loading...
دانلود سرای دانشجویی
تشخیص تصاویر عنبیه غیرایده آل براساس الگوریتم های فراابتکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چکیده
   تکنولوژی بيومتريك، براساس مشخصه هاي منحصر به فرد هر شخص اقدام به تشخیص خودكار هویّت افراد مي كند. محققّين به شكل گسترده اي با تنوعي از روش هاي به كار گرفته شده توانسته اند بافت عنبيه را با دقّت بالايي حتّي در شرايط مختلف استخراج نمايند. در نتيجه تلاش ما در اين پايان نامه ارائه ديدگاه ها و روش هايي بوده كه كارايي و دقّت سيستم تشخيص هويّت را بهبود بخشد. در رويكرد اوّل برای ناحیه بندی بهینه عنبیه نیاز به تعیین موقعیّت دقیق مرکز و شعاع دو دایره برای جداسازی پیکسل های عنبیه از سایر نقاط تصویر بود، بنابراین برای ناحیه بندی بهینه عنبیه با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه، ۴ پارامتر بهینه سازی تعریف شد که اين راهكار در نهایت منجر به تولید یک راه حل جدید برای تشخیص عنبیه گردید. در رويكرد دوّم، استخراج ويژگي های بافت عنبیه با استفاده از ویولت دوبعدی و انتخاب ویژگی بر اساس الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی انجام گردید که راهكار هاي ارائه شده براي بهبود تعداد ویژگی ها با کاهش چشمگیر ویژگی ها همراه بود و در رويكرد سوّم به بررسی تأثیر نوع کرنل های متفاوت در دقّت طبقه بندی با شبکه عصبی SVM پرداخته شد. که در نهایت روش های پيشنهاد شده در قياس با روش های پياده سازي شده ديگر عملكرد بهتري ارائه نمودند. نتایج بدست آمده بر روی تصاویر از پایگاه داده ی UBIRIS.v1 که شامل ۱۸۷۷ عکس از ۲۴۱ نفر با فرمت JPEG می باشد. واژگان کلیدی: بیومتریک، عنبیه غیر ایده آل، الگوریتم های فراابتکاری

 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                شماره صفحه
چکیده .. ۱
فصل اول: کلیّات تحقیق
۱-۱٫ مقدّمه ..۳
۱-۲٫  هدف پایان نامه .۴
۱-۳٫ روش و ابزار گردآوری داده ها .۵
۱-۴٫ ابزار تجزیه و تحلیل داده ها .۵
۱-۵٫ ساختار پایان نامه۵
۱-۶٫ بلوک دیاگرام مراحل کلّی انجام کار .۶
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه ۸
۲-۲٫ زمینه ی پیدایش۱۲
۲-۳٫ عنبیه و ساختار آن ..۱۳
۲-۴٫ بررسی پایداری بافت ..۱۵
۲-۵٫ چگونگی کارکرد سیستم بیومتریک عنبیه ۱۶
۲-۶٫ ارزیابی سیستم بیومتریک عنبیه ..۲۰
۲-۷٫ مزایا و معایب سیستم بیومتریک عنبیه ..۲۰
۲-۸٫ پردازش تصویر در سیستم بیومتریک عنبیه ..۲۱
    2-8-1. دریافت تصویر ۲۲
    2-8-2. پردازش تصویر .۲۲   
   2-8-3. پیش پردازش ۲۲
  2-8-4. ناحیه بندی بافت عنبیه ۲۲
 2-8-4-1. اهمیّت ناحیه بندی صحیح ..۲۳
 2-8-4-2. مروری کوتاه بر برخی از روش های ناحیه بندی ..۲۳
 2-8-4-2-1. تشخیص لبه با استفاده از تابع Edge ..23
 2-8-4-2-2.  تشخیص لبه به روش Sobel 23
 2-8-4-2-3. تشخیص لبه به روش Canny ..24
 2-8-4-3. الگوریتم یافتن دایره تبدیل هاف (CHT)24
  2 -8-5. نرمال سازی ۲۸
 2-8-5-1. مروری کوتاه بر روش های نرمالیزه کردن..۲۸
 2-8-5-1-1. روش ارائه شده توسط داگمن..۲۸
 2-8-5-1-2. روش دایره های مجازی..۲۹
۲-۸-۶٫ ماسک گذاری۲۹
۲-۸-۷٫ مروری بر برخی از ابزارهای استفاده شده در استخراج ویژگی..۳۰
 2 -8-7-1. فیلترهای گابور..۳۰
۲-۸-۷-۲٫ استفاده از تبدیل موجک.۳۱
