loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور‌ بـه‌ رسـمیت‌ شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال‌ می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع‌ و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند‌ شخص‌ را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد‌ که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه‌ اخیر‌ (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی،‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد‌ پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام‌ کیفری است که تـصمیم‌گیران‌ سیاست‌ جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزش‌های بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که‌ از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازات‌های اجتماع‌محور‌ در‌ ایران از سـوی تـصمیم‌گیران سیاست‌ جنائی‌ قضائی تا‌ انـدازه‌ای‌ مـورد‌ توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای‌ مناسب‌ برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق‌ اجتماعی‌ و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در‌ این راستا مـی‌تواند بـر‌ گرایش‌ جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از‌ ایـن‌ کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار‌ جرم‌، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی


فهرست مطالب
چکیده.    1
مقدمه.    1
فصل اول..    4
کلیات…    4
۱-۱- بیان مساله.    4
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق..    6
۱-۳- اهداف تحقیق..    7
۱-۴- سئوالات تحقیق..    7
۱-۵- فرضیات تحقیق..    8
۱-۶- پیشینه تحقیق..    9
۱-۷- روش تحقیق..   11
۱-۸- جنبة نوآوری وجدید بودن تحقیق..   11
۱-۹- تعاریف و اصطلاحات…   11
فصل دوم.   12
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق   12
۲-۱-  مفهوم زندان و تاریخچه آن..   12
۲-۱-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی زندان:   12
۲-۱-۲- تاریخچه زندان در ایران..   14
۲-۲- زندان در اسلام.   17
۲-۲-۱- موارد جواز حبس در فقه.   19
۲-۳- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس و میانی آن..   22
۲-۳-۱- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس….   23
۲-۴-  مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن..   24
۲-۴-۱- تحولات کیفری و گسترش زندان:   24
۲-۴-۲- نظریات جرم شناختی..   26
۲-۴-۲-۱- جرم شناسی کلاسیک:   26
۲-۴-۲-۲- جرم شناسی واکنش اجتماعی..   27
۲-۴-۲-۳- مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بی گناه بازداشت شده اند.   29
فصل سوم.   33
بررسی روند جایگزین های حبس در نظام حقوقی ایران..   33
۳-۱- مبانی، مفهوم و اهداف و تاریخچه جایگزین های حبس….   33
۳-۱-۱- تاریخچه و مفهوم جایگزین ها در ایران..   33
۳-۱-۲- مفهوم جایگزین های حبس….   33
۳-۱-۲-۱- جایگزینی تقنینی..   35
۳-۱-۲-۲-جایگزینی قضایی..   35
۳-۱-۲- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی..   36
۳-۱-۲-۱- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن..   37
۳-۱-۲-۲- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن..   38
۳-۱-۳- اهداف و فواید و ویژگی ها و شرایط کلی جایگزین حبس….   39
۳-۱-۳-۱- اهداف و فواید جایگزین ها   39
۳-۱-۳-۱-۱-اهداف…   39
۳-۱-۳-۱-۱-فواید..   40
۳-۱-۳-۲-ویژگی ها و شرایط جایگزینهای حبس….   41
۳-۱-۳-۲-۱-ویژگی ها   41
۳-۱-۳-۲-۲-شرایط جایگزینی..   43
فصل چهارم.   45
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق ایران..   45
۴-۱- مفاهیم حقوق اجتماعی و اقسام حقوق آن..   45
۴-۱-۱- مفهوم حقوق اجتماعی..   45
۴-۱-۲-تعریف حـقوق..   46
۴-۱-۲-۱-حقوق نوعی.. ۴۶
۴-۱-۲-۲-حقوق شخصی و اقسام آن..   46
۴-۲- تعریف حقوق اجتماعی..   47
۴-۳- مصادیق‌ حقوق اجتماعی..   49
۴-۴- جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی..   50
۴-۴-۱- ممنوعیت از ایفای برخی نقشها   50
۴-۴-۲- محرومیت از برخی حقوق مدنی..   51
۴-۵- ماهیت فقهی کیفر تعزیری‌..   51
۴-۵-۱-مفهوم کیفر تعزیری..   52
۴-۵-۲- انـواع کـیفر تعزیری..   53
۴-۶- جایگاه حـقوقی مـحرومیت از حقوق اجتماعی..   55
۴-۶-۱- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی..   55
۴-۶-۲- محرومیت از حـقوق اجـتماعی به عنوان مجازات تکمیلی‌..   56
۴-۶-۳- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مـجازات تـبعی..   58
۴-۶-۴- محرومیت از حقوق‌ اجتماعی‌ به عنوان اقدام تـأمینی..   59
۴-۷- مـحرومیت‌ از حقوق اجتماعی در لایحهء «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» جلوه‌ای از کارکرد توان‌گیرانهء‌ کیفرهای‌ اجتماع‌محور‌.   60
۴-۷-۱- توان‌گیری‌ بزه‌کاران از رهگذر محرومیت از حقوق مدنی..   64
۴-۷-۲- توان‌گیری بـزه‌کاران از رهـگذر محرومیت از حقوق سیاسی..   65
۴-۷-۳- توان‌گیری بزه‌کاری از رهـگذر مـحرومیت از حقوق اقتصادی..   67
فصل پنجم..   81
ارزیابی و نتیجه گیری..   69
۵-۱- ارزیابی‌ و راهکار.   82
۵-۲- نـتیجه‌گیری..   72
منابع و ماخذ     74


قيمت فايل ورد پروژه : 37000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 133
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 609
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,851
 • بازدید ماه : 34,749
 • بازدید سال : 250,128
 • بازدید کلی : 8,428,822
 • کدهای اختصاصی