loading...
دانلود سرای دانشجویی

ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعیspx در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا

تعداد صفحات :162

چکیده:

در سازمان بزرگ مقیاس به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با واحد ها و ارتباطات زیادی مواجهه هستیم. به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(spx) به ارتقای این واحدها کمک میکند و با کاهش هزینه های سرمایه گذاری و جلوگیری از گسترش بی رویه واحدها و بعضاً با تعطیل کردن پاره ای از بخش­های خط تولید و سپردن کار تولید قطعه ها و حتی بخش طراحی و مونتاژ کالا به واحدهای دیگر، حجم تولید را تا چند برابر افزایش می­دهند و می توانند بیشترین نوآوری و تنوع را به تولیدات خود بدهند. این سازمان ها امروزه به سمت معماری سرویس گرا روی آورده اند، که رویکردی برای سرعت بخشیدن در انجام فرآیندهای سیستم اطلاعاتی و بهبود یکپارچگی می باشد. در این تحقیق،یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی درسازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.

 

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سازمان بزرگ مقیاس از واحدها، محصولات و سرویس های متنوع زیادی تشکیل شده است. این واحدها زیر ساخت مختلف دارند که دارای سرویس های مختلفی هستند. به منظور ارتقای کیفیت کالاها و افزایش میزان تنوع کالا و نو آوری سازمان های بزرگ مقیاس می توانند از پیمانکاری فرعی صنعتی، به عنوان یکی از روشهای تامین سفارشهای تولیدی از بیرون، استفاده کنند. هدایت و کنترل سازمان بزرگ مقیاس و پیچیده نیاز به پیروی از یک چارچوب و برنامه منسجم دارد. امروزه سیستم های سرویس گرا با توجه به امکان استفاده در محیط های مختلف و عدم وابستگی به فناوری خاص، وجود سیستم های بزرگ مقیاس پویا با نیازهای متغیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. معماری سرویس گرا به دلیل سرعت در پیاده سازی برنامه کاربردی سازمان را به سمت توزیع شدگی و مدیریت صحیح منابع پیش می برد. معماری سرویس گرا امکان ایجاد یکپارچگی بین برنامه واحدها بدون وابستگی به سکو و فناوری پیاده سازی را فراهم می کند. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب است که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. معماری سازمانی مجموعه ای ازفراورده ها است که عناصر زیرساختی سازمان و روابط این عناصر با هم را معرفی می کند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدهد.

2-1- طرح مسئله

سازمان بزرگ مقیاس به دلیل داشتن واحدهای گوناگون، تعداد و تنوع زیاد محصول و سرویس ها و ارتباط پیچیده و محیط پویا و رقابتی نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارد زیرا برنامه ریزی استراتژیک یکی از عوامل اصلی یکپارچگی کسب و کار و فناوری اطلاعات وحصول مزیت رقابتی می باشد تا براساس برنامه تهیه شده بسوی اهداف مورد نظر به پیش رود وهمواره ناظر برحرکت خودباشد تا انحرافات احتمالی راشناسایی وتعدیل کند. مدل عملی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهایی است که ارتباط واحدها از طریق سرویس گرایی می باشد. سازمانها به منظور حفظ خود در بازارهای رقابتی همواره در حال رشد و تغییر کسب و کار خود هستند. بنابراین بایستی سیستم های اطلاعاتی خود را به گونه ای انتقال و ارتقا دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بازار و تغییرات زیاد فناوری باشند. این مدل دو دیدگاه فنی و استراتژیک را در خود هماهنگ و یکپارچه می سازد. استفاده از چارچوب و معماری سازمانی راهکار مفیدی برای برنامه ریزی، مدیریت و یکپارچگی واحدها می باشد. برنامه ریزی استراتژیک موجب می شود تا کار واحدها و سازمان سریع تر انجام شود و پیش برود. این برنامه باید آینده نگر و محیط گرا باشد بطوری که ضمن شناسایی عوامل وتحولات محیطی، در یک افق زمانی بلند مدت تأثیرآنها بر سازمان ونحوه تعامل سازمان باآنها را مشخص کند. چارچوب استراتژیک موجب تسهیل فرایند برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی رقبا، مشتریان، تأمین کنندگان، محصولات و موجب شناسایی سطوح کیفی و رقابتی رقبا و بهبود عملکرد می شود.

در این تحقیق، یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.

3-1- مفروضات

– سیستم اطلاعاتی، یک سیستم برای جمع آوری، سازماندهی و ذخیره کردن اطلاعات در یک سازمان است.

– سیستم اطلاعاتی از طریق تعریف فرایندها و رویه ها، انجام عملیات سازمان را به عهده می گیرند.

– معماری سرویس گرا هم راستای فرایندهای کسب و کار است.

– برنامه ریزی استراتژیک گونه ایی از برنامه ریزی است که در آن هدف تدوین استراتژی هاست.

4-1- اهداف تحقیق

پیمانکاری فرعی صنعتی، یکی از راه های مدرن و مؤثر سازمانی برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی مکمل است.در سازمان بزرگ مقیاس که از واحدهای مختلف تشکیل شده است می توان از نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استفاده نمود.در سیستم های مقیاس وسیع به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با موجودیتها و ارتباطات بسیار زیادی مواجهه هستیم، در صورتی که در توسعه این سیستم ها از روش سنتی استفاده کنیم به علت مواجه با حجم زیاد موجودیت ها و ارتباطات دچار سردرگمی خواهیم شد.به همین دلیل برای کاهش پیچیدگی در این سیستم ها از موجودیتی به نام سرویس به منظور بالا بردن سطح تجرید و در نتیجه کاهش پیچیدگی استفاده می شود. برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا یک چارچوب استراتژیک ارائه شده است که درنهایت منجر به افزایش میزان بهره وری سازمانی، بهبودخدمات سازمان، تسهیل روابط سازمانی، افزایش میزان تعامل پذیری دربین سیستم های اطلاعاتی،افزایش میزان یکپارچگی اطلاعات، افزایش سطح امنیت اطلاعات وغیره خواهد بود.

