loading...
دانلود سرای دانشجویی
جبران سازی فلیکر ولتاژ در خروجی توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی توسط استات کام جهت بهبود توان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه
چکیده
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير جهت توليد انرژي الكتريكي، به طور فزاينده اي افزايش يافته است با گسترش استفاده از سيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير (FACTS)، جهت جبران كيفيت هاي توان و ولتاژ، محدوده استفاده از اين انرژي ها را افزايش داده است استفاده از انواع توربين هاي بادي جهت توليد انرژي برق، در سال هاي اخير رايج شده است و بسياري از كشور ها از آن استفاده مي كنند در اين پروژه، كاربرد جبران ساز سنكرون استاتيكي (STATCOM) در بهره برداري پيوسته ي يك مزرعه ي بادي ارزيابي شده است و تأثير حضور STATCOM بررسي و مدل سازي شده است نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه توان شبكه با حضور STATCOM بهبود مي يابد و توربین های بادی سرعت ثابت به خاطر خصلت نوسانی توان تولیدی خود به طور قابل ملاحظه ای کیفیت ولتاژ شبکه الکتریکی متصل به آنها را تحت تاثیر قرار می دهند.نوسانات سریع ولتاژ تولید شده توسط این توربین ها باعث بروز فلیکر ولتاژ در شبکه می شود. با توجه به شبیه سازی انجام شده می توان اثر پارامترهای مختلف شبکه الکتریکی بر روی میزان فلیکر ولتاژ انتشار یافته ناشی از توربین های بادی را بررسی کرد.برای ارزیابی میزان انتشار فلیکر ولتاژ، برنامه فلیکرمتر بر اساس استاندارد IEC 61400-4-15 نوشته شده است.مطالعه و شبيه سازي در محيط MATLAB/SIMULINK  و با در نظر گرفتن سه توربين ۳ مگاو ات بر پايه ي ژنراتور القايي در يك مزرعه بادي انجام شده است.

 فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده.۱                                                                                           
فصل اول:آشنایی با پدیده های کیفیت توان
۱-۱:مقدمه۲
۱-۲:عوامل تاثیر گذار بر افزایش اهمیت موضوع کیفیت برق۲
۱-۳ :کیفیت توان چیست؟..۳
۱-۴ :طبقه بندی پدیده های کیفیت توان..۴
۱-۴-۱ :حالتهای گذرا.۴
۱-۴-۱-۱ :حالتهای گذرای ضربه ای۴
۱-۴-۱-۲ :حالتهای گذرای نوسانی۴
۱-۴-۲ :تغییرات بلند مدت ولتاژ.۵
۱-۴-۲-۱ :افزایش ولتاژ..۵
۱-۴-۲-۲ :کاهش  ولتاژ..۵
۱-۴-۲-۳:قطعی های دائم..۶
۱-۴-۳ :تغییرات کوتاه مدت ولتاژ..۶
۱-۴-۳-۱ :قطعی های کوتاه مدت..۶
۱-۴-۳-۲ :فرو رفتگی ولتاژ۶
۱-۴-۳-۳ :برآمدگی ولتاژ۷
۱-۴-۴ :اعوجاج شکل موج۸
۱-۴-۴-۱ :جابجاییDC8
۱-۴-۴-۲ :هامونیک ها.۸
۱-۴-۴-۳ :هامونیک های میانی..۹
۱-۴-۵ :برش ولتاژ۹
۱-۴-۶ :نوسانات ولتاژ.۱۰
۱-۴-۷ :فلیکر ولتاژ۱۱
۱-۴-۷-۱ :عوامل ایجاد فلیکر.۱۲
۱-۴-۷-۲ :اثرات فلیکر..۱۳
۱-۴-۷-۳ :روشهای کاهش فلیکر..۱۴
۱-۵ جمع بندی..۱۵
فصل دوم:آشنایی با ادوات FACTS
۲-۱:مقدمه.۱۶
۲-۲:معرفی جبرانساز Var استاتيك SVC16
۲-۲-۱:كاربردهاي SVC ..17
۲-۲-۲:رايج¬ترين انواع SVC17
۲-۳:معرفی و شبیه سازی جبرانساز استاتيک STATCOM18
۲-۳-۱:کاربردهای STATCOM19
۲-۳-۲:شبیه سازی STATCOM..19
۲-۳-۳:مقايسه STATCOM و SVC.22
۲-۴:معرفی خازن سري كنترل تريستوري TCSC.24
۲-۴-۱:اهداف جبرانسازي خطوط انتقال توسط خازن¬هاي سري.۲۴
