loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 227 صفحه

چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.   
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته 
فهرست مطالب
چکیده        1
مقدمه:        2
بخش اول:کلیات        7
فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق    8
مبحث اول: تعاریف        8
الف) معنای لغوی قاچاق    8
ب) جرایم سازمان یافته    9
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی    10
ت ) فروش کودکان    11
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی    11
ج ) تجاوز    11
ح ) فحشا    12
خ) روسپی گری    12
د ) توریسم جنسی    13
ذ ) قاچاق انسان    14
مبحث دوم : انواع قاچاق        16
بند اول : موضوع عایدات دولت    16
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت    16
گفتار دوم: قاچاق خدمات        17
بند اول : امور گمرکی    17
بند دوم : مالکیت فکری:    7
گفتار سوم : قاچاق اشخاص        18
بند اول : قاچاق اشخاص (عام)    18
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص)    20
مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان        21
گفتار اول: پیشینه فراملی    21
گفتاردوم: پیشینه ملی    22
مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان        23
گفتار اول : سازمان یافته بودن    23
گفتار دوم : فرا ملی بودن    25
فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان    26
مبحث اول : عنصر قانونی        26
مبحث دوم : عنصر مادی        28
گفتار اول : جرم تام    28
بند اول : رفتار مادی مثبت    28
بند دوم: نتیجه مجرمانه    32
گفتار دوم : جرم ناقص    34
گفتار سوم : شروع به جرم    34
بند اول :‌عنصر قانونی    35
بند دوم: عنصر مادی    35
بند سوم :  عنصر روانی    36
گفتار چهارم:‌ جرم محال    36
گفتار پنجم: جرم عقیم    37
مبحث سوم: عنصر روانی        38
مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان        39
گفتار اول : عنصر قانونی    39
گفتار دوم : عنصر مادی    40
گفتار سوم : عنصر روانی    41
مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان        42
گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت    42
گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت    42
گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب    43
مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان        43
گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن    45
گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا    46
گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی    47
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا    48
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا    49
فصل سوم: قاچاق زنان    50
مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان        55
مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان        56
مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان        58
گفتار اول : رکن قانونی    58
گفتار دوم : رکن مادی    58
بند اول : فعل مثبت مادی    66
بند دوم : شروع به جرم    69
بند سوم : معاونت    70
گفتار سوم:‌رکن معنوی    72
بند اول : سوء نیت عام    72
بند دوم: سوءنیت خاص    73
بند سوم: انگیزه    74
مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان        78
گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان    78
بند اول: سن    78
بند دوم: میزان تحصیلات    79
بند سوم: خانواده    79
گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان    80
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری    80
بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان    80
مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان        84
گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی    86
بند اول :‌ازدواج نا مناسب    87
بند دوم :‌ خشونت    88
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد    90
گفتار دوم: علل روانشناختی    92
بند اول: اعتماد به نفس پائین    93
بند دوم: تجاوز    93
بند سوم:  آرمان گرایی    93
بند چهارم :‌ بیماری روانی    94
گفتار سوم: علل اقتصادی    95
بند اول: فقر    95
بند دوم: تطمیع وسود آوری    96
گفتار چهارم : علل حقوقی    97
بند اول : عدم اثبات جرم    97
بند دوم: خلاء قانونی    98
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی    98
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری    99
گفتار پنجم : علل بین المللی    100
بند اول:‌پدیده جهانی شدن    100
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی    102
مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان        103
گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته    104
گفتار دوم : ‌فاعل اصلی    105
بند اول:  اشخاص حقیقی    105
بنددوم: اشخاص حقوقی    107
گفتار سوم: کیفر معاونت    107
گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم    108
گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان    108
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده    108
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار    109
گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی    110
بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر    110
بند دوم: تخفیف مجازات    111
بند سوم:  مرور زمان    112
بند چهارم : صلاحیت قضایی    113
بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان        115
فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان    116
مبحث اول:  آثار شخصی        116
گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی    116
گفتار دوم: بهره کشی جنسی    117
گفتار سوم: ابتلا به بیماری    118
مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی        118
مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی        118
مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی        119
بند اول: پولشوی ۱۱۹
 بند دوم:  آثار پولشویی  120
فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه    123
مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان        123
گفتار اول: فراملی    123
گفتار دوم: ملی    125
مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان        126
گفتار اول: فراملی    126
گفتار دوم: ملی    129
مبحث سوم:‌جبران سلامت        129
گفتار اول: فراملی    129
گفتار دوم: ملی    133
مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده        133
فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان    135
مبحث اول: کنش های تقنینی        135
مبحث دوم: کنش های قضایی        139
گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی    139
گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی    140
مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان        142
گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان    143
گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان    144
فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی    147
مبحث اول: قاره اروپا        147
گفتار اول:  ایتالیا    149
گفتار دوم : اسپانیا    150
مبحث دوم: قاره آسیا        151
گفتار اول : قزاقستان    151
گفتار دوم : تاجيكستان    152
گفتار سوم : تايلند    153
گفتار چهارم : اسرائيل    153
گفتار پنجم : ايالات متحده آمريكا    154
فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بين المللي    158
مبحث اول: كنوانسيونها        158
گفتار اول: كنوانسيون منع برده داري    158
بند اول : كنوانسيون ۱۹۲۶    158
بند دوم: كنوانسيون ۱۹۵۶    159
گفتار دوم : كنوانسيون پالرمو و پروتكل دوم الحاقي به آن    160
گفتار سوم: كنوانسيون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشي از روسپيگري ديگران مصوب ۲ دسامبر ۱۹۴۹    161
گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان    163
مبحث دوم: کنفرانس ها        164
گفتار اول: کنفرانس نایروبی    164
گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان    165
گفتار سوم:  کنفرانس بالی    168
مبحث سوم:  عهد نامه ها        169
گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان    169
گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان    170
گفتار سوم: قرارداد بین المللی ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ الغای خرید و فروش نسوان و کودکان    171
حاصل سخن و پیشنهادها:    173
پیشنهادها    178
ضمائم    180
منابع:    190
 
 

قيمت فايل ورد پروژه : 10000تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 9
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 55
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 235
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,477
 • بازدید ماه : 34,375
 • بازدید سال : 249,754
 • بازدید کلی : 8,428,448
 • کدهای اختصاصی