loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چكيده
امروزه رعايت حقوق متهمين يكي از مباحث بسيار مهم حقوق شهروندي است. حفظ حقوق متهمين ارتباط تنگاتنگي با اقدامات و تصميمات ضابطين دارد. اين مهم  وقتي تحقق مي­يابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافيت لازم را داشته باشد ثانياً نسبت به اجراي آن برنامه­ريزي و نظارت لازم صورت گيرد. در اين راستا ضابطين نيز بايد نسبت به مسائل قانوني و رعايت حقوق متهمين و مجازات نقض آنها آگاهي کافي داشته و در اجراي آن دقت لازم را نمايند. محقق در اين پژوهش كه از نوع كاربردي و با استفاده از روش” كتابخانه اي- اسنادي” اطلاعات لازم را گردآوري نموده، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني در نظر بگيرند. هدف اين پژوهش بررسي و ارائه راهكار هاي لازم جهت توانمند سازي ضابطين به منظور رعايت حقوق متهمين مي باشد. در اين پژوهش موضوعات جزء به جزء توصيف و تشريح گرديده و ضمن بررسي وضعيت موجود، ميزان توانمندي ضابطين در رعايت حقوق متهمين با گردآوري اطلاعات از مجموعه قوانين موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز آيين­نامه ها و دستورالعمل­هاي قانوني و همچنين مطالعه ميداني صدها پرونده متشکله توسط ضابطين در كلانتري و پاسگاه­هاي سراسر کشور با همكاري و همراهي كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است .
واژگان كليدي: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندي، توانمندسازي

 

