loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
   هر نقش اجتماعي با توجه به عرف،سنتها ،عقا يد،رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي گيرد. نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظامندي و سازماندهي بدان افزوده است.پليس به حكم وظيفه خود امر جلوگيري از ارتكاب جرايم،دستگيري مجرمان،جلوگيري از امحاي آثار جرم،وحمايت هاي مقدماتي از بزه ديدگان را بر عهده دارد.اقدامات اين ارگان بيشتر جنبه فيزيكي و محسوس دارد و سالهاست كه مردم با وظايف و نحوه فعاليت آن خو گرفته اند.
پليس سازمان امنيتي- انتظامي است كه در تمام كشورها، از جمله، وظيفه پيشگيري از جرايم را بر عهده داردوبيشتراولين نماينده عدالت كيفري است كه با شهروندان در ارتباط مي باشد.به همين دليل نوع برخورد پليس با مردم درشكل گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام امنيت شهري واجد اهميت سياسي است. اعضاي پليس افراد آموزش ديده و ورزيده اي هستندكه پيشگيري از جرايم مي نمايند.در مقام وظايف،پليس،اقدامات زير را انجام مي دهد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در پيشگيري از جرايم مؤثر است. 
حمايت از بزه ديدگان بالقوه جرايم، ايجاد احساس امنيت عمومي از طريق حضور در سطح شهر و اماكني كه احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دريافت گزارش هايي راجع به ارتكاب يا احتمال ارتكاب جرايم، حضور در صحنه هاي جرم يامحتمل به بزهكاري، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به شهروندان در زمينه هاي امنيتي و پيشگيري از جرايم،ارائه برنامه ها و طرح هاي امن سازي محله ها و محيط هاي خاص شهري در مقابل مجرمان حرفه ايي،ارائه پيشنهادات علمي و سازنده براي اصلاح ساختارهاي جرم خيز و تصويب قوانين متناسب به مقامات ذي صلاح،تهيه آمار جرايم اعم از شروع به جرم ،جرايم تام،عقيم و محال به تقكيك جرايم عليه اشخاص اموال و امنيت.
البته در كشورهاي مختلف اختيارات پليس داراي محدوديت هاي معين و گسترده تر از نهاد مشابه آن در ساير كشورها مي باشد.همين امر منجر به آن شده تا تفاسير متعددي از مفهوم پليس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازماني مقابله و مبارزه با جرايم محسوب داشت كه در اين صورت شامل سازمان قضايي و دادگستري نيز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.
فهرست مطالب
چکیده ح‌
مقدمه. ۱
ب) سوالات تحقیق.. ۳
پ)  فرضیه های تحقیق.. ۳
ج) اهداف و کاربردهای تحقیق.. ۵
ح)  روش تحقیق.. ۵
خ)  ساختار و پلان تحقیق.. ۵
بخش نخست : ۶
پلیس و پیشگیری از جرم. ۶
فصل اول : پلیس۷
فصل دوم : پیشگیری از جرم. ۷
فصل اول : پلیس۷
مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس۸
گفتار اول : تعریف پلیس۸
گفتار دوم : ساختارپلیس۱۲
بند اول : پلیس اداری و قضایی.. ۱۳
الف : پلیس اداری.. ۱۳
ب : پلیس قضایی.. ۱۶
بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی.. ۱۸
مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم. ۲۰
گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه. ۲۴
گفتار دوم : اقدامات قضایی.. ۲۵
بند اول : اقدامات ناظر به كشف جرم. ۲۶
الف :  مفهوم كشف جرم. ۲۶
ب : اقدامات پليس در جرائم مشهود. ۲۷
پ : اقدامات پليس در جرائم غيرمشهود. ۲۸
بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلايل جرم. ۳۰
الف : حفظ صحنه و معاينه محل.. ۳۱
ب : ضبط آلات و ادوات جرم. ۳۶
بند سوم : جلوگيري از فرار، مخفي شدن ویا تباني.. ۳۸
بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقيق، بازجويي ، جمع. ۴۰
الف : تحقيقات محلي.. ۴۰
پ :  بازجويي مقدماتي.. ۴۳
فصل دوم : پیشگیری از جرم. ۴۸
مبحث اول : تعریف پیشگیری.. ۴۹
گفتار اول  :  معنی لغوی پیشگیری.. ۵۲
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری.. ۵۳
مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم. ۵۸
گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد. ۶۱
بند اول  :  پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal 61
الف  :  پیشگیری کیفری عام (Common Prevention). 63
ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention). 65
بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal 67
الف :  پیشگیری وضعی (Situational Prevention). 69
ب  : پیشگیری اجتماعی (Social Prevention). 76
گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل.. ۷۹
بند اول  : پیشگیری فعال (Active Prevention). 79
بند دوم  :  پیشگیری انفعالی (Shame Prevention). 80
گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی.. ۸۰
بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary. 80
بند دوم  : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary. 81
بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary. 82
بخش دوم : ۸۳
نقش پلیس در پیشگیری وضعی و. ۸۳
فصل اول : نقش۸۳
فصل دوم : ۸۳
فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی.. ۸۴
گفتار اول : شناسایی آماج های جرم. ۸۷
گفتار دوم : كاهش آماج هاي جرم و جاذبه هاي آن. ۸۸
گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم. ۹۲
گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی.. ۹۳
مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم. ۹۴
گفتار اول : مراقبت های رسمی.. ۹۵
گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی.. ۹۷
گفتار سوم :  مراقبت هاي طبيعي.. ۹۷
فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی.. ۹۸
مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی.. ۹۹
گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی.. ۱۰۱
گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی.. ۱۰۳
مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری.. ۱۰۷
گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی.. ۱۰۷
بند اول : مشارکت پلیس در شوراهاي پیشگیري از. ۱۰۸
بنددوم : محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر   ا نگلستان). ۱۰۹
بندچهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم. ۱۱۴
بند پنجم : تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس۱۱۴
گفتار دوم : پلیس و پیشگیري از جرم از طریق تمرکز بر. ۱۱۵
مبحث سوم : پلیس و پیشگیری از جرم از طریق.. ۱۱۸
گفتار اول : رویکردهای موجود در زمینه مداخلات.. ۱۲۰
گفتار دوم : الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در. ۱۲۲
گفتار سوم : پلیس وپیشگیري از طریق اقدام در مورد. ۱۲۵
گفتار چهارم : پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری.. ۱۴۷
بند اول : مراقبت همسایگی.. ۱۴۹
بند دوم : کسب اطلاعات ازسطح جامعه از طریق افزایش۱۴۹
بند سوم : اطلاع رسانی به جامعه در مورد جرم. ۱۵۳
بند چهارم : افزایش مقبولیت پلیس۱۵۴
نتیجه گیری.. ۱۵۸
پیشنهادها ۱۵۹
منابع و ماخذ. ۱۶۲
 
 

قيمت فايل ورد پروژه : 5000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 138
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 730
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,972
 • بازدید ماه : 34,870
 • بازدید سال : 250,249
 • بازدید کلی : 8,428,943
 • کدهای اختصاصی