جستجوگر پیشرفته سایتپایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
 پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 144 صفحه

چکيده:
ارتعاشت يکي از مفاهيم مهم و اساسي در علوم  مهندسي مي باشد. به زبان ساده هر سيستم که داراي جرم و خاصيت فنري باشد، قابليت ارتعاش داشته و مي تواند در يک فرکانس طبيعي در حال ارتعاش باشد. با اطمينان مي توان گفت که ۹۵ % ارتعاشات واقع در صنايع براي سيستم ها مضر مي باشند. اگر سيستم در هر صورت به طور خواسته و ناخواسته با نيرويي تحريک شود به طوريکه فرکانس تحريک با فرکانس طبيعي منطبق گردد، دامنه نوسان چنان افزايش مي يابد که باعث فروپاشي سيستم مي گردد. در اين حالت يکي از محدودکننده هاي ارتعاشات، دمپينگ و ميرايي موجود در سيستم مي باشد. در تاسيسات ايستگاه ها عامل اصلي ايجاد ارتعاش رگولاتورهاي منصوب مي باشند، که اين مقوله هم با استفاده از تجربه و آزمايش انجام گرفته مورد تاييد مي باشد. در ابتدا بهترين روش براي جلوگيري از ارتعاش، محو ارتعاش در مبدا  توليد است. اما اين کار هميشه عملي نمي باشد ، لذا در اکثر موارد به دليل هزينه هاي زياد اين کار غير عملي خواهد بود و دنبال روش هايي براي متعادل کردن ارتعاشات مي باشند. اين فرايند در ايستگاه هاي تقليل فشار با تغيير توزيع جرم و سختي به وسيله نصب مهار و پايه انجام مي گيرد که در اين صورت فرکانس طبيعي تغيير مي کند، بطوريکه ديگر فرکانس تحريک بر فرکانس هاي طبيعي منطبق نشود. رنج فرکانسي لوله ها به دو دسته طبقه بندي مي شوند. دسته اول فرکانس هاي زير ۳۰۰ هرتز که اين حالت بيشتر در پالايشگاه هاي نفت و گاز و پتروشيمي اتفاق مي افتد. در اين حالت براي برخي از حالات حل دقيق وجود دارد و مابقي داراي حل هاي تجربي ( بر اساس شرايط عملياتي ، کاري و نوع سيال ) هستند. اما در فرکانس هاي بالاي ۳۰۰ هرتز که غالبا در نيروگاه هاي هسته اي اتفاق مي افتد، حل دقيق وجود نداشته و اطلاعات بيشتر بر پايه حل های عددی ، نتايج آزمايش و تجربه استوار مي باشد. در اين پايان نامه با عنايت به قرار گرفتن ارتعاشات در نوع اول، به بررسي ساپورت ها و قيود پرداخته شده است و با عنايت به مدل سازي و تحليل با برنامه اجزاي محدود، دامنه  ارتعاشات کاهش يافته است.
کلمات کليدي:
نوسان، ارتعاش، فرکانس طبيعي، رزونانس مکانيکي، پالس هاي فشار، خط لوله اصلي، انشعابات، ساپورت ها و قيود، اجزاي محدود و کاهش ارتعاشات

 فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه و مفاهيم اساسي
۱٫۱    ارتعاشات    2
۲٫۱     پديده هاي طبيعي و ارتعاشات    3
۳٫۱    تاثير فيزيولوژيکي ارتعاشات     4
۴٫۱    تنشهاي ناشي از ارتعاشات     5
۵٫۱    ارتعاشات و خستگي     5
۶٫۱    محدوده دامنه ارتعاشات     6
۷٫۱    ارتعاشات در لوله ها     6
۸٫۱    مطالعه ارتعاشات لوله و آناليز تنش    6
۹٫۱    مرور روشهاي اجزاي محدود     7
۱۰٫۱    استنتاج معادلات    7
۱۱٫۱    موضوع اين پايان نامه    8
    فصل دوم
آشنايي مقدماتي با  ايستگاههاي تقليل فشار گاز
۱٫۲    انواع ايستگاههاي تقليل فشار گاز    10
۲٫۲    تجهيزات بکار رفته در ايستگاههاي تقليل فشار ( حالت ويژه )     11
۱٫۲٫۲    فيلتر      11
۲٫۲٫۲    هيتر      12
۳٫۲٫۲     شير قطع کن       12
۴٫۲٫۲    رگولاتور      13
۵٫۲٫۲    شير اطمينان         14
۶٫۲٫۲    کنتور       14
۷٫۲٫۲    بودار کننده       15
    فصل سوم
رفع عيب موجود از سيستم  پايپينگ موجود
۱٫۳    ديدگاه کلي    17
۲٫۳    بررسي اجمالي  و پايش سيستم      19
۱٫۲٫۳    شکست لوله در اثر ترکهاي ناشي از خستگي     20
۲٫۲٫۳    ارتعاشات قابل مشاهده زياد يا حرکات قابل ديدن زياد     22
۳٫۲٫۳    ساپورتها و قيود آسيب ديده يا ناموثر     23
۴٫۲٫۳    ارتعاشات زياد متعلقات منصوب بر روي لوله     27
۵٫۲٫۳    ضربات شديد نويزهاي حاصل از تحريک سيال      29
۳٫۳    مرور مجدد تاريخجه ارتعاشات و شرايط عملياتي     30
۴٫۳     مرحله طراحي طرح    31
۵٫۳    اندازه گيري مقدماتي ارتعاشات       33
۶٫۳    ابزار دقيق مورد استفاده     34
۷٫۳    مشخص کردن مشخصات ارتعاشاتي       36
۸٫۳    انتخاب معيار مناسب     37
۹٫۳    تنش القاء شده در اثر ارتعاشات      39
۱٫۹٫۳    معيار بر اساس دامنه ارتعاشات و فرکانس     39
۲٫۹٫۳    معيار فقط بر اساس دامنه ارتعاشات      40
۳٫۹٫۳    معيار بر اساس سرعت ارتعاشات      41
۴٫۹٫۳    معيار کرنش ديناميکي      41
۱۰٫۳    نياز به سمجش جزييات بيشتر     42
۱۱٫۳    بيشترين دلايل ارتعاشات      43
۱٫۱۱٫۳    رزونانس      43
۲٫۱۱٫۳    نوسانات فشار مربوط به رگولاتور      45
۳٫۱۱٫۳    جريان مغشوش      46
۴٫۱۱٫۳    کاويتاسيون ،  فلاشينگ و Slug flow      46
۵٫۱۱٫۳    ايجاد گردابه در جريان      49
۶٫۱۱٫۳    ضربه قوچ  و سرج    50
۷٫۱۱٫۳    پيگ  راني      51
۸٫۱۱٫۳    تغييرات زياد و ناگهاني در سطح مقطع      52
۹٫۱۱٫۳    تعداد انشعابات زياد بر گرفته از خط اصلي      53
۱۰٫۱۱٫۳    پرهيز از اتصالات بي مورد      55
۱۲٫۳    منابع تحريك ارتعاشات     56
۱۳٫۳    راه حل مشکلات ارتعاشات لوله      57
۱۴٫۳    اصلاحات سيستم جهت حل مشکل ارتعاشات     58
    فصل چهارم
تحليل ارتعاشات در سيستمهاي لوله کشي
۱٫۴    مقدمه     67
۲٫۴    محاسبه فركانس طبيعي سيستم لوله كشي      67
۱٫۲٫۴    لوله با با طول Span  مستقيم     68
۲٫۲٫۴    لوله هاي داراي خم     69
۳٫۴    تاثير جرمهاي متمركز    73
۴٫۴    ارتباط فركانس طبيعي هاي محاسبه شده و اندازه گيري شده     76
۵٫۴    ارتعاشات پوسته جداره لوله     76
۶٫۴    تنش حاصل شده توسط ارتعاشات    78
۱٫۶٫۴     معيار جابجايي ارتعاشات و فركانس     78
۲٫۶٫۴    معيار تنش بر حسب تابعي از دامنه جابجايي  ارتعاشات      79
۳٫۶٫۴    تنش به صورت تابعي از سرعت ارتعاشات     85
۷٫۴    ملاحظات ديگر براي تنش ناشي از ارتعاشات      90
۱٫۷٫۴    ضريب تصحيح وزن   K1    90
۲٫۷٫۴    ضريب تصحيح مود K2       91
۳٫۷٫۴    ضريب تصحيح تنش براي وزن حجم لوله و عايق آن  K3    92
۸٫۴    ارتعاشات پوسته جداره و تحميل تنش به سيستم      93
۹٫۴    معيار كرنش و  SPL   لوله ها     94
    فصل پنجم
تحليل و شبيه سازي کامپيوتري
۱٫۵    بررسي و اندازه گيري ارتعاشات در ايستگاه    97
۲٫۵    مدل سازي و شبيه سازي رايانه اي    111
۳٫۵    آناليز مودال مدل با آرايشات مختلف    112
۴٫۵    آناليز ديناميکي مودال     114
۵٫۵    مرور و نتيجه گيري    127
۶٫۵    پيشنهادات براي ادامه کار    128
 

 

قيمت فايل ورد پروژه : 4000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

تعداد بازديد : 245
مطالب مرتبط
گزارش کار آزمایش اندازه گیری مقاومت درونی ولت متر و منبع تغذیه
پایان نامه ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی
امکان سنجی بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در استان هرمزگان با تاکید بر انرژی های بادی و خورشیدی
ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین
پایان نامه ارزيابي قابليت اطمينان ريز شبكه هوشمند با در نظر گرفتن تاثير خودروهاي برقده و PMU
پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا
پایان نامه ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده
پایان نامه ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی
پایان نامه ارائه ساختار جديد بازار همزمان توان اکتيو و راکتيو با در نظر گرفتن قيود ولتاژی شبکه
روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح هارمونی
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش