loading...
دانلود سرای دانشجویی

عنوان پروژه : بررسی های حسابداری و شاخص های عملکرد حسابداری

تعداد صفحات : ۱۸۳

شرح مختصر پروژه : این تحقیق رویکرد داده های حسابداری یا به عبارت دیگر شاخص های عملکرد حسابداری را مدنظر قرار داده و وجود همبستگی این شاخصها را با بازده سهام عادی بررسی می‌کند و سپس پیوستگی (ارتباط) محتوای اطلاعاتی آن،‌ارزیابی می‌شود در توانایی ارتباط با سود جامع، سود خالص، سود عملیاتی و جریانهای نقدی حاصل از عملیات جهت سنجش معیاری برای عملکرد منعکس در بازده سهام، یا به عبارت دیگر کدامیک از این شاخصها توانایی سود را برای خلاصه عملکرد شرکت بهبود می‌بخشد و احیاناً‌ سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز همچنان با استفاده و اتکاء به اطلاعات حسابداری نسبت به ارزیابی قیمت سهام و توجیه تغییرات قیمت اقدام نمانید و در غیر این صورت شرکتها مکلف باشند اطلاعات اضافی غیر از اطلاعات حسابداری در اختیار استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری قرار دهند.

همانطور که می‌دانیم حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر برسازمانها و واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی می‌شود. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می‌باشد. نظر به اینکه یکی از محورهای عمده مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد است.

بنابراین آشنایی با معیارهای مهم ارزیابی عملکرد و شاخصهای آن برای مدیران، مجریان، کارشناسان سازمانها و صنایع و دانش پژوهان مفید بوده و با استفاده از آنها می‌توانند به سنجش و ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیکی سازمان و بررسی عملکرد اجزاء کاری آن پرداخته و برای ارتقاء و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کند. (دیوس بلیک ۱۹۹۸)

در حال حاضر ارزیابی عملکرد بسیاری از شرکتها و سازمانها براساس شاخصهای مالی است. اما مدیران و سهامداران آنها باید به این امر مهم توجه داشته باشند که ممکن است یک شرکت به دلیل وجود شرایط انحصاری یا ارتباطات غیر رسمی سودآور باشد.

اما از لحاظ سطوح مختلف بهره‌ وری وضعیت مناسبی نداشته باشد. لذا ایجاب می‌نماید که در کنار شاخصهای مالی، شاخصهایی را مدنظر قرار دهند که از طریق آن امکان بررسی ونتیجه گیری از روش و کارآیی تولید کالا و خدمات از نقطه نظر بهره‌وری عوامل تولید، کیفیت، ارزش افزوده ( برای تعیین وضعیت شرکت در بازاری که فعالیت می‌کند) زمان حاصل کار، رضایت مشتریان وجود داشته باشد.(جیمز هانت ۱۹۹۱).

فهرست مطالب پروژه حسابداری و شاخص های عملکرد حسابداری

فصل ۱-    کلیات تحقیق

۱-۱-    مقدمه

۱-۲-    تعریف موضوع

۱-۳-    بیان مسأله

۱-۴-    هدف تحقیق

۱-۵-    اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۶-    دلایل تبیین فرضیه ها

۱-۷-    فرضیات تحقیق

۱-۷-۱-     فرضیه اول

۱-۷-۲-     فرضیه دوم

۱-۷-۳-     فرضیه سوم

۱-۷-۴-     فرضیه چهارم

۱-۷-۵-     فرضیه پنجم

۱-۷-۶-      فرضیه ششم

۱-۷-۷-     فرضیه هفتم

۱-۷-۸-     فرضیه هشتم

۱-۸-    قلمرو تحقیق

۱-۹-    روش تحقیق

۱-۱۰-  تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل ۲-   ادبیات حسابداری

۲-۱-    مقدمه

۲-۲-    مبانی تئوریکی تحقیق

۲-۲-۱-     ارزیابی عملکرد

۲-۲-۲-     محتوای اطلاعاتی سود

۲-۲-۳-     محتوی اطلاعاتی صورت جریانات نقدی

۲-۲-۴-     ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی با بازده سهام ریبورن (۱۹۸۶)

۲-۲-۵-     شواهدی در مورد رابطه میان سود و اندازه گیری‌های مختلف جریانهای نقدی

۲-۲-۶-      ماهیت و مقدار اطلاعات موجود در جریانهای نقدی و ارقام تعهدی

۲-۲-۷-     محتوای افزاینده اطلاعاتی سود، سرمایه در گردش حاصل از عملیات و جریانهای نقدی

۲-۳-    بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری، جریانهای وجوه و جریانهای نقدی در انگلستان

۲-۴-    شواهدی درباره رابطه بین سود حسابداری و اندازه گیری جریانهای نقدی در ایران

۲-۵-    محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی – محمد عرب مازار یزدی (۱۳۷۴)

۲-۶-    محتوی اطلاعاتی سود جامع

۲-۷-    ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام

۲-۸-    ارتباط بین سود عملیاتی با بازده سهام

فصل ۳-   مفاهیم سود و روشهای اندازه گیری آن

۳-۱-    مقدمه

۳-۲-    مفاهیم سود در سطح ساختاری (قواعد و تعاریف)

۳-۲-۱-     روشهای اندازه گیری سود در سطح ساختاری

۳-۲-۲-     اندازه گیری سود به روش رویدادهای مالی (رویکرد معاملاتی)

۳-۲-۳-     اندازه گیری سود به روش فعالیتها (رویکرد فعالیت)

۳-۲-۴-     مقایسه دو رویکرد

۳-۳-    مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیتهای اقتصادی)

۳-۳-۱-     سود بعنوان معیار کارآیی

۳-۳-۲-     سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی

۳-۴-    مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط (استفاده کنندگان)

