loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه
چکیده
 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

 

چکیده..۱ 

مقدمه .۲

فصل اول : کلیات

۱-۱- پیشینه تاریخی..٥

۱-۲- واژه شناسی..۶

۱-۲-۱- اهلیت..۶

۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع.۶

۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء.۶

۱-۲-۲- اهلیت اشخاص..۷

۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی.۷

۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی..۸

۱-۲-۳- مفهوم سند۹

۱-۲-۳-۱- سند رسمی..۱۰

۱-۲-۳-۲- سند عادی.۱۰

۱-۲-۴- اسناد تجاری.۱۱

۱-۲-۴-۱- برات۱۱

۱-۲-۴-۲- سفته.۱۲

۱-۲-۴-۳- چک..۱۳

۱-۲-۵- مفهوم صدور.۱۴

۱-۲-۵- مفهوم ظهرنویسی.۱۵

۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت۱۵

۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه۱۷

۱-۲-۶- مفهوم قبولی۱۸

۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..۱۸

۱-۳-۱- وصف تجریدی۱۸

۱-۳-۲- وصف تنجیزی۱۹

۱-۳-۳- وصف شکلی۱۹

۱-۳-۴- وصف قابل انتقال..۲۰

۱-۴- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری..۲۰

۱-۵- ضمانت..۲۱

۱-۵-۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی.۲۳

۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت۲۴

۱-۵-۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری۲۴

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-۱- اهلیت تمتع..۲۶

۲-۱-۱- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی۲۶

۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی۲۸

۲-۲- اهلیت استیفاء..۳۰

۲-۲-۱- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی..۳۰

۲-۲-۲- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی.۳۲

۲-۲-۲-۱- بلوغ۳۳

۲-۲-۲-۱-۱- بلوغ در کتاب.۳۴

۲-۲-۲-۱-۲- بلوغ در سنت.۳۵

۲-۲-۲-۱-۳- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی.۳۶

۲-۲-۲-۲- عقل.۳۶

۲-۲-۲-۳- رشد..۳۷

۲-۲-۲-۴- محجورین۳۸

۲-۲-۴-۱- صغار.۳۹

۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیرممیز.۴۰

۲-۲-۲-۴-۱-۲- صغیر ممیز۴۱

۲-۲-۲-۴-۲- غیر رشید۴۱

۲-۲-۲-۴-۲- مجانین..۴۲

۲-۲-۲-۴-۳- ۲- جنون دائمی۴۲

۲-۲-۲-۴-۳-۲- جنون ادواری..۴۳

۲-۴- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران.۴۴

۲-۴-۱- اهلیت۴۵

۲-۴-۲- رضایت..۵۰

۲-۴-۳- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری.۵۱

۲-۵- اصول حاکم بر اسناد تجاری۵۲

۲-۵-۱- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری.۵۳

۲-۵-۱-۱- ایراد به شرایط صوری.۵۶

۲-۵-۱-۲- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات..۵۷

۲-۵-۱-۳- تهاتر دین ناشی از سند۵۸

۲-۵-۱-۴- ایراد تحصیل مجرمانه سند..۵۹

۲-۵-۱-۵- ایراد سوء نیت دارنده۶۱

۲-۵-۲- اصل استقلال امضاء ها ۶۳

۲-۵-۳- اصل استقلال تعهد..۶۶

۲-۵-۴- اصل اشتغال ذمه.۶۸

۲-۵-۵- اصل مدنونیت۷۰

۲-۶- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران۷۱

 

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

۳-۱- فقدان شرایط بلوغ۷۴

۳-۱-۱- صغیر غیرممیز۷۶

۳-۱-۲- صغیر ممیز۷۷

۳-۲- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) .۷۹

۳-۳- جنون .۸۰

۳-۴- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..۸۳

۳-۴-۱- برات۸۴

۳-۴-۱-۱- صادر کننده برات..۸۵

۳-۴-۱-۲- براتگیر..۸۶

۳-۴-۱-۲-۱- قبولی برات۸۷

۳-۴-۱-۲-۲- ماهیت قبولی..۸۷

۳-۴-۱-۲-۳- اعلان قبولی.۸۸

۳-۴-۱-۲-۴- انعکاس قبولی در برات..۸۹

۳-۴-۱-۲-۴- آثار قبولی برات.۹۰

۳-۴-۱-۲-۵- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.۹۱

۳-۴-۲- سفته..۹۱

۳-۴-۳- چک۹۲

۳-۴-۳-۱- صادر کننده چک۹۲

۳-۴-۳-۲- محال علیه ..۹۴

۳-۵- اهلیت ضامن اسناد تجاری۹۴

۳-۶- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات۹۶

۳-۶-۱- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.۹۷

۳-۶-۲- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته..۱۰۰

۳-۶-۳- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات۱۰۰

۳-۶-۴- تسلیم عین معین۱۰۰

۳-۶-۵- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.۱۰۱

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۳

منابع ۱۰۵

Top of Form

Bottom of Form

 

قيمت فايل ورد پروژه : 5000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 152
 • آی پی دیروز : 199
 • بازدید امروز : 684
 • باردید دیروز : 1,059
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 19
 • بازدید هفته : 5,480
 • بازدید ماه : 33,378
 • بازدید سال : 248,757
 • بازدید کلی : 8,427,451
 • کدهای اختصاصی