loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه

    از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که  تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده  بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-بیان مسئله. ۴
۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق.. ۵
۱-۴-سوالات تحقيق.. ۵
۱-۵-فرضیات تحقیق.. ۶
۱-۶-پيشينه تحقيق.. ۶
۱-۷-روش تحقیق.. ۶
۱-۷-۱-بخش اول:تعاريف و مفاهیم. ۷
۱-۷-۱-۱-مبحث اول:مجرم. ۷
۱-۷-۱-۱-۱-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین.. ۸
۱-۷-۱-۱-۲-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی.. ۱۰
۱-۷-۱-۱-۳-گفتار سوم :طبقه بندي مجرمان بر اساس قوانين.. ۱۱
۱-۷-۱-۱-۳-۱-مجرمین به عادت.. ۱۱
۱-۷-۱-۱-۳-۲-مجرمین خطرناک.. ۱۱
۱-۷-۱-۱-۳-۳-مجرم احساساتی.. ۱۲
۱-۷-۱-۱-۳-۴-مجرم اتفاقی.. ۱۲
۱-۷-۱-۱-۳-۵-مجرم حرفه ای.. ۱۲
۱-۷-۱-۲-مبحث دوم: حالت خطرناك و نظريه هاي مربوط به آن. ۱۲
۱-۷-۱-۲-۱-گفتار اول:مبانی نظري ،ا رکان و انواع حالت خطرناک.. ۱۳
۱-۷-۱-۲-۱-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناك.. ۱۵
۱-۷-۱-۲-۳-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناك در جرمشناسی اصلاح و درمان. ۱۸
۱-۷-۱-۲-۴-گفتار چهارم :خصوصيات مجرمان خطرناك.. ۱۹
۱-۷-۱-۲-۴-۱- بنداول:مشخصات رفتاري مجرمان خطرناك.. ۱۹
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۱-تخصص۱۹
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۲-خرج گزافه. ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۳-انتقامجویی.. ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۴-تهدید کردن. ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۵-میل به خودنمایی.. ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۶-غریزۀ تقلید. ۲۱
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۷-نیاز به جمع. ۲۱
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۸-القاب و اسامی دروغین.. ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۲-بند دوم : :نيرنگ هاي مجرمان خطرناك و شيوه شناسي جنايي آنها ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۳-بند سوم : نيرنگ هاي مجرمان خطرناك.. ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۳-۱- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه. ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۳-۲-ب- نیرنگ تغییر لباس۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۴-بند چهارم : شيوه شناسي جنايي مجرمان خطرناك.. ۲۲
۱-۷-۲-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک.. ۲۴
۱-۷-۲-۱-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک.. ۲۴
۱-۷-۲-۱-۱-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک.. ۲۵
۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:روش هاي اصلاح و درمان و راهكارهايي برای بهبود درمان مجرمين خطرناك.. ۲۷
۱-۷-۲-۲-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک.. ۲۸
۱-۷-۲-۲-۱-گفتار اول:مفهوم نظارت الكترونيكي و شرايط مربوط به آن. ۲۹
۱-۷-۲-۲-۱-۱-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. ۲۹
۱-۷-۲-۲-۱-۲-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده ۳۰
۱-۷-۲-۲-۱-۳-بند سوم:كارايي سيستم نظارت الكترونيكي براي مجرمان خطرناك.. ۳۱
۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:ناتوان سازي مجرمان خطرناك.. ۳۲
۱-۷-۲-۲-۲-۱-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی.. ۳۲
۱-۷-۲-۲-۲-۲-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی.. ۳۴
فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی.. ۳۶
۲-۱-بخش اول: بررسي موضوع در قانون مجازات عمومی.. ۳۶
۲-۱-۱-مبحث اول : تحليل جرم شناختي.. ۳۶
۲-۱-۱-۱-گفتار اول:رويكرد پيشگيرانه. ۳۹
۲-۱-۱-۲-گفتار دوم:رويكرد اصلاحي.. ۴۰
۲-۱-۲-مبحث دوم:اقدامات تأميني و تربيتي.. ۴۲
۲-۱-۲-۱-گفتار اول:معیارهاي انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی.. ۴۲
۲-۱-۲-۲-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأميني و تربيتي.. ۴۴
۲-۲-بخش دوم: بررسي موضوع در قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲). ۴۵
۲-۲-۱-مبحث اول:جايگزين ها و اقدامات مراقبتي در قانون جديد مجازات اسلامي.. ۴۵
