loading...
دانلود سرای دانشجویی

مقدمه:

 

امروزه مباحث تخصصی و كاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده كننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شركتهای مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد. خوشبختانه دسترسی به شبكه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیكن با نگاهی واقع بینانة فقر اطلاعاتی غیر قابل انكاری در حوزه محیط زیست صنعتی كشور مشهود است كه انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید.

 

تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاكی از تحول رو به تكامل رویكردهای زیست محیطی می باشد كه در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشكل، رقیق كردن(Dilution) ، كنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention)كه هر یك از این رویكردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیراً توجه به رویكردهای بیولوژیك رشد فزاینده ای یافته است.

 

روش های مختلف تصفیه بیولوژیك پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آنها مطرح گردید. اما واقعیت این است كه روش های هوازی تصفیه پساب دارای یك محدودیت اساسی می باشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روش های متعارف بسیار بالاست بعنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن ... حدود 1200 كیلو وات ساعت است كه نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روش های تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویكرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است. تصفیه بی هوازی كه همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده می شد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با  بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تكنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شك در قرن جدید سایر روشهای تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

مقدمه

فصل اول-نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی

۱-۱-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران۱۳

۲-۱- توسعه صنعتی و محیط زیست ۱۵

۳-۱- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی ۱۵

۴-۱- روشهای جلوگیری از آلودگی ۱۶

۵-۱- وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان۲۲

۶-۱- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن ۲۲

۱-۶-۱-  ساختارهای حمایتی و هدایتی۲۲

۱-۱-۶-۱- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی ۲۳

۲-۱-۶-۱-  اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی۲۳

۳-۱-۶-۱-  اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی  اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن۲۴

۲-۶-۱-  فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی ۲۵

۳-۶-۱- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی ۲۵

۱-۳-۶-۱-  ارزیابی اثرات توسعه ۲۷

۲-۳-۶-۱-  سیستم مدیریت زیست محیطی ۲۸

۳-۳-۶-۱-  بهره وری سبز ۲۹

۴-۳-۶-۱- تولید پاکتر ۲۹

۵-۳-۶-۱-  بازیافت مواد ۳۰

۶-۳-۶-۱-  ممیزی محیط زیست ۳۰

۴-۶-۱-  فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست ۳۰

۱-۴- ۶-۱- زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل ۳۱

۲-۴-۶-۱- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن ۳۲

فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت ۳۳

۱-۲- نادیده گرفتن مشکل ۳۴

۲-۲- رقیق کردن۳۴

۳-۲- کنترل آلودگی در انتهای خط ۳۴

۴-۲- پیشگیری از آلودگی ۳۸

۵-۲- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر ۳۹

۶-۲- وی‍‍‍ژگی های رویکرد تولید پاکتر ۴۰

۱-۶-۲-تنوع و گستردگی ۴۰

۲-۶-۲- حفاظت محیط زیست ۴۱

۳-۶-۲- سادگی ۴۱

۴-۶-۲- خلاقیت و نوآوری ۴۲

۵-۶-۲- مقبولیت ۴۲

۶-۶-۲- بازدهی اقتصادی ۴۳

۷-۲- مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر ۴۴

۸-۲- تولید پاکتر و توسعه پایدار ۴۷

۹-۲- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر ۴۸

۱۰-۲- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر ۴۹

۱۱-۲- موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر ۵۰

۱-۱۱-۲- موانع ناشی از فقدان درک صحیح ۵۰

۲-۱۱-۲- موانع ساختاری ۵۰

۳-۱۱-۲- موانع مربوط به کمبو الاعات ۵۰

۴-۱۱-۲- موانع فنی ۵۰

۵-۱۱-۲- موانع اقتصادی ۵۰

فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست ۵۱

تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست ۵۲

هدف۵۳

وظایف اساسی سازمان ۵۵

تشکیلات سازمان ۵۵

۱-۳- دفاتر مستقل۵۵

۱-۱-۳- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست ۵۵

۲-۱-۳- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل۵۵

۳-۱-۳- اداره کل نظارت و بررسی ۵۶

۴-۱-۳-حراست ۵۶

۵-۱-۳- ادارات کل استان ها۵۶

۲-۳- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی ۵۶

۳-۳- دفتر آموزش زیست محیطی ۵۶

۴-۳- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی ۵۷

۵-۳- دفتر مشارکت های مردمی ۵۷

۶-۳- معاونت محیط زیست انسانی۵۷

۱-۶-۳- دفتر ارزیابی زیست محیطی ۵۹

۲-۶-۳- دفتر بررسی آلودگی هوا ۵۹

۳-۶-۳- دفتر بررسی آلودگی آب و خاک ۵۹

۴-۶-۳- دفتر امور آزمایشگاه ها ۵۹

۷-۳- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ۵۹

۱-۷-۳- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق ۶۱

۲-۷-۳- دفتر امور حیات وحش و آبزیان۶۲

۳-۷-۳- دفتر موزه تاریخ طبیعی ۶۴

۴-۷-۳- دفتر محیط زیست دریایی ۶۴

۵-۷-۳-معاونت پشتیبانی و امور مجلس۶۴

فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر ۶۶

۱-۴- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی ۶۷

۱-۱-۴- کسب توافق مدیریت واحد ۶۷

۲-۱-۴- تشکیل تیم پروژه ۶۸

۳-۱-۴- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی ۶۹

۴-۱-۴- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر ۶۹

۲-۴- فاز دوم – پیش ارزیابی ۶۹

۱-۲-۴- توصیف شرکت و نمودارهای جریانی ۷۰

۲-۲-۴- بازرسی عینی و دقیق ۷۱

۳-۲-۴- انتخاب نقاط تمرکز ۷۲

۳-۴- فاز سوم – ارزیابی۷۲

۱-۳-۴- جمع آوری اطلاعات کمی ۷۳

۲-۳-۴- موازنه مواد۷۴

۳-۳-۴- شناسایی گزینه های تولید پاکتر ۷۴

۴-۳-۴- ثبت و مرتب سازی گزینه ها ۷۵

۴-۴- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امکان سنجی ۷۶

۱-۴-۴- امکان سنجی اولیه ۷۶

۲-۴-۴- امکان سنجی فنی ۷۷

۳-۴-۴- امکان سنجی اقتصادی ۷۸

۴-۴—۴- امکان سنجی زیست محیطی ۷۸

۵-۴-۴- ملاحظات مراحل ارزیابی ۸۰

۶-۴-۴- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی ۸۰

۵-۴- فاز پنجم – اجرا و استمرار ۸۰

۱-۵-۴-آماده سازی یک برنامه اجرایی۸۰

۲-۵-۴- اجرای گزینه های منتخب ۸۰

فهرست منابع

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: 80 صفحه
رشتــه :
کشاورزی و محیطزیست

 

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 65
 • آی پی دیروز : 161
 • بازدید امروز : 362
 • باردید دیروز : 830
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 51
 • بازدید هفته : 362
 • بازدید ماه : 35,303
 • بازدید سال : 110,412
 • بازدید کلی : 8,289,106
 • کدهای اختصاصی