاشمي و همکاران، 1388)

تصميم گيري در مورد پرداخت سود تقسيمي، يكي از تصميمات مهمي است كه شركت با آن مواجه است. سياست شركت در زمينه سود تقسيمي، از عواملي است كه بر ارزش شركت مؤثر است. (روبرت،2009)[4]

 سود تقسيمي به داشتن خاصيت چسبندگي معروف است.  شركتهايي كه سود تقسيمي خود را كاهش مي دهند، معمولاً با كاهش شديد در ارزش خود مواجه مي شوند . بنابراين، مديران تمايل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب كنند؛ مگر اينكه نسبت به توانايي شان در حفظ سطوح بالاي سود تقسيمي اطمينان داشته باشند .(چاي ،2009)[5]

اگر از طرف سهامداران به سود تقسيمي نگاه شود، آنها علاوه بر اينكه آن را دريافتي نقدي مي دانند، از آن به عنوان ابزاري براي كنترل مديريت استفاده مي كنند. جدا بودن مديريت از مالكيت در شركت هاي سهامي باعث تضاد منافع ميان مديران و سهامداران ميشود. اين بحث موضوع نظريه نمايندگي است. در واقع، سود تقسيمي راه حل بالقوه تضاد نمايندگي است.(بروكمن،2009)[6]

 پرداخت سود تقسيمي مديران را به تأمين مالي خارجي و حضور در بازار هاي مالي مجبور مي كند. استفاده از منابع خارجي باعث مي شود كه مدير از طرف متخصصان حرفه اي مانند بانك ها و واسطه ها ي مالي تحت نظارت و كنترل باشد. با تشخيص ارزش نظارت تأمين مالي خارجي، ذي نفعان ممكن است روي پرداخت سود پافشاري كنند .(استربروك،1984)[7]

پژوهش هاي قبلي بيانگر آن است كه نا اطميناني به جريان نقد، مرحله عمر شركت، فرصت هاي سرمايه گذاري و سودآوري شركت بر سود تقسيمي اثر گذارند. هدف اصلي اين پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر سود تقسيمي بانک ها و شرکت های واسطه گر مالی عضو بورس اوراق بهادار تهران است.با وجود اهمیت و ضرورت موضوع ، در کشور تاکنون سابقه انجام چنین مطالعه ای وجود ندارد سوال اصلی تحقیق اینگونه تدوین می گردد که : مهمترین عوامل موثر بر پرداخت سود تقسیمی (DPB) بانکها کدامند؟ و هرکدام ازین عوامل به چه میزان بر میزان سود تقسیمی موثرند؟[1]- Michaely

[2]- Schipper

[3]- Ballantine

[4] - Robert

[5] - Chay

[6] - Brockman

[7] - Easterbrook

دانلود فایل

تعداد بازديد : 199
مطالب مرتبط
پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع
پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های بورس
پایان نامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي
پایان نامه بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال
پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار
پایان نامه بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه
پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای بورس
پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش