loading...
دانلود سرای دانشجویی
برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راه كارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121 صفحه

چکیده:
درسالیان اخیردو تحول بزرگ درسیستم های قدرت رخ‌داده است. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می باشد. تحول دیگردر زمینهٔگسترش استفاده از منابع تولیدپراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیردرصنعت برق هست. نکته مهم اینکه در محیط رقابتی بدون اتخاذ راه کارهای مناسب، سرمایه گذاران بر روی این منابع سرمایه گذاری نخواهند کرد. دلیل عمده این مسئله وجود عدم قطعیت زیاد در توان تولیدی منابع تجدیدپذیر، هزینه سرمایه گذاری بالای این منابع و همچنین عدم قطعیت در سیاست¬های حمایتی از این منابع می باشد. در این پایان نامه، بهره برداری همزمان از منابع تولیدپراکنده تجدیدپذیر در کنار ذخیره سازهای انرژی و با در نظر گرفته راه کارهای مدیریت مصرف انجام شده است.ذخیره سازها دارای این قابلیت هستند که در بعضی از ساعات شارژ و در ساعاتی دشارژ گردند. خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه یکی از انواع ذخیره-سازهایی هستند که طی سالیان اخیر در مطالعات سیستم قدرت رقابتی و شبکه های هوشمند قدرت به‌وفور از آن ها صحبت شده و کارهای متنوعی در این زمینه صورت گرفته است. در این پایان نامه نیز تأثیر این منابع یعنی خودروهای برقده در نظر گرفته شده است. به‌طورکلی خودروهای الکتريکی با قابلیت اتصال به شبکه خودروهايي هستند که قابليت اتصال به شبکه‌ی قدرت در نقاط تعریف‌ شده معينی را دارا هستند و از اين طريق می‌توانند در تبادل توان الکتريکی با شبکه‌ی قدرت شرکت نمايند. زیرساخت‌های فنی و مخابرات لازم به‌منظور بهره‌برداری بهينه از اين خودروها می‌بايست فراهم باشد. این خودروها دارای این قابلیت هستند که در بعضی از ساعات شارژ و در ساعاتی دشارژ گردند. بنابراین این خودروها می توانند در یک بازی همکارانه در کنار منابع بادی مورد بهره¬برداری قرار گیرند. علاوه بر این و با توجه به اینکه در سیستم قدرت هوشمند، علاوه بر منابع سمت تولید، منابع سمت مصرف نیز این قابلیت را دارند که در بازار برق شرکت کرده و در تسویه قیمت بازار سهیم باشند، لذا در این پایان نامه نیز تأثیر راه کارهای مدیریت مصرف نیز در نظر گرفته‌شده است. برای اجرایی کردن این راه کار بار مشترکین به‌صورت الاستیک در نظر گرفته‌شده و بار تابعی خطی از قیمت برق می باشد. واژه های کلیدی: منابع تولیدپراکنده بادی، برنامه ریزی بهره برداری، خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه، راه کارهای مدیریت مصرف

 