۳-۴-۱-     ۱- سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی و تصمیم گیری

۳-۴-۲-     سود از نظر روش قراردادی

فصل ۴-   اجزای تشکیل دهنده سود

۴-۱-    مفهوم سود عملیات جاری

۴-۲-    مفهوم شمول کلی سود (سود جامع)

فصل ۵-   سود جامع چیست؟

۵-۱-    ارتباط بین سود جامع و سود

۵-۲-    مقایسه دیدگاههای دو مکتب عملکرد عملیات جاری و شمول کلی درخصوص گزارش سود

۵-۳-    ضرورت داشتن گزارش سود جامع

۵-۴-    چگونگی شکل گرفتن سود جامع

۵-۵-    چرا اکنون باید پروژه سودجامع را پیگیری کرد؟

۵-۶-    چه سئوالاتی باید در پروژه سود جامع مطرح گردد

۵-۷-    سود جامع شامل چه اقلامی است؟

۵-۸-    سود جامع در کجای صورتهای مالی باید گزارش شود؟

۵-۹-    اجزاء سود جامع چگونه نمایش داده می‌شوند؟

فصل ۶-   اهمیت صورت جریان وجوه نقد

۶-۱-    طبق استاندارد شماره ۲ حسابداری ایران

۶-۲-    محاسبه جریانهای نقدی فعالیتهای مرتبط با عملیات طبق استانداردهای حسابداری ایران

۶-۳-    گزارش جریانهای نقدی بر مبنای خالص طبق استانداردهای حسابرسی ایران

۶-۴-    اهمیت وضرورت افشای وجه نقد حاصل از عملیات از دیدگاه اندیشمندان

۶-۵-    ارتباط بین اهداف گزارشگری مالی و جریانهای نقدی

فصل ۷-   مفهوم صنعت

۷-۱-    طبقه بندی صنایع

۷-۲-    ویژگیهای منحصر به فرد صنعت

۷-۳-    صنعت و مزایای نسبی

۷-۴-    ویژگیهای رشد صنعت

۷-۵-    میزان وابستگی صنعت به سرمایه و کار

۷-۶-    درجه اهمیت صنعت

۷-۷-    درجه وابستگی صنعت به خارج

۷-۸-    صنعت از دیدگاه اقتصاد خرد

۷-۹-    خصوصیات صنعت از دیدگاه حسابداران

فصل ۸-   مفاهیم بازده سهام و روشهای محاسبه آن

۸-۱-    مقدمه

۸-۲-    معیارهای حداکثر شدن ثروت سهامداران (بازده سهام)

۸-۲-۱-     حداکثر شدن به عنوان یک معیار

۸-۳-    حداکثر شدن عایدی هر سهم بعنوان یک معیار

۸-۴-    حداکثر شدن قیمت سهم، معیاری دیگر

۸-۵-    روشها و دیدگاههای محاسبه بازده سهام

۸-۶-    روشهای محاسبه بازده سهام از دیدگاه سهامداران

۸-۶-۱-      روشهای محاسبه بازده سهام از دیدگاه مدیریت

۸-۶-۲-      روش دوم: روش نسبت درآمد به قیمت

۸-۶-۳-      روش سوم: روش بازده واقعی یا بازده کل

۸-۶-۴-      اجزای تشکیل دهنده بازده کل

فصل ۹-   دیدگاههای تأثیر سود بر بازده سهام

۱-۹- در خارج

فصل ۱۰-  متدولوژی تحقیق

۱۰-۱-  مقدمه.

۱۰-۲-  روش تحقیق

۱۰-۳-  اهداف تحقیق

۱۰-۴-  فرضیات تحقیق

۱۰-۵-  جامعه آماری و نمونه

۱۰-۶-  روش جمع آوری اطلاعات

۱۰-۶-۱-    محاسبه سود جامع

۱۰-۷-  روش آزمون فرضیه های تحقیق

۱۰-۸-  مدل رگرسیون خطی ساده

۱۰-۹-  مفروضات تجزیه و تحلیل رگرسیون

۱۰-۹-۱-   فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

۱۰-۹-۲-   فرض همگن بودن واریانس

۱۰-۹-۳-   فرض نرمال بودن جامعه آماری

۱۰-۹-۴-   فرض همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر – پدیده Multi Collinearty

۱۰-۱۰-  آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون

۱۰-۱۱-  آزمون معنی داری ضرایب مدل رگرسیون

۱۰-۱۲-  احتیاط در استفاده از خط رگرسیون و همبستگی

۱۰-۱۲-۱-عمده ترین اشتباهات معمول در استفاده از این ابزارها عبارتند از

۱۰-۱۳-  پیدایش داده های خام

فصل ۱۱-  تجزیه و تحلیل داده ها

۱۱-۱-  مقدمه

۱۱-۲-  آزمون فرضیه اول

۱۱-۳-  آزمون فرضیه دوم

۱۱-۴-  آزمون فرضیه سوم

۱۱-۵-  آزمون فرضیه چهارم

۱۱-۶-  آزمون فرضیه پنجم

۱۱-۷-  آزمون فرضیه ششم

۱۱-۸-  آزمون فرضیه هفتم

۱۱-۹-  آزمون فرضیه هشتم

۱۱-۱۰-  تجزیه وتحلیل داخل صنعت

۱۱-۱۰-۱-نتایج

 

 

عنوان پروژه : بررسی های حسابداری و شاخص های عملکرد حسابداری

 

تعداد صفحات : ۱۸۳

قيمت فايل ورد پروژه : 10000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 231
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 1,638
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 27
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 7,880
 • بازدید ماه : 35,778
 • بازدید سال : 251,157
 • بازدید کلی : 8,429,851
 • کدهای اختصاصی