loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 150 صفحه

چکیده
اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال ۱۳۸۴ لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.
واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان


فهرست مطالب                                                                        
مقدمه ۲
الف- بیان مسأله    5
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق۷
ج- اهداف و کاربردهای تحقیق ۷
د- سوالات تحقیق ۸
هـ – فرضیه های تحقیق ۹
و- روش تحقیق ۹
ز- ساختار تحقیق۹

بخش اول : چرایی مجازات های جایگزین حبس و ساز و کارهای آن ۱۱
فصل اول : مفهوم و دلایل طرح جایگزین‌های حبس ۱۲
مبحث اول : مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن۱۲
گفتار اول : تعریف، اهداف و مزایای حبس ۱۳
بند اول : تعریف مجازات حبس  13
الف- زندان در ادبیات فقهی و حقوقی ۱۳
ب- تعریف زندان در آئین نامه سازمان‌ زندان ها ۱۴
بند دوم : اهداف مجازات حبس ۱۶
الف- پیشگیری عام ۱۶
ب- پیشگیری خاص۱۷
بند سوم : مزایای مجازات حبس ۱۷
الف- تنبیه و ارعاب مجرم ۱۸
ب- صیانت از جامعه و جان مجرم  18
ج- امکان بهتر رعایت اصل تناسب ۱۹
د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات ها ۱۹
گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس ۲۰
بند اول : ناکامی در دستیابی به اهداف۲۱
بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان۲۲
بند سوم : تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها۲۴
بند چهارم : هزینه اقتصادی زندان۲۵
بند پنجم : تراکم جمعیت و کمبود فضای مناسب ۲۵
بند ششم : اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی۲۷
بند هفتم : مشکلات بهداشتی موجود در زندان ۲۷  
بند هشتم : از بین رفتن حس مسئولیت زندانی۲۸
مبحث دوم : مجازات های جایگزین حبس و دلایل گرایش به آن۲۸
گفتار اول : مفهوم مجازات های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد۲۹
بند اول : مفهوم مجازات جایگزین حبس ۲۹
الف- مفهوم عام۲۹
ب- مفهوم خاص۳۰
بند دوم : جایگاه مجازات های جایگزین حبس در مقررات ایران و سازمان ملل متحد۳۱
الف- در مقررات ایران ۳۲
ب- در مقررات سازمان ملل متحد ۳۳
گفتار دوم : دلایل گرایش به مجازات های جایگزین حبس۳۸
بند اول : کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی هزینه ها۳۸
بند دوم : اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم۳۹
بند سوم : افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت کیفری۳۹
بند چهارم : جبران خسارت بزه‌دیده۴۰
فصل دوم : ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس ۴۲
مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس   42
گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی ۴۲
بند اول : بستر تقنینی۴۳
بند دوم : بستر اقتصادی۴۴
گفتار دوم : بستر های آموزشی و اجتماعی ۴۴
بند اول : بستر آموزشی ۴۵
بند دوم : بستر اجتماعی  46
مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه
جدید قانون مجازات اسلامی ۴۷
گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس۴۸
بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه۴۸
بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی ۴۹
بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف ۵۱
بند چهارم : رعایت اصل تناسب۵۳
بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها۵۴
الف- موارد الزامی بودن ۵۴
ب- موارد اختیاری بودن۵۴
بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان۵۵
بند  هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم۵۶
بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم۵۸
بند نهم : امکان صدور همزمان مجازات های جایگزین با مجازات های  تتمیمی یا تبعی  59
گفتار دوم : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن ۶۰
بند اول : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس ۶۱
الف- ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی۶۲
ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد ۶۴
ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال   65
بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس ۶۶
الف- تخفیف و تبدیل ۶۷
ب- تشدید۶۹
ج- توقف موقت ۷۰
د- لغو مجازات های جایگزین حبس۷۱
بخش دوم : جلوه های مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران  73
فصل اول : جایگزین های سنتی  74
مبحث اول : جزای نقدی ۷۴
گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی ۷۵
بند اول : مفهوم جزای نقدی ۷۵
بند دوم : تاریخچه جزای نقدی۷۶
گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن۷۶
بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی۷۶
بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰)   77
بند سوم : میزان جزای نقدی  78
مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی۷۹
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی۷۹
بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن ۸۰
الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی۸۰
ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی۸۲
بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی۸۳
گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن۸۴
بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی۸۴
الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی۸۵
ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی۸۶
بند دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی۸۷
الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی۸۷
ب- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی ۸۸
فصل دوم : جایگزین های نوین۹۱
مبحث اول : دوره مراقبت۹۱
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه دوره مراقبت۹۴
بند اول : مفهوم دوره مراقبت۹۴
بند دوم : تاریخچه دوره مراقبت۹۶
گفتار دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت۹۷
بند اول : موجبات۹۷
بند دوم : شرایط اختصاصی اعمال و اجرای دوره مراقبت۹۸
الف- مدت دوره مراقبت۹۸
ب- وظایف محکوم ۹۸
ج- وظایف ماموران دوره مراقبت. ۱۰۰
مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان۱۰۲
گفتار اول : جزای نقدی روزانه ۱۰۲
بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه۱۰۳
الف- مفهوم جزای نقدی روزانه۱۰۳
ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه۱۰۴
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه۱۰۴
الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن۱۰۵
۱- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه۱۰۵
۲- میزان جزای نقدی روزانه۱۰۶
ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه۱۰۶
گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان ۱۰۸
بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان۱۰۸
الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان۱۰۹
ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان۱۱۰
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان۱۱۱
الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان۱۱۲
ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان۱۱۳
ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی۱۱۴
نتیجه گیری و پیشنهادات۱۱۸
 
منابع و مآخذ ۱۲۶
۱- منابع فارسی ۱۲۶
الف – کتابها ۱۲۶
ب- مقالات و مجلات ۱۲۸
ج- پایان نامه ۱۳۱
د- تقریرات ۱۳۱
۲- منابع لاتین ۱۳۲
الف- کتابها ۱۳۲
ب- قانون ۱۳۲
 

قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 67
 • آی پی دیروز : 271
 • بازدید امروز : 301
 • باردید دیروز : 1,244
 • گوگل امروز : 8
 • گوگل دیروز : 35
 • بازدید هفته : 3,808
 • بازدید ماه : 40,973
 • بازدید سال : 256,352
 • بازدید کلی : 8,435,046
 • کدهای اختصاصی