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده. ..   1
فصل اول : مقدمه
۱-۱-کلیات.. .۳
۱-۲- ضرورت تحقیق وهدف از انجام پایان-نامه ..۶
۱-۳- نوآوري¬هاي پایان-نامه.     7
۱-۴- سرفصل¬های پایان-نامه. . ..۸
فصل دوم : مروری برانواع مختلف تکنولوژی¬های تولید پراکنده
۲-۱- مقدمه.. ۱۰
۲-۲- تعريف توليدات پراكنده.۱۰
۲-۲-۱- اهداف وكاربردهاي توليدات پراكنده۱۱
۲-۲-۲- ظرفيت توليدات پراكنده ..۱۲
۲-۲-۳- مكان نصب توليدات پراكنده.۱۳
۲-۳-تکنولوژي‌هايDG  ..13
۲-۳-۱-بررسي انواع تکنولوژي‌هايDG . 14
۲-۳-۱-۱ ژنراتورهاي مرسوم.. .۱۶
۲-۳-۱-۲ ژنراتورهاي غيرمرسوم.. ..۱۷
۲-۳-۱-۳- وسايل ذخيره انرژي..۱۸
۲-۳-۱-۴ مولدهاي برق با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير۲۱
۲-۳-۲- مقايسه تكنولوژي توليدپراكنده ۲۵
۲-۳-۳- قابليت فني توليدات پراكنده..۲۵
۲-۴- مشخصه عملکردي تکنولوژي‌هايDG26
۲-۵- مزاياي استفاده ازمولدهايDG27
۲-۶-قابليت‌هاي فني موردنيازDG 29
۲-۷- قوانين موجود در ارتباط با اتصالDGبه شبكه۳۱
۲-۸- تجدید ساختار و محیط رقابتی..۳۳
۲-۹- نقش تولیدات پراکنده در بازار برق..۳۵
۲-۱۰- خلاصه ونتیجه گیری.۳۶
فصل سوم: مروری بر برنامه‌ریزی بهره‌برداری ازمنابع بادی،خودروهای قابل اتصال به شبکه و راه¬کارهای مدیریت مصرف
۳-۱- مقدمه ۳۸
۳-۲- منابع بادی۳۸
۳-۲-۱- سياست¬هاي حمايتي منابع بادي.۳۹
۳-۳- تاثیرمنابع بادی بر بهره برداری درمحیط رقابتی.۴۰
۳-۴- تاثیرمنابع بادی بردینامیک¬های قیمت بازارعمده فروشی ۴۱
۳-۴-۱- تغییرات کوتاه مدت قیمت.۴۱
۳-۴-۲- قیمت¬های منفی.۴۲
۳-۵- ساختار بازارهای تعادل درحضورمنابع بادی۴۳
۳-۶- تأثیرات افزایش نرخ نفوذ منابع بادی بر برنامه¬ریزی دیگرنیروگاه-ها. .۴۴
۳-۷- راه¬کارهای موجود جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری درچنین محیط رقابتی..۴۵
۳-۷-۱- مکانیزم تشویقFIT . ..46
۳-۷-۲-مدل سهم مشخص وگواهینامه سبز۴۷
۳-۷-۳-حراج .۴۷
۳-۷-۴- تشویق مالی واعتبار مالیاتی..۴۷
۳-۸-برنامه های مدیریت مصرف..۴۸
۳-۸-۱ مزاياي حضورمشتریان در بازار.۴۹
۳-۸-۲-توسعه مدل های خطی برنامه‌های پاسخگويی‌بار..۵۰
۳-۸-۳- الاستیسیته قیمتی تقاضا     52
۳-۹-خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه درسيستم‌های قدرت.۵۶
۳-۹-۱- ضرورت درنظرگرفتن خودروهای برق ده به عنوان ذخیره -ساز..۵۷
۳-۹-۲-فناوری خودرو- به- شبکه ۵۹
۳-۹-۳-جايگاه فناوری خودرو- به- شبکه درسيستم قدرت.۶۰
۳-۱۰- مرورادبیات مسئله برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولیدپراکنده،ذخیره  سازها وراهکارهای مدیریت مصرف۶۱
۳-۱۱- تفاوت کارانجام شده دراین پایان نامه با کارهای گذشته. ۶۶
۳-۱۲-خلاصه ونتیجه-گیری.۶۷
فصل چهارم : مدل¬سازی برنامه‌ریزي بهره‌برداری با در نظرگرفتن منابع بادی،خودروهای برق ده و راهکارهای مدیریت مصرف
۴-۱ –مقدمه۷۰
۴-۲-فرضيات اصلي..۷۱
۴-۳ – شرح چارچوب پيشنهادي. ..۷۲
۴-۳-۱- نحوه مدل¬ سازی منابع بادی.۷۲
۴-۳-۲- عدم قطعيت¬هاي منطقي (استراتژيك)۷۵
۴-۴- فرمول¬بندي رياضي مسئله برنامه¬ریزی بهره-برداری..۷۶
۴-۴-۱- مسئله بهينه ¬سازي برنامه-ریزی۷۶
۴-۴-۲- مسئله بهينه¬سازي سود بازیگران در بهره-برداری ۷۷
۴-۴-۳- مدل بازار ومحاسبه قيمت.۸۰
۴-۴-۴- نحوه درنظرگرفتن مدل احتمالي منابع بادی درچارچوب پيشنهادي۸۳
۴-۴-۵-مدل¬سازي هزينه سرمايه-گذاري..۸۳
۴-۵- مدل پیشنهادی برای بهره برداری ازخودروهای برق-ده.۸۴
۴-۶- خلاصه ونتیجه گیری.۸۶
فصل پنجم: مطالعات عددی
۵-۱ –مقدمه ۸۹
۵-۲- شبکه نمونه..۸۹
۵-۳-مطالعات عددی وتحلیل نتایج با درنظرگرفتن نقش منابع بادی درکنار راهکار مدیریت مصرف.. ۹۰
۵-۳-۱-آنالیز تحليل حساسیت نسبت به سقف قیمت بازار۹۱
۵-۳-۲-درنظرگرفتن خروجی¬ها به صورت احتمالاتی.. ۹۳
۵-۴- برنامه ریزی بهره¬برداری از منابع بادی وخودروهای برق ده درکنار اجرای راهکارهای مدیریت مصرف. ۹۴
۵-۴-۱- مطالعه عددی و تحلیل نتایج،نقش خودروهای برق ده درافزایش ضریب ظرفیت منابع بادی۹۵
۵-۵- نتیجه¬گیری وخلاصه. ۹۸
فصل ششم : جمع بندی،نتیجه گیری وپیشنهادها
۶-۱- جمع بندی ونتیجه-گیری  100
۶-۲- پیشنهادها.. ۱۰۱
– الف: منابع غیرفارسی۱۰۳
چکیده انگلیسی..۱۰۶
 
 

قيمت فايل ورد پروژه :  11000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 52
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 214
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,456
 • بازدید ماه : 34,354
 • بازدید سال : 249,733
 • بازدید کلی : 8,428,427
 • کدهای اختصاصی