۲-۸-۷-۳٫ استفاده از تبدیل لاپلاس گوسی۳۱
۲-۸-۷-۴٫ موجک هار..۳۲
۲-۸-۷-۴-۱٫ تبدیل موجک هار .. ..۳۲
۲-۸-۷-۴-۱-۱٫ چگونگی فرآیند ۳۲
۲-۹٫ خلاصه فصل ..۳۴
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۳-۱٫ مقدمه۳۶
۳-۲٫ پیش پردازش و ناحیه بندی استفاده شده برای تصاویر عنبیه غیر ایده آل۳۶
۳-۳٫ ناحیه بندی عنیه غیر ایده آل ۴۱
۳-۴٫ ناحیه بندی با پیاده سازی و تحلیل الگوریتم کلونی مورچگان..۴۲
۳-۴-۱٫ الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان..۴۲
۳-۴-۲٫ عملکرد کلی الگوریتم کلونی مورچگان..۴۳
۳-۴-۳٫ انعطاف پذیری الگوریتم مورچگان.۴۴
۳-۴-۴٫ مزایای الگوریتم مورچگان..۴۵
۳-۴-۵٫ ناحیه بندی عنبیه توسط الگوریتم کلونی مورچگان۴۵
۳-۴-۶٫  ایجاد جمعیّت جهت یافتن جواب بهینه.۴۵
۳-۴-۷٫ ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های کاندید برای ترشح فرومون..۴۶
۳-۴-۸٫ به روز رسانی فرومون .۴۷
۳-۴-۹٫ فلوچارت کلی الگوریتم کلونی مورچگان .۴۸
۳-۴-۱۰٫ جمع بندی..۴۹
۳-۵٫ نرمال سازی..۴۹
۳-۵-۱٫ مقدمه..۴۹
۳-۵-۲٫ روش نرمالایز استفاده شده برای تصاویر عنبیه.۴۹
۳-۶٫ استخراج ویژگی..۵۰
۳-۶-۱٫ مقدمه.۵۰
۳-۶-۲٫ پایگاه داده۵۱
۳-۶-۳٫ روش زاویه ایی.۵۱
۳-۶-۴٫ ویولت دوبعدی هار.۵۲
۳-۷٫ انتخاب خصوصیت با پیاده سازی و تحلیل الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی.۵۳
۳-۷-۱٫ الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی..۵۳
۳-۷-۲٫ عملکرد کلی الگوریتم زنبورها.۵۳
۳-۷-۳٫ انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور..۵۵
۳-۷-۴٫  انتخاب راه حل اوّلیه توسط زنبورهای کارگر۵۵
۳-۷-۵٫ ارزیابی راه حل های اوّلیه و مناسب زنبورهای پیشاهنگ..۵۶
۳-۷-۶٫ فرآیند سربازگیری برای زنبورهای پیشاهنگ۵۷
۳-۷-۷٫ جستجوی راه حل های جدید با راهنمایی زنبورهای پیشاهنگ.۵۷
۳-۷-۸٫ فلوچارت کلی الگوریتم کلونی زنبور..۵۸
۳-۷-۹٫ پارامترهای الگوریتم انتخاب ویژگی با استفاده از کلونی زنبور.۵۸
۳-۷-۱۰٫ جمع بندی۵۹
۳-۸٫ طبقه بندی با پیاده سازی و تحلیل الگوریتم های شبکه عصبی..۵۹
۳-۸-۱٫ مقدمه.۵۹
۳-۸-۲٫ نحوه ی ارائه نتایج طبقه بندی در SVM..60
۳-۸-۳٫  جمع بندی ۶۱
۳-۹٫ خلاصه فصل .۶۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ نتایج پیاده سازی..۶۳
۴-۲٫ نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان در ناحیه بندی عنبیه..۶۳
۴-۳٫ نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی در انتخاب ویژگی..۶۴
۴-۴٫ نتایج حاصل از پیاده سازی شبکه های عصبی در طبقه بندی ..۶۴
۴-۵٫ نتایج حاصل از پیاده سازی روش پیشنهادی با روشهای دیگر..۶۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ نتیجه گیری ۷۲
۵-۲٫ راهکارهایی برای ادامه پژوهش۷۳
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی . ۷۴
فهرست منابع انگلیسی..۷۴
چکیده ی انگلیسی .۷۷
 

قيمت فايل ورد پروژه :  12000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 64
 • آی پی دیروز : 161
 • بازدید امروز : 320
 • باردید دیروز : 830
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 51
 • بازدید هفته : 320
 • بازدید ماه : 35,261
 • بازدید سال : 110,370
 • بازدید کلی : 8,289,064
 • کدهای اختصاصی