loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 214 صفحه

چکیده
در سال ۱۹۵۷ با توافق ۱۸ كشور نهادي به عنوان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مستقل از سازمان ملل تشكيل شد. تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در ۱۹۵۳ آيزنهاور, رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس اتم براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاح‌هاي اتمي تشكيل شود. اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.
با اينكه اصولا اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليت‌هاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد, اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند. مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي, حسابرسي و كنترل منابع هسته‌اي كه مجموعا تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي‌باشند, اعلام شده است. طبق اساسنامه‌ي اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌يي براي توليد سلاح‌هاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از ۸۰۰ تاسيسات هسته‌اي را در ۱۱۰ كشور تحت بازرسي و نظارت دارند, اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌اي كشورهايي كه به معاهده‌ي منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي نپيوسته‌اند, ندارد. به علاوه آژانس فقط مي‌تواند بر تاسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند; عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي عراق از سال ۱۹۹۲ فعالانه و موثر بوده است, اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند, كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند, آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. بيشترين عضويت‌ها در همان سال‌هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است. آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد: الف) شوراي حكام ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي‌باشد ج) دبيرخانه كه مسوول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است.
کلید واژه : سازمان بین الملل – انرژی – ایران
فهرست مطالب
چکيده    1
مقدمه    2
فصل اول: تاريخچه و چگونگي ايجاد آژانس بين المللي انرژي اتمي    3
بخش اول: تاريخچه و ساختار آژانس    3
گفتار اول: تاریخچه آژانس    3
مبحث اول: قبل از تاسیس سازمان ملل    3
بند اول: آغاز انفجار اتمي و پايان جنگ جهاني دوم    3
بند دوم: گزارش فرانك    5
بند سوم: موافقت نامه كبك    6
بند چهارم: طرح استيمسون    6
مبحث دوم: بعد از تاسیس سازمان ملل    7
بند اول: بيانيه سه جانبه    7
بند دوم: تاسيس كميسيون انرژي اتمي سازمان ملل    7
بند سوم: گزارش آچسون- ليليننتال    8
بند چهارم: طرح باروخ    8
بند پنجم: طرح گروميكو    9
بند ششم: تاسيس آژانس توسعه مشترك    10
بند هفتم: طرح مك ماهان    11
بند هشتم: گزارش کندور    12
بند نهم: تغيير سياست آمريکا    12
بند دهم: طرح اتم براي صلح    13
بند یازدهم: نواقص طرح اتم براي صلح    15
بند دوازدهم: واکنش شوروي در قبال طرح اتم براي صلح    16
بند سیزدهم: مواضع برخي از کشورها و تشکیل آژانس    16
الف: موضع آمريکا    16
ب: هندوستان    17
ج: فرانسه    17
د: شوروي    18
بند چهاردهم: کنفرانس تهيه و تدوين اساسنامه آژانس    19
گفتار دوم: ساختار آژانس    21
مبحث اول: اهداف و وظايف آژانس    21
مبحث دوم: ماموريت آ‍ژانس    23
مبحث سوم: صلاحيت آژانس    23
بند اول: نقش آژانس در جلوگيري از اشاعه تسليحات هسته اي    23
بند دوم: صلاحيت ها و اختيارات اجرايي آژانس در ساير زمينه هاي هسته اي    25
مبحث چهارم: ارگان هاي سازمان    26
بند اول: کنفرانس عمومي    26
الف: وظايف و اختيارات    26
۱- وظايف قانوني    26
۲- ديگر اختيارات    29
ب: قواعد شكلي    30
۱-  اجلاس ها    30
اجلاس ساليانه    30
اجلاس ويژه    30
۲- مقر كنفرانس عمومي    31
۳- راي گيري    31
بند دوم: شوراي حكام    31
الف: وظايف و اختيارات    32
۱- وظايف قانوني    32
۲- ديگر اختيارات    34
ب: قواعد شكلي    35
۱- اعضاء    35
۲- تركيب اعضاء    35
۳- روش هاي راي گيري و تصميم گيري    37
ج:  ضمانت اجراي تصميمات شوراي حكام    39
بند سوم: دبير خانه و دبير کل    43
الف: دبيرکل به عنوان يکي از ارکان آژانس    43
ب: انتخاب دبيرکل    44
ج: وظايف و اختيارات    44
بخش دوم: بازرسی های آژانس و نقش آژانس در توسعه حقوق بین الملل    45
گفتار اول: انواع بازرسي هاي آژانس    45
مبحث اول: بازرسي موردی    45
مبحث دوم: بازرسي معمولي    46
مبحث سوم: بازرسي ويژه    46
مبحث چهارم: بازرسي هاي پروتکل الحاقي(داوطلبانه)    47
گفتار دوم: بودجه آژانس    48
گفتار سوم: خدمات آژانس    48
گفتار چهارم: نقش آژانس در توسعه حقوق بين الملل    49
مبحث اول: توسعه حقوق بين الملل    51
مبحث دوم: توسعه مقررات بين المللي الزام آور    52
بخش سوم: رابطه آژانس با نهادهاي قانوني    54
گفتار اول: رابطه آژانس بين المللي انرژي اتمي با معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي    54
گفتار دوم: رابطه آژانـس و خانواده ملـل متـحد    56
گفتار سوم: رابطه آژانـس و شـوراي امنـيـت    61
فصل دوم: بررسي فعاليت هاي هسته اي ايران و مسائل مرتبط با آن    69
بخش اول: تاريخچه اي کوتاه درباره فعاليت هسته اي ايران    69
گفتار اول: فعاليت هاي هسته اي قبل از انقلاب اسلامي    69
گفتار دوم: فعاليت‌هاي هسته‌اي بعد از انقلاب اسلامي    69
گفتار سوم: پيدايش مسئله هسته اي ايران و طرح مباحث ايران و آژانس    70
بخش دوم: بررسي پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت    72
گفتار اول: ماهيت حقوقي ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت    73
گفتار دوم: نگاهي به قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران    75
مبحث اول: قطعنامه ۱۶۹۶ شوراي امنيت    75
مبحث دوم: قطعنامه‌هاي ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ شوراي امنيت    78
مبحث سوم: قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت    80
بخش سوم: حل اختلاف ميان کشورها و آژانس    81
گفتار اول: طرح دعوي عليه آژانس در دادگاه داوري    83
گفتار دوم: طرح دعوي عليه برخي دولت هاي عضو آژانس در ديوان بين المللي دادگستري    84
بخش چهارم: حقوق بين الملل و حمايت از تاسيسات هسته اي در برابر حملات مسلحانه    86
گفتار اول: حمايت از تاسيسات هسته اي در زمان مخاصمات مسلحانه    88
مبحث اول: تاسيسات هسته اي مشمول حمايت    90
مبحث دوم: زوال مصونيتها و حمايتها    91
مبحث سوم: تعهدات دولتها    92
گفتار دوم: به سوي تدوين مقررات جامع    94
نتيجه گيري    97
پیوست ها:    99
اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی    99
قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت    121
قطعنامه ۱۷۳۷ شوراي امنيت:    130
قطعنامه ۱۷۴۷شورای‌ امنیت‌    142
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت    148
قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت    156
قطعنامه ۱۹۲۹  شورای امنیت    157
منابع فارسي    181
منابع لاتين    183
 

 

قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 227
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 1,496
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 27
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 7,738
 • بازدید ماه : 35,636
 • بازدید سال : 251,015
 • بازدید کلی : 8,429,709
 • کدهای اختصاصی