loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
حجم : 800 کیلوبایت

چکیده
قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درأ نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می شود. در تحقیق پیش رو ، ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درأ و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح ، این نتیجه حاصل شد که واژه حد در مفهوم عام عقوبت و مجازات بکار رفته و شبهه مندرج در ساختار قاعده نیز در مفهوم قطع و یقین متهم به حلیت و مجاز بودن آمده ، و بر اساس همین یافته ها ، شبهه اکراه و اضطرار و اجبار از شمول قاعده خارج شده و بالتبع مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه باقی نمانده است. سپس به بررسی کاربرد قاعده در حقوق کیفری ماهوی پرداخته شده و حسب مورد در خصوص امکان اعمال آن در عناصر عمومی جرم، علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی مطرح شده است که از ثمرات عمده این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است و در پایان ، بررسی و واکاوی به تاثیر قاعده درأ نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است .
کلید واژگان
قا عده درأ ، حقوق کیفری ماهوی، علل رافع مسئولیت کیفری، علل موجهه جرم

 

 
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۸
۱-۵- سئوالات تحقیق.. ۸
۱-۵-۱- سئوال اصلی.. ۸
۱-۵-۲- سئوالات فرعی.. ۸
۱-۶- فرضیات تحقیق.. ۹
۱-۶-۱- فرضیه اصلی.. ۹
۱-۶-۲- فرضیات فرعی.. ۹
۱-۷- سوابق تحقیق.. ۹
۱-۸- نوع روش تحقیق.. ۱۲
۱-۹- شیوه گردآوری اطلاعات… ۱۲
۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۲
۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۱۲
۱-۱۲- بهرهوران. ۱۲
۱-۱۳- تعاریف کلید واژگان. ۱۳
۱-۱۴- سازماندهی تحقیق.. ۱۳
۱-۱۵- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق.. ۱۳
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۱۴
۲-۱- مقدمه. ۱۵
۲-۲- تعاریف مفهومی درأ ، حد و شبهه در فقه و حقوق.. ۱۵
۲-۲-۱- واژه شناسي درأ ۱۵
۲-۲-۱-۱- واژه ‌درأ ۱۵
۲-۲-۱-۲- واژه حد. ۱۶
۲-۲-۱-۳- مفهوم شبهه. ۱۷
۲-۳- ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درأ ۱۹
۲-۳-۱- ضابطه شبهه. ۱۹
۲-۳-۲- دلالت قاعده درأ بردارنده شبهه. ۲۰
۲-۳-۳- قلمرو شبهه قاعده ‌درأ ۲۲
۲-۳-۳-۱- دلالت قاعده برشبهات حكمي و موضوعي.. ۲۳
۲-۳-۳-۲- شموليت قاعده بر شبهه موضوعيه. ۲۳
۲-۳-۳- ۳- دلالت قاعده برشبهات حكميه : ۲۳
۲-۳-۳-۴-بررسي دلالت قاعده برشبهات موضوعيه و حكميه. ۲۵
۲-۴- دلالت قاعده بر شبهه اكراه و اضطرار. ۲۶
۲-۴-۱- مستندات شبهه‌اكراه واضطرار. ۲۷
۲-۴-۲- تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اكراه و اضطرار. ۲۸
۲-۵- مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک… ۲۹
۲-۵-۱- مفهوم قاعده فقهي.. ۲۹
۲-۵-۲- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک… ۳۰
۲-۶- محتوی و مستندات قاعده‌ درأ ۳۴
۲-۶-۱- مفاد قاعده‌ درأ ۳۵
۲-۷- مستندات قاعده‌درأ ۳۶
۲-۷-۱-منابع روايي.. ۳۶
۲-۷-۲- تسالم اصحاب بر حجيت قاعده ۳۸
۲-۷-۳- دليل عقلي.. ۳۹
۲-۷-۴- اجماع. ۳۹
فصل سوم : قاعده درأ و تاثير آن بر جرم و مسئولیت کیفری.. ۴۱
۳-۱- مقدمه. ۴۲
۳-۲- قاعده درأ و تاثير آن بر جرم. ۴۲
۳-۲-۱- قاعده درأ ونسبت آن با عناصرجرم. ۴۲
۳-۲-۱-۱- شبهه در عنصر قانوني.. ۴۲
۳-۲-۱-۲- شبهه در عنصر مادي.. ۴۳
۳-۲-۱-۳-  شبهه در عنصر معنوي.. ۴۴
۳-۲-۲- قاعده درأ و تغيير ماهيت جرم. ۴۶
۳-۲-۲-۱- شبهه وتاسيس جرم جديد. ۴۶
۳-۲-۲-۲- شبهه و تغيير عنصر معنوي.. ۴۷
۳-۲-۲-۳-قاعده درأ و جایگاه آن در تفسیر. ۴۹
۳-۲-۳- تاثیرقاعده درأ نسبت به علل موجهه و معاذير قانوني جرم. ۵۰
۳-۲-۳-۱- شبهه در علل موجهه جرم. ۵۰
۳-۲-۳-۲-  شبهه در معاذير قانوني.. ۵۲
۳-۳- قاعده درأ و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری.. ۵۳
۳-۳-۱- تاثیرقاعده درأ برشرایط مسئولیت کیفری.. ۵۳
۳-۳-۱-۱- شروط تحقق مسئولیت کیفری.. ۵۴
۳-۳-۱-۱-۱- تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج.. ۵۴
۳-۳-۱-۱-۲-  واجد اهلیت جزایی بودن. ۵۵
۳-۳-۱-۱-۳- شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب… ۵۷
۳-۳-۲-جایگاه قاعده درأ درمسئولیت کیفری.. ۶۰
۳-۳-۴- امکان اعمال قاعده درأبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری.. ۶۳
۳-۳-۴-۱-کاربردقاعده درأ در عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۶۴
۳-۳-۴-۲-کاربردقاعده درأ،در عوامل مانع مجرمیت… ۶۴
۳-۳-۴-۳-کاربردقاعده درأ،در عوامل رافع مسئولیت کیفری.. ۶۵
فصل چهارم: قاعده درأ و تاثیر آن بر مجازاتها ۶۸
۴-۱- مقدمه. ۶۹
۴-۱-۱- قاعده درأ و تاثیر آن بر مجازات حدی.. ۶۹
۴-۱-۱-۱- تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا ۶۹
۴-۱-۱-۲-تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی.. ۷۲
۴-۱-۱-۳-تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر. ۷۳
۴-۲-تاثیر قاعده درأ نسبت به مجازات قصاص…. ۷۵
۴-۲-۱- اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه. ۷۵
۴-۲-۲- اشتباه در شخص مجنی علیه یا درهدف… ۷۸
۴-۳- قاعده درأ و مجازات تعزیری و بازدارنده ۸۰
۴-۳-۱- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ۸۰
۴-۳-۲- امکان اعمال قاعده درأ نسبت به مجازات تعزیری.. ۸۱
۴-۳-۳- امکان اعمال قاعده درأ نسبت به مجازات بازدارنده ۸۲
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.. ۸۴
۵-۱- نتیجه گیری.. ۸۵
۵-۱-راهکارهای پیشنهادی.. ۸۹
فهرست منابع و ماخذ. ۹۰

قيمت فايل ورد پروژه : 35000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 9
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 144
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 832
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 7,074
 • بازدید ماه : 34,972
 • بازدید سال : 250,351
 • بازدید کلی : 8,429,045
 • کدهای اختصاصی