۲-۴-۲ميراكردن رزونانس زير سنكرون (SSR) ..24
۲-۵:معرفی ترانسفورماتور شيفت دهنده فاز PST25
۲-۵-۱:کاربردهای PST..26
۲-۵-۲:كاربردهاي ديناميكي و گذرا.۲۶
۲-۶:معرفی جبرانسازي سري سنكرون استاتيك SSSC26
۲-۶-۱:کاربرد های SSSC27
۲-۷: معرفی كنترل¬كننده يكپارچه توان UPFC..27
۲-۸:معرفی كنترل¬كننده توان بين خطوط(IPFC) .28
فصل سوم:آشنایی با سیستمهای بادی تولید انرژی الکتریکی
۳-۱:مقدمه.۳۰
۳-۲:تاریخچه توربین های بادی.۳۰
۳-۲-۱:تولید انرژی مکانیکی۳۱
۳-۲-۲:تولید انرژی الکتریکی..۳۱
۳-۳:مشخصه های انرژی بادی۳۳
۳-۴:فن آوری توربین های بادی۳۸
۳-۵:عملکرد  توربین های بادی از نظر سرعت..۳۸
۳-۵-۱:توربین های بادی سرعت ثابت.۳۹
۳-۵-۲:توربین های بادی سرعت متغییر۴۰
۳-۵-۲-۱:توربین های بادی با تغییرات سرعت محدود۴۱
۳-۵-۲-۲:توربین های بادی سرعت متغییر با ژنراتور القایی تغذیه دوبل (DFIG)42
۳-۵-۲-۳:توربین های بادی سرعت متغییر با مبدل فرکانسی با توان کامل..۴۳
۳-۶:کنترل آیرودینامیکی توربین های بادی..۴۵
۳-۶-۱:کنترل ایستا (Stall Control) ..45
۳-۶-۲:کنترل زاویه پره (Pitch Control) 45
۳-۶-۳:کنترل ایستای اکتیو (Active Stall Control) .46
۳-۷:ژنراتور های توربین های بادی.۴۶
۳-۷-۱:ژنراتور القایی۴۷
۳-۷-۱-۱:ژنراتور القایی قفس سنجابی..۴۷
۳-۷-۱-۲:ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده.۴۸
۳-۷-۲:ژنراتور سنکرون ..۴۹
۳-۷-۲-۱:ژنراتورهای سنکرون روتور سیم پیچی شده(WRSG)50
۳-۷-۲-۲:ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم(PMSG).50
۳-۷-۳:ژنراتور DC.51
۳-۷-۴:ژنراتورهای ولتاژ بالا..۵۲
۳-۸:کاربرد الکتروینک قدرت در توربین های بادی۵۲
۳-۸-۱:راه انداز نرم(Soft Starter) .52
۳-۸-۲:بانک خازنی..۵۳
۳-۸-۳:یکسوساز و اینورتر۵۳
۳-۸-۴:مبدل فرکانس۵۴
۳-۹:جمع بندی..۵۵
فصل چهارم:انتشار فلیکر و طراحی فلیکرمتر
۴-۱:مقدمه.۵۶
۴-۲تخمین نوسانات ولتاژ.۵۷
۴-۳:اندازه گیری شدت فلیکر کوتاه مدت و بلند مدت.۵۸
۴-۴:آزمایش عملکرد فلیکرمتر۶۲
۴-۵:ارزیابی فلیکر در شبکه متصل به بارهای مختلف۶۳
۴-۶:حدود مجاز فلیکر ولتاژ در سطوح مختلف ولتاژ.۶۴
۴-۷:مدت زمان لازم برای اندازه گیری فلیکر..۶۴
۴-۸:فواصل زمانی اندازه گیری فلیکر برای شرکت های برق.۶۵
۴-۹:حدود مجاز تزریق فلیکر توسط مشترکین..۶۵
۴-۱۰:مشخصه یک نوسان ولتاژ نمونه۶۶
۴-۱۱:ارزیابی فلیکر توربین های بادی متصل به شبکه در استانداردIEC 61400-21.67
۴-۱۱-۱:بهره برداری پیوسته..۶۸
۴-۱۱-۲:عملیات کلید زنی..۶۹
فصل پنجم:شبیه سازی و تحلیل نتایج
۵-۱:مقدمه.۷۱
۵-۲:توصیف مدل..۷۱
۵-۳:مدل سازی در سیمولینک.۷۳
۵-۴:تحلیل نمودارها.۷۷
۵-۴-۱:تغییرات توان اکتیو و راکتیو قبل و بعد از اتصال STATCOM.77
۵-۴-۲:زوایای پره ها قبل و بعد از اتصال STATCOM..78
۵-۴-۳:اندازه گیری مقادیر فلیکرمتر قبل و بعد از اتصال STATCOM79
۵-۵:جمع بندی..۸۲
نتیجه گیری
نتیجه گیری۸۳
منابع
منابع..۸۴
 

قيمت فايل ورد پروژه : 11000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 8
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 20
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,262
 • بازدید ماه : 34,160
 • بازدید سال : 249,539
 • بازدید کلی : 8,428,233
 • کدهای اختصاصی