فصل اول کلیات پژوهش…. ۱
مقدمه. ۲
طرح مساله. ۴
اهميت موضوع. ۵
اهداف  پژوهش…. ۵
اهدف اصلي.. ۵
اهداف فرعي.. ۵
فرضيه هاي تحقيق.. ۶
سؤالات پژوهش…. ۶
سؤال اصلي.. ۶
سؤال هاي فرعي.. ۶
قلمرو تحقيق.. ۶
تعاريف نظري و عملياتي واژگان تخصصي.. ۷
الف)حقوق.. ۷
ب) شهروند. ۷
ج) متهم. ۷
د)ضابط.. ۸
پليس…. ۸
هـ) توانمند سازي.. ۹
خلاصه فصل اول. ۱۰
فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش…. ۱۱
مقدمه. ۱۲
مباني نظري و ادبيات پژوهش…. ۱۲
الف- تاريخچه ضابطين در ايران ( دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي ) ۱۲
ب- تاريخچه ضابطين در جمهوري اسلامي ايران. ۱۴
نگاهي به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ايران. ۱۵
حقوق متهم از نگاه منشور كوروش…. ۱۵
حقوق متهم از نگاه اعلاميه جهاني حقوق بشر. ۱۶
حقوق متهم از نگاه اسلام. ۱۸
حقوق متهم در ايران (دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي) ۲۷
حقوق متهم در جمهوري اسلامي ايران. ۲۹
متن مستندات قانوني.. ۳۳
الف: قانون اساسي.. ۳۳
ب: قانون مجازات اسلامي.. ۳۴
ج: قانون آئين دادرسي كيفري.. ۳۶
د : قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي.. ۳۶
كشف جرم و حقوق متهم : ۳۸
۱-كشف جرم. ۳۸
۲- تحقيقات مقدماتي.. ۳۸
۳- حفظ آثار و دلايل جرم. ۳۹
الف)آثار و دلايل منقول جرم. ۳۹
ب) آثار و دلايل غير منقول جرم. ۳۹
ج) آثار و دلايل بينابين جرم. ۴۰
۴-جلوگيري از فرار متهم و مخفي شدن متهم. ۴۰
۵- ابلاغ اوراق  و اجراي احكام قضايي.. ۴۰
۶- اجراي تصميمات و دستورات قضايي.. ۴۱
حقوق متهم و مجازات هاي قانوني نقض آن. ۴۱
حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها ۴۱
مجازات هاي قانوني در نقض حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها ۴۲
حقوق متهم در احضار و دستگيري ها ۴۳
مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگيري ها ۴۴
حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق.. ۴۵
مجازات نقض حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق.. ۴۵
حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت… ۴۸
مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت… ۴۸
انواع بدرقه متهم، تهديدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در اين خصوص…. ۴۹
الف – انواع بدرقه. ۴۹
ب- تهديدها هنگام بدرقه متهم. ۴۹
ج – حقوق متهم هنگام بدرقه. ۵۰
توانمند سازي.. ۵۱
توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشي.. ۵۲
اهمیت و ضرورت توانمندسازی.. ۵۴
علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی.. ۵۵
مهمترین محرک های دروني توانمند سازي.. ۵۵
مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازي.. ۵۷
رویکرد های توانمند سازی.. ۵۸
رویکرد مکانیکی.. ۵۸
جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان. ۵۹
موانع  توانمند سازی کارکنان. ۶۰
موانع ساختاری.. ۶۰
موانع رفتاری.. ۶۰
موانع محیطی.. ۶۱
ابعاد توانمند سازی.. ۶۱
پیامدهای توانمند سازی.. ۶۲
الف: پیامد های نگرشی.. ۶۲
ب:پیامد های رفتاری.. ۶۳
شايستگي رهبران توانمندسازي.. ۶۵
راهبرد هاي توانمندسازي.. ۶۵
در يك كلام توانمندسازی فرایندی است که در آن. ۶۵
سوابق پژوهشي.. ۶۶
عناوين ساير پايان نامه هاي نزديك به موضوع پژوهش…. ۶۸
چارچوب نظري.. ۶۹
الف – مدل مفهومي.. ۶۹
ب- مدل تحليلي ( عملياتي‌ ) 70
خلاصه فصل دوم. ۷۱
فصل سوم روش تحقیق.. ۷۲
مقدمه. ۷۳
نوع پژوهش…. ۷۳
روش پژوهش…. ۷۳
جامعه آماري.. ۷۳
معرفي جامعه نمونه. ۷۳
قلمرو زماني و مكاني پژوهش…. ۷۳
روایی (اعتبار) ابزار سنجش…. ۷۴
پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش…. ۷۴
روش تحليل داده ها ۷۵
الف- استنادي.. ۷۵
ب- تحليلي.. ۷۵
ج- استنباطي.. ۷۵
خلاصه فصل سوم. ۷۶
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷
مقدمه. ۷۸
تجزيه و تحليل موضوع های تحقيق.. ۷۸
تعريف لغوي مجرم. ۷۸
تعريف اصطلاحي مجرم. ۷۸
عناصر تشكيل دهنده جرم. ۸۰
۱- عنصر مادي جرم. ۸۰
۲-عنصر قانوني.. ۸۱
۳-عنصر معنوی جرم. ۸۱
ضابطين و وظايف آنان. ۸۱
وظايف ضابطين عام. ۸۱
محدوديت هاي ضابطين.. ۸۲
الف) محدويت هاي دائمي.. ۸۲
ب- محدوديت هاي موقتي.. ۸۴
۱ – مردم (جامعه) ۸۵
۲ – سلسله مراتب… ۸۵
۳- مقام قضايي.. ۸۵
۴- متهم. ۸۷
خلاصه فصل چهارم. ۸۸
فصل پنجم نتایج و پیشنهادها ۸۹
مقدمه. ۹۰
پاسخ به سؤالات تحقيق.. ۹۰
سوال اصلی.. ۹۰
۱- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان. ۹۰
۲- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان. ۹۰
۳- روحیات و تعلق سازمانی.. ۹۱
توجه به آثار و نتايج مثبت كار. ۹۲
آثار خستگي ناپذيري، جديت و پشتكار. ۹۲
۴- اعتماد، صمیمیت و صداقت… ۹۳
۵-تشخیص و قدردانی.. ۹۴
۶-مشارکت و کارگروهی.. ۹۴
۷- ارتباطات… ۹۵
۸- محیط‌کاری.. ۹۶
۹- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری.. ۹۶
۱۰- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی.. ۹۶
سوالات فرعی.. ۹۸
۱- اصولا متهمين در حقوق موضوعه ايران داراي چه حق و امتيازي هستند؟. ۹۸
تكاليف ضابطين در مرحله دستگيري و بازجويي متهم. ۹۸
جرايم مشهود. ۹۸
وظايف و تكاليف مأموران پليس در جرايم مشهود. ۹۹
جرايم غير مشهود. ۱۰۰
بازجويي.. ۱۰۱
عمل وفق قانون. ۱۰۱
حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه ۱۰۱
عدم مدخله درحريم خصوصي افراد. ۱۰۲
رعايت قانوني بودن توقيف…. ۱۰۲
ممنوعیت اقرار اجباری.. ۱۰۳
۲- چرا بايد براي متهمين حقوقي قائل شويم؟. ۱۰۴
۳- نقض حقوق متهمين توسط ضابطين چه مجازات هاي قانوني را در پي خواهد داشت؟. ۱۰۵
۴- نقش و وظايف ضابطين در مقام ضابط دادگستري و وظايف سازماني چگونه قابل تبيين است؟. ۱۰۵
۵- توانمند نمودن ضابطان چه فوايدي براي سازمان و ضابطين دارد؟. ۱۰۶
فوايد توانمند سازي.. ۱۰۶
سطوح توانمندسازي.. ۱۰۶
۱ – توانمندسازی سازماني.. ۱۰۶
۱/۱ -اصلاح ساختار و سازمان. ۱۰۷
۲/۱ –كمبود امكانات و تجهيزات… ۱۰۸
۳/۱ -تحت نظرگاههاي كوپ… ۱۰۸
۲- توانمندسازی فردی.. ۱۱۰
۱/۲-  مهارتهای حل مسئله. ۱۱۰
اهم موضوعات آموزشي.. ۱۱۰
۲/۲ – مهارتهای پشتيبانی و تجهيز منابع. ۱۱۲
محدوديت هاي تحقيق.. ۱۱۲
پيشنهادها ۱۱۳
۱- تاسيس دانشكده حقوق در دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا ۱۱۳
۲- ايجاد و راه اندازی دادسراي مجازی در سامانه. ۱۱۴
۳- تدوين قانون مسئوليت بزه ديده در وقوع جرايم. ۱۱۴
۴- تقسيم بندي متهمين بر اساس نوع اتهام (براي نگهداري و بدرقه) ۱۱۵
خلاصه فصل پنجم. ۱۱۷
فهرست منابع. ۱۱۸
منابع فارسي.. ۱۱۸
منابع لاتين.. ۱۲۱

قيمت فايل ورد پروژه : 5000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 145
 • آی پی دیروز : 199
 • بازدید امروز : 601
 • باردید دیروز : 1,059
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 19
 • بازدید هفته : 5,397
 • بازدید ماه : 33,295
 • بازدید سال : 248,674
 • بازدید کلی : 8,427,368
 • کدهای اختصاصی