loading...
دانلود سرای دانشجویی
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاههای CNC
دسته: مکانیک – ساخت و تولید
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۵۷

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه CNC ” بدین شرح است:

هیدرولیک از کلمه یونانی “هیدرو” مشتق گردیده است و این کلمه بمعنای جریان حرکات مایعات میباشد.
در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط “آب” بوده است و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخود گرفت و معنی و مفهوم آن بررسی در مورد بهره برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخ های آبی و مهندسی آب بوده است.
مفهوم هیدرولیک دراین قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیعتری بخود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری، بخصوص “روغن معدنی” میباشد، زیرا که آب بعلت خاصیت زنگ زدگی، در صنایع نمیتواند بعنوان انرژی انتقال دهنده مورد استفاده قرار گیرد و بعلت آنکه روغن خاصیت ضد زنگ زدگی دارد، امروزه در صنایع از آن بخصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده بسیار میگردد.
بطور خلاصه میتوان گفت:
فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد “هیدرولیک” نامیده میشود.
از انجائیکه هیدرولیک آبی دارای خاصیت زنگ زدگی است لذا در صنایع از هیدرولیک روغنی هم بخاطر روغن کاری قطعات در حین کار و هم بخاطر انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده میشود. وقتیکه در صنعت از هیدرولیک نام برده میشود، مقصود همان “هیدرولیک روغنی” میباشد.
بطور دقیق میتوان گفت که: حوزه کاربرد هیدرولیک روغنی استفاده از انرژی دینامیکی و استاتیکی آن بوده  و در مهندسی کنترل برای انتقال زیگنال ها و تولید نیرو میباشد.
وسائل هیدرولیکی که نحوه استفاده هیدرولیک را در صنعت میسر میسازد خود دارای تاریخچه بسیار قدیمی میباشد.
یکی از قدیمیترین این وسائل، پمپ های هیدرولیکی بوده، که برای اولین بار کتزی بیوس یونانی در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسیح، پمپی از نوع پیستون اهرمی که دارای دو سیلندر بود اختراع و ساخته است.

 

تعريف و تاريخچه هيدروليك                                                             

خواص مثبت هيدروليكي روغني                                                                 

خواص منفي هيدروليك روغني                                                          

مايع فشرده                                                                                  

خواص فيزيكي و مقادير مشخصه مايعات فشرده                                     

گرماي ويژه                                                                                

ظرفيت هدايت گرما                                                                       

نتيجه                                                                                         

اكسيده شدن                                                                                 

پلي مريزه شدن                                                                             

نقطه اشتعال و سوخت                                                                    

وظائف و شرائط مايع فشرده                                                             

قابليت جدائي از آب                                                                       

قابليت تراكمي روغن هيدروليك                                                         

انواع روغن هاي هيدروليك                                                              

مايع فشرده براساس روغن معدني                                                      

شرح حروف الفبا                                                                          

مايع فشرده سخت سوز                                                                    

شرح علائم                                                                                  

كلاسه بندي غلظت مايعات سخت سوز                                                 

غلظت                                                                                       

قطعات و لوازم ضروري دستگاه هاي هيدروليكي                                    

لوازم اتصالاتي لوله و شيلنگ ها                                                        

انواع تبديل ها                                                                              

مخزن روغن                                                                               

فيلتر                                                                                         

طرق فيلتره كردن مايع فشرده                                                           

مبدل حرارتي                                                                               

خنك كننده (كولر)                                                                          

ترموستات                                                                                  

سيلندر هيدروليكي (هيدروسيلندر) يا موتورهاي خطي                               

سيلندر يك كاره                                                                             

سيلندر يك كاره غرق شونده                                                              

سيلندر يك كاره با برگشت فنر                                                           

سيلندر دوكاره                                                                              

طرز كار سيلندر                                                                           

كاربرد                                                                                       

ضربه گير انتهاي موضع                                                                

سيلندر دوراني                                                                              

شيرهاي هيدروليكي                                                                       

شير قطع و وصل                                                                          

علامت مداري شير                                                                        

موضع سكون                                                                               

شيرهاي راه دهنده                                                                         

ساختمان شيرهاي راه دهنده                                                              

شيرهاي نشستني                                                                           

انواع شيرهاي راه دهنده                                                                  

نحوه كار                                                                                    

شير گلوئي قابل تنظيم                                                                     

شير ديافراگمي                                                                             

مقايسه شير گلوئي با شير ديافراگمي                                                    

علائم مداري – هيدروليك                                                                

تبديل كننده هاي انرژي                                                                   

توسعه تكنيك هواي فشرده                                                                

خواص هواي فشرده                                                                       

اقتصادي بودن ابزار هواي فشرده                                                       

توليد هواي فشرده                                                                          

تأسيسات هواي فشرده                                                                               

انواع كمپرسورها                                                                          

كمپرسورهاي پيستوني                                                                    

كمپرسور ديافراگمي                                                                       

كمپرسور دوراني                                                                          

كمپرسور دوطبقه اي با دستگاه خنك كننده ميانه اي                                  

كمپرسور دوراني چند سلولي                                                            

كمپرسور پيچي                                                                            

كمپرسور دو ميله اي – پيچي                                                            

كمپرسور روتس                                                                           

كمپرسورهاي سيالي (توربوكمپرسور)                                                 

