loading...
دانلود سرای دانشجویی

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق   رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه وسفارش می شود.

ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصیت انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، ۱۳۷۳،ص ۱۰) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص ۷۰).

عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علما و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر[۱] ۱۹۳۰، آلپورت[۲] ۱۹۳۷، راجرز[۳] ۱۹۵۹، سالیوان [۴] ۱۹۵۳، طارن هورنی [۵] ۱۹۳۷، جیمز [۶] ۱۸۹۰ ، مزلو[۷]، ۱۹۷۰) از میان افراد طارن هورنی ۱۹۳۷ روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است.

فرنچ[۸] (۱۹۶۸)  و ارگو[۹] (۱۹۷۲) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت(۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.

افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، لذت بردن از روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است.

جورج کلی[۱۰] ۱۹۵۵ در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت هایی برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان   می کند که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست       می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری    می نماید (جورج کلی، کتاب روانشناسی ساخت های شخصیت، ۱۹۵۵، ص ۳-۲)

در بین نظریه پردازان یادگیری اجتماعی جولیان راتر (۱۹۵۴) پایه فرضیات و منطق علمی خود را تحت تاثیر نظریات طانتور قرار داده و کاربرد نظریات وی در زمینه یادگیری اجتماعی متاثر از نظریات آدلر است.

فرض راتر بر این است که: وقوع فردی نه تنها ناشی از ماهیت و اهمیت هدف ها برای فرد بدنبال دارد. در نظریه ی یادگیری راتر (۱۹۵۴) نیروی بالقوه رفتاری که در یک موقعیت خاص روی می دهند تابعی است از انتظاری که فرد از رفتار خو در مقابل پاداش مناسب دارد و همچنین ارزشی که آن پاداش برای فرد دارد.

یکی از مفاهیم ویژه و پر اهمیت در نظریه یادگیری اجتماعی راتر منبع کنترل است. این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ارتباطی با رفتار فرد ندارد و قوای کنترل فردی است. راتر این افراد را معتقد به شانس یا برونی فرض می کند در بعد دیگر کنترل درونی قرار دارند. این کنترل فردی است راتر این افراد را معتقد به مهارت یا درونی فرض می کند (راتر، ۱۹۷۲، ص ۲۸).

ایستین و کوموریت (۱۹۷۱) با انجام تحقیقی دریافتند که آزمودنیهایی که عزت نفس پایین و متوسط داشتند هر دو بطور معنی داری دارای منبع بیرونی کنترل، و آنهایی که دارای عزت نفس بالا بودند دارای منبع درونی کنترل هستند .

آنچه در ادامه می آید پژوهشی است که پیرامون ارتباط منبع کنترل با عزت نفس در بین دانشجویان یکی از   دانشگاه ها انجام شده است.

بیان مسئله:

عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر  می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود و منبع کنترل دارای دو بعد است کنترل درونی (ما بر سرونوشت خود کنترل داریم و دلیل شکست ما و موفقیت هایمان خود ما هستیم) منبع کنترل بیرونی( ما بر سرنوشت خود کنترل نداریم و دلیل شکست ما و پیروزی ما سرنوشت و بخت و اقبال است).

مسئله در این پژوهش این است که آیا بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه معنا داری وجود دارد و آیا بین عزت نفس دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد و همچنین اینکه آیا بین کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد یا نه.

 

۱- فصل اول            ۱

مقدمه                               ۲

۱-۱- بیان مسئله        ۵

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق               ۶

۱-۳-ا هدف تحقیق                                            ۶

۱-۴-فرضیات تحقیق                                        ۷

۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها                                    ۷

۱-۵-۱- منبع کنترل                                            ۷

۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی                         ۷

۱-۵-۲-عزت نفس                                         ۷

۲- فصل دوم           ۹

پيشينه نظري                   ۱۰

۲-۱- نظریه ی روانشناسان در باره ی عزت نفس                           ۱۰

۲-۱-۱- نظریه جیمز ۱۰

۲-۱-۲- نظریه سالیوان                                      ۱۱

۲-۱-۳- نظریه هورنای                                    ۱۲

۲-۱-۴- نظریه آدلر                                            ۱۲

۲-۱-۵- نظریه راجرز                                         ۱۴

۲-۱-۶- نظريه مزلو ۱۵

۲-۱-۷-نظریه ی آلپورت                         ۱۶

۲-۱-۸-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس                         ۱۹

۲-۱-۹-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                         ۲۱

۲-۱-۱۰-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس                ۲۲

۲-۲-منبع كنترل ۲۳

۲-۲-۱-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع   كنترل     ۲۴

۲-۲-۲-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي                              ۲۷

۲-۲-۳-تفاوت هاي فردي                   ۳۱

۲-۲-۴-كنترل ۳۲

۲-۲-۵-واكنش در برابر از دست دادن كنترل                        ۳۳

۲-۲-۶-منبع كنترل                                     ۳۴

۲-۲-۶-۱-منبع كنترل دروني               ۳۵

۲-۲-۶-۲-منبع كنترل بيروني             ۳۶

۲-۲-۶-۳-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني                     ۳۸

۲-۲-۶-۴-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی                    ۳۹

۲-۲-۷- تصور راتر در باره انسان         ۴۰

۳ – فصل سوم         ۴۱

۳-۱ –نوع  پژوهش                                                ۴۲

۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش                       ۴۲

۳-۳- نمونه روش نمونه گیری                       ۴۲

۳-۴-ابزارتحقیق   ۴۲

۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل                       ۴۳

۳-۴-۲-آزمون عزت نفس                   ۴۴

۳-۵-روش اجرای پژوهش                          ۴۷

۳-۵-۱-اجرای اصلی                                      ۴۷

۳-۶-۱-روش آمار                                           ۴۸

۴- فصل چهارم       ۴۹

تجزیه و تحلیل آمارِِِي                                ۴۹

۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش     ۴۹

فصل پنجم                       ۵۴

۵-۱-بحث و نتيجه گيري                                  ۵۵

۵-۲-پيشنهادات   ۵۷

منابع وماخذ                      ۵۹

پيوست                    ۶۰

 

قيمت فايل ورد پروژه : رایگان

 دانلود فایل ورد به صورت رایگان

 

پشتیبانی سایت جهت ارسال نظر ، انتقاد و پیشنهاد به صورت پیامک :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 101
 • آی پی دیروز : 176
 • بازدید امروز : 1,317
 • باردید دیروز : 832
 • گوگل امروز : 12
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 5,180
 • بازدید ماه : 1,317
 • بازدید سال : 115,230
 • بازدید کلی : 8,293,924
 • کدهای اختصاصی