۲-۲-۱-۱- گفتار اول:ابتكارات قانون جديد در مجازات هاي جايگزين.. ۴۶
۲-۲-۱-۲-گفتاردوم: ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی.. ۴۷
۲-۲-۲- مبحث دوم:تعويق صدور حكم. ۴۷
۲-۲-۲-۱-گفتار اول:تعویق به شکل ساده ۴۸
۲-۲-۲-۲-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی.. ۴۸
۲-۲-۲-۳-گفتار سوم: نقش مددكار اجتماعي در پيشگيري از تكرار در طول مدت تعويق. ۴۹
۲-۲-۲-۴-گفتار چهارم:شرايط  انتخاب مددكار براي مراقبت از بزهكار در طول مدت تعويق. ۵۰
۲-۳-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك پس از آزادي.. ۵۰
۲-۳-۱-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت.. ۵۰
۲-۳-۱-۱-گفتار اول:آثار مربوط به بزه ديده ۵۰
۲-۳-۱-۲-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت.. ۵۱
۲-۳-۲-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. ۵۱
۲-۳-۲-۱-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. ۵۱
۲-۳-۲-۲-گفتار دوم :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. ۵۲
۲-۳-۳-مبحث سوم:آثار اجتماعي مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك.. ۵۳
۲-۳-۳-۱-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. ۵۳
۲-۳-۳-۲-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. ۵۳
۲-۳-۳-۳-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی.. ۵۴
۲-۴-بخش چهارم:بررسي نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پيش بيني شده آن در قوانين كشورهاي مختلف    54
۲-۴-۱-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانين ساير كشورها ۵۴
۲-۴-۱-۱-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بين المللي.. ۵۵
۲-۴-۱-۲-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در كشورفرانسه. ۵۶
۲-۴-۱-۳-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک دركشور استر لیا ۵۸
۲-۴-۱-۴-گفتار چهارم:جايگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان. ۵۸
۲-۴-۱-۵-گفتار پنجم:جايگاه عدالت ترميمي  و اقدامات تأميني و تربيتي درلبنان. ۵۹
۲-۴-۲-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پيشگيري از رفتار مجرمانه. ۶۱
۲-۴-۲-۱-گفتار اول: پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه. ۶۲
۲-۴-۲-۲-گفتار دوم:  پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس۶۳
۲-۴-۲-۲-۱-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی.. ۶۳
۲-۴-۲-۲-۲- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه. ۶۴
۲-۴-۲-۳-گفتار سوم:درمانگری رفتار  مجرمانه و پیشگیری ثالت.. ۶۵
۲-۴-۲-۳-۱- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی.. ۶۵
۲-۴-۲-۳-۲- روی آوردهای انسانی نگر. ۶۶
۲-۴-۲-۳-۳- روشهای رفتاری نگر. ۶۶
۲-۴-۲-۳-۴-روشهای شناختی – رفتاری.. ۶۶
۲-۴-۲-۳-۵-آموزش مهارتهای اجتماعی.. ۶۷
۲-۴-۲-۴-گفتار چهارم:خودمهارگری.. ۶۷
۲-۴-۲-۴-۱-بازسازی شناختی.. ۶۸
۲-۴-۲-۴-۲- آموزش حل مساله بین شخصی.. ۶۸
۲-۴-۲-۴-۳- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: ۶۹
۲-۴-۲-۵-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. ۶۹
فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز. ۷۱
۳-۱-بخش اول:روش تحقيق.. ۷۱
۳-۱-۱-مبحث اول:روش تحقيق. ۷۲
۳-۱-۱-۱-گفتار اول:طبقه بندي تحقيق بر مبناي هدف.. ۷۲
۳-۱-۱-۲-گفتار دوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي ابزار و روش گرد آوري داده ها ۷۲
۳-۱-۱-۳-گفتار سوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي مراحل تحقيق. ۷۲
۳-۱-۱-۴-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. ۷۳
۳-۱-۲-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گيري.. ۷۳
۳-۱-۲-۱-گفتار اول:جامعه آماري.. ۷۳
۳-۱-۲-۲-گفتار دوم:ابزار جمع آوري داده ها ۷۳
۳-۲-بخش دوم:تجزيه و تحليل اطلاعات۷۵
۳-۲-۱-مبحث اول:آمار توصيفي.. ۷۵
۳-۲-۲-مبحث دوم:آمار استنباطي.. ۷۹
۳-۳-نتيجه گيري.. ۸۳
۳-۴-پيشنهادات۸۳
فهرست منابع: ۸۳
ضمیمه. ۸۳

 

قيمت فايل ورد پروژه : 5000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 133
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 598
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,840
 • بازدید ماه : 34,738
 • بازدید سال : 250,117
 • بازدید کلی : 8,428,811
 • کدهای اختصاصی