كمپرسور محوري                                                                         

كمپرسور شعاعي                                                                          

دياگرام مقدار توليدي كمپرسورها                                                       

ملاك براي انتخاب كمپرسور                                                            

مقدار توليد                                                                                  

فشار                                                                                         

كار انداختن كمپرسورها                                                                  

تنظيم                                                                                         

انواع مختلف تنظيم كمپرسور                                                            

تنظيم از طريقه تخليه                                                                     

تنظيم از طريقه بستن                                                                      

تنظيم گيره اي – بازوئي                                                                           

تنظيم كاهش – سرعت                                                                    

تنظيم دور                                                                                   

تنظيم با تنك كردن دهانه مكنده                                                                    

تنظيم از طريقه قطع و وصل                                                            

تنظيم از طريقه قطع و وصل                                                            

خنك كردن كمپرسورها                                                                   

محل نصب كمپرسورها                                                                            

مخزن هواي فشرده                                                                        

طريقه محاسبه حجم مخزن كمپرسور با تنظيم قطع و وصل                        

نتيجه                                                                                         

پخش هواي فشرده                                                                         

محاسبه خط لوله                                                                                     

طرح ريزي خط لوله                                                                      

نوموگرام (قطر لوله)                                                                      

نوموگرام (طول جانشين)                                                                 

نصب خط لوله هواي فشرده                                                              

خط انشعابي                                                                                

خط حلقوي                                                                                  

سيستم شبكه متصل بهم                                                                             

جنس خطوط لوله                                                                          

خطوط اصلي                                                                               

خطوط فرعي دستگاهها                                                                   

اتصالات خطوط لوله                                                                      

آماده كردن هواي فشرده                                                                            

آلودگي                                                                                       

روش هاي متداول                                                                         

منحني نقطه شبنم                                                                          

خشك كردن به طريق آبزوربسيون                                                      

خشك كن ابزوربسيون                                                                     

خشك كردن به طريق پائين آوردن درجه حرارت يا سرد كردن                    

روغن پاش هواي فشرده                                                                           

اصل – ونتوري                                                                                     

طرز كار روغن پاش                                                                      

واحد مراقب                                                                                

نگهداري واحد مراقب                                                                    

مقدار عبور جريان براي واحدهاي مراقب                                             

قطعات كاركننده پنيوماتيكي                                                              

قطعات پنيوماتيكي براي حركات خطي (سيلندر پنيوماتيكي)                       

سيلندر يك كاره                                                                             

سيلندر دوكاره                                                                              

ساختمان سيلندر                                                                            

محاسبه سيلندر                                                                                       

نيروي پيستون                                                                              

دياگرام – نيرو – فشار                                                                    

دياگرام – طول كورس – نيرو                                                          

مقادير تقريبي                                                                               

دياگرام مصرف هوا                                                                       

طول كورس                                                                                

سرعت پيستون                                                                             

مصرف هوا                                                                                

واحد پيشبر – پنيوماتيك – هيدراليك                                                    

واحد پيشبر پنيوماتيك – هيدراليك با محركه دوراني                                 

واحد پيشبر با محركه دوراني                                                            

واحد پيشبر با براده خارج كن                                                            

تاكت پيشبرد                                                                                

جريان عمليات يك تاكت                                                                           

ترسيم شماتيك تاكت پيشبرد                                                              

ميز گردان                                                                                  

طرز كار ميز گردان                                                                      

گيره كلتي                                                                                   

گيره كلتي پنيوماتيكي                                                                     

بالشتك هوا – ميز كشوئي                                                                

شيرها                                                                                        

شيرهاي راه دهنده                                                                         

انواع كاراندازهاي شير                                                                   

مشخصات ساختماني مسيرهاي راه دهنده                                                        

شيرهاي نشستني                                                                           

شير ساچمه اي                                                                             

شير ديسكي                                                                                 

شير الكتروماگنتي (سلونوئيد)                                                            

شيرهاي كشوئي                                                                                      

شير كشوئي طولي                                                                         

انواع مختلف درزگيري مابين پيستون و محفظه شير                                

شير كشو طولي – دستي                                                                                     

شير كشو مسطح – طولي                                                                

تغيير كنترل با كاربرد هواي فشرده                                                     

تغيير كنترل با برداشت هواي فشرده                                                   

علائم مداري – پنيوماتيك                                                                 

بررسي مدار هيدروليك CMV6/0                                                     

شير اطمينان                                                                                

بررسي مدار پنوماتيك CMV610                                                     

بررسي مدار هيدروليك دستگاه CNC تراش                                          

بررسي نقشه مدار هيدروكيت دستگاه CNC مجهز به

سيستم تعويض پالت                                                                       

محاسبات مربوط به لوله ها و پمپ بكار رفته در مدار                              

منابع و مآخذ            

 

قيمت فايل ورد پروژه : 5000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مشخصات مقاله:
عنوان کامل: طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاههای CNC
دسته: مکانیک – ساخت و تولید
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۱۵۷

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 2926
 • آی پی امروز : 97
 • آی پی دیروز : 176
 • بازدید امروز : 1,243
 • باردید دیروز : 832
 • گوگل امروز : 11
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 5,106
 • بازدید ماه : 1,243
 • بازدید سال : 115,156
 • بازدید کلی : 8,293,850
 • کدهای اختصاصی