با توجه به ویژگی های معماری سرویس گرا و نقش آن در آن در یکپارچه سازی برنامه کاربردی سازمان ها و پیشرفت چشمگیر سرویس گرایی در دنیا و حرکت اکثر کشورها و سازمان ها به سمت موضوع سرویس گرایی می توان نتیجه گرفت که معماری سرویس گرا گزینه ی مناسبی برای حل بسیاری از چالش های یکپارچه سازی در سازمان است. اما به دلیل وجود برخی مشکلات و نواقص که در بخش قبل به پاره ای از آن ها اشاره شد، همچنان تحقیق در این زمینه با هدف چالش های موجود ادامه دارد.

5-1- محدوده پایان نامه

همانطور که در قسمت پیش اشاره شد، سازمان بزرگ مقیاس به گروهی از واحدها اطلاق می شود که برای تولید کالا با هم در ارتباط بوده و همدیگر را تکمیل می کنند و بر مبنای یک توافق یا پیمانکاری با هم فعالیت می کنند. در سازمان بزرگ مقیاس با به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کارها را به واحدهای کوچک ومتوسط (SMEs) برون سپاری می کنند. در این تحقیق هدف، ارائه یک چارچوب استراتژیک است.

فهرست رئوس مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 طرح مسئله

1-3 مفروضات

1-4 اهداف تحقیق

1-5 محدوده پایان نامه

1-6 مراحل انجام تحقیق

1-7 ساختار پایان نامه

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 نظام مبادلات پیمانکاری فرعی

2-2-1 تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی

2-2-2 شرایط تاسیس یکSPX

2-2-3 خدمات SPX ها

2-2-4 مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی

2-2-5 خدمات مورد انتظار از یک مرکز اطلاعاتی SPX

2-2-6 سازمان بزرگ مقیاس

2-3 تعریف معماری سرویس گرا

2-4 تعریف سرویس

2-5 سرویس های وب

2-6 مفاهیم مهم سرویس گرایی

2-6-1چگونه سرویسها منطق را محصور میکنند

2-6-2 چگونه سرویس ها از وجود یکدیگر مطلع می شوند

2-6-3 چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می کنند

2-6-4 چگونه سرویسها طراحی می شوند

2-6-5 توصیفات سرویسها

2-7 ویژگی های معماری سرویس گرا

2-8 تعریف گذرگاه سرویس

2-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری

2-8-2 تبدیل پروتکل انتقال

2-8-3 تبدیل پیام

2-8-4 ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس

2-8-5 اجزای گذرگاه سرویس

2-9 انگیزه ی حرکت سیستم های تولیدی به سمت معماری سرویس گرا

2 -10 تعریف برون سپاری

2-10-1 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری

2-10-2 دلایل عمده برون سپاری

2-10-3 معایب برون‌سپاری

2-10-4 تعریف برون سپاری استراتژیک

2-10- 5 کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری

2-11 سیستم اطلاعاتی

2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید

2-13 نتیجه گیری

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی

3-3 رویکرد کنترلی برای تعامل سرویس های استخراج شده در سیستم اطلاعاتی پیشنهادی

3 -4 متدولوژی SOMA در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا

3-4-1 فاز شناسایی سرویس ها در متدولوژی SOMA

3-4-1-1 تکنیک سرویس – هدف

3–4- 1-2 تکنیک تجزیه دامنه

3–4- 1-3 تجزیه و تحلیل دارایی های موجود

3-5 راهکارپیشنهادی: طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا

3-5-1 شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی با استفاده ازمتدولوژیSOMA

3-5-2روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا

3-6 مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با استفاده از زبان UML

3 -7 الگوی راه حل پیشنهادی متدولوژی SOMAبرای استفاده در سیستم های اطلاعاتی

3-8 برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی

3-9 نتیجه گیری

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه

4-2 مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو

4-3 طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو

4 – 3- 1 مدل فرایند ورود کاربران ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی خودرو

4 -3- 2مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)

4 -3- 3 مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو

4 -3- 4 مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو

4 -3- 5 مدل فرایند پرداخت مشتری

4 -3- 6 مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو

4 -3-7 مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو

4 – 4 مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا

4 – 5 تدوین راهبردها در راستای سیستم اطلاعاتی، با استفاده از ماتریس SWOT

4 – 6 تحلیل استراتژیک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو

4-7 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP

4-8 نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 خلاصه تحقیق

5-2 بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی

5-3 محدودیت ها و زوایای پوشش داده نشده

5-4 اقدامات آتی

ضمائم و پیوست

ضمیمه 1- کدهایWSDL مربوط به مشخصه سرویس احراز هویت

ضمیمه 2- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس پرداخت آنلاین

ضمیمه 3- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس صدور فاکتور

ضمیمه 4- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور

ضمیمه 5- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب

منابع و مآخذ

 

قيمت فايل ورد پروژه : 14000 تومان
 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود
پشتیبانی سایت :        09010633413

 
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 84
 • آی پی دیروز : 238
 • بازدید امروز : 224
 • باردید دیروز : 1,063
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 29
 • بازدید هفته : 1,287
 • بازدید ماه : 38,452
 • بازدید سال : 253,831
 • بازدید کلی : 8,432,525
 • کدهای اختصاصی