loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان نامه بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

 

فهرست مطالب
مقدمه.. ۱
بيان مسئله.. ۱
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق… ۲
پیشینه پژوهش…. ۳
نوآوري در تحقيق… ۴
اهداف تحقيق… ۵
سؤالات اصلی تحقیق… ۶
فرضيه‏هاي تحقیق… ۶
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی… ۷
روش‌شناسی تحقیق… ۸
شرح كامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا ۸
روش و ابزار گردآوري داده‏ها ۸
روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها ۹
فصل اول: ۱۰
مفاهیم ومبنای مسئولیت تولیدکننده موادغذایی… ۱۰
مبحث اول: مفاهیم.. ۱۱
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی.. ۱۲
گفتار دوم: تعریف مواد غذایی… ۱۶
تحولات غذا در طول تاریخ.. ۱۹
وعده‌های غذایی.. ۱۹
به دست آوردن غذا ۲۰
تولید غذا ۲۰
انواع غذاهای تولیدشده ۲۱
تجارت غذا ۲۱
میزان کافی غذا ۲۱
سالم بودن غذا ۲۲
حساسیت به غذا ۲۲
عادات رژیم غذایی.. ۲۳
گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده. ۲۴
گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش…. ۲۴
بند اول-عمده‌فروش: ۲۴
بند دوم- خرده‌فروش: ۲۵
مبحث دوم: انواع مسئولیت… ۲۵
بند ۲: اقسام مسئوليت… ۲۷
الف) مسئوليت اخلاقي.. ۲۷
ب) مسئوليت حقوقي.. ۲۷
۱-مسئوليت مدني.. ۲۸
۲-مسئوليت كيفري.. ۲۹
مبحث سوم: مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئولیت‌ها. ۳۰
گفتار اول: انواع مقایسه. ۳۰
بند ۱: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي.. ۳۰
بند ۲: مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري.. ۳۱
بند ۳: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري.. ۳۲
گفتار دوم: مسئولیت قراردادی… ۳۳
مسئولیت قراردادی.. ۳۳
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی… ۳۴
الف: وجود قرارداد. ۳۴
ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. ۳۴
آثار عدم اجرای تعهد. ۳۵
جبران خسارات قراردادی.. ۳۵
گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی… ۳۶
بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد. ۳۷
الف- نظریه‌ی تقصیر. ۳۷
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر. ۳۸
ب- نظریه‌ی ایجاد خطر. ۳۸
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر. ۳۹
ج- نظریه‌های مختلط.. ۳۹
اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد. ۴۰
فصل دوم: ۴۵
مسئولیت مدنی تولید کننده موادغذایی… ۴۵
مبحث اول:ارکان و مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… ۴۶
گفتار اول: فعل زیان‌بار ۴۶
بند اول: دفاع مشروع. ۴۷
بند دوم: امر آمر قانوني.. ۴۸
اجبار و اكراه ۴۸
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرایط آن.. ۴۸
الف: اقسام ضرر ۵۰
ب: شرايط ضرر قابل جبران.. ۵۵
گفتار سوم: رابطه سببيت… ۵۹
ب: موارد زوال رابطه سببيت… ۶۱
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی… ۶۸
گفتار اول:مبنای قراردادی مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… ۶۸
بند اول: شرايط تحقق مسئوليت قراردادي.. ۶۸
الف- وجود قرارداد. ۶۹
ب) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد. ۷۰
ب- نقض قرارداد. ۷۰
جبران خسارات قراردادی.. ۷۱
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد يا تأخیر در اجراي قرارداد. ۷۲
بند دوم: تضمين ايمني محصول.. ۷۲
ب: تضمين صريح.. ۷۶
بند سوم: تضمين در برابر آخرين مصرف‌کننده ۸۲
گفتار دوم:مسئولیت خارج از قرارداد. ۸۷
بند اول: اصل نسبيت قراردادي.. ۸۷
بند دوم: مسئوليت مبتني بر تقصير. ۹۰
بند سوم: مسئوليت بر مبناي تسبيب… ۹۳
بند چهارم: فرض علم تولیدکننده و توزيع كنندة‌موادغذایی نسبت به عيوب پنهاني و سوءنیت وي.. ۹۴
بند پنجم: مسئولیت محض…. ۹۶
الف:تعریف و انواع مسئولیت محض…. ۱۰۰
مسؤوليت محض ساده ۱۰۱
مسؤوليت محض با پذيرش دفاع تقصير مشارکتي يا نسبی.. ۱۰۳
ب:وضعیت قوه قاهره در اثبات مسئولیت… ۱۰۴
فصل سوم: ۱۰۷
قلمرو مسئولیت تولید کنندگان مواد غذایی و آثار آن.. ۱۰۷
مبحث اول:قلمرو مسئولیت… ۱۰۸
گفتار اول: عیب، شرایط و ارکان آن.. ۱۰۸
بند اول: تعريف عيب… ۱۰۸
بند دوم: شرايط عيب موجود مسوليت… ۱۱۰
الف: مخفي بودن عيب… ۱۱۰
ب: ورود ضرر در اثر عيب… ۱۱۱
ج: زمان ايجاد عيب در مواد غذایی.. ۱۱۲
د: ايمني – خطر. ۱۱۳
بند سوم: انواع عيب… ۱۱۵
الف: عيب درروندتولید محصولات جدید. ۱۱۵
۱- ضابطه انتظار مصرف‌کننده ۱۱۵
۲- ضابطه سود- خطر: ۱۱۶
۳- ضابطه دوطرفه: ۱۱۶
ب: عيب درروند توليد. ۱۱۷
گفتار دوم: تعهد به آگاه‌سازی… ۱۱۷
بند اول: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي قراردادي.. ۱۲۰
بند دوم: راهنمايي و هشدار به‌عنوان تعهدي غير قراردادي.. ۱۲۲
بند سوم: شيوه‌ها و موارد هشدار ۱۲۲
مبحث دوم:آثار مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی… ۱۲۴
گفتار اول:وضعیت شرط عدم مسئولیت… ۱۲۴
بند اول: معايب و فوايد شرط عدم مسئوليت… ۱۲۵
معايب… ۱۲۵
بند دوم: اثر شرط عدم مسئوليت… ۱۲۶
گفتار دوم: موارد معافیت تولیدکننده. ۱۲۸
بند اول:شرایط احراز قوه قاهره ۱۲۸
الف: خارجی بودن.. ۱۲۸
ب: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد. ۱۲۹
ج: حادثه قابل پیش‌بینی‏نباشد: ۱۳۰
گفتار دوم: تأثیر قوه قاهره در مسئولیت تولیدکننده ۱۳۱
فهرست منابع ……۱۳۳

 

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 9
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 15
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 36
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,278
 • بازدید ماه : 34,176
 • بازدید سال : 249,555
 • بازدید کلی : 8,428,249
 • کدهای اختصاصی