loading...
دانلود سرای دانشجویی
کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق
کارتحقیقی بررسی ارزش برابری در قانون اساسی ایران
کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اشتباه در نکاح در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی نهی از انجام معاملات در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی
کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید
کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
کار تحقیقی بررسی اوراق مشارکت از دیدگاه حقوقی ایران
کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
کار تحقیقی بررسی تعهد به نفع ثالث در حقوق

کار تحقیقی بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی ثبت نکاح و ضمانت اجرای آن
کار تحقیقی بررسی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران
کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل
کار تحقیقی بررسی جرم عقیم و محال در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی
کار تحقیقی بررسی حجر سفیه در فقه و حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حدود و تکالیف مدیر عامل در شرکت های سهامی
کار تحقیقی بررسی حق حریم خصوصی در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حق حیات در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده
کار تحقیقی بررسی حقوق تجارت الکترونیک
کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی
کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
کار تحقیقی بررسی حقوق همسر غایب مفقودالاثر
کار تحقیقی بررسی حقوقی عقود جاری در بانکها
کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
کار تحقیقی بررسی حقوقی وظایف رئیس جمهور
کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان
کار تحقیقی بررسی سازش در آیین دادرسی
کار تحقیقی بررسی دعاوی اضافی در آیین دادرسی مدنی
کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
کار تحقیقی بررسی ساختار و وظایف شورای امنیت سازمان ملل
کار تحقیقی بررسی صلاحیت اداره ثبت اسناد واملاک در افراز املاک
کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی سند رسمی و آثار حقوقی ناشی از تنظیم سند رسمی
کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های کیفری شکلی و ماهوی
کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین الملل
کارتحقیقی بررسی صلاحیت مراجع ثبتی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد ضمان و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد مزارعه و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد مضاربه و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد مساقات و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد هبه در قانون مدنی ایران
کارتحقیقی بررسی عقود انتفاعی و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی حقوقی جرم قذف و افترا در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی بیع شرط در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به
کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
کار تحقیقی بررسی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
کار تحقیقی بررسی مالکیت مافی الذمه و اثر آن در سقوط تعهدات
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی تعهد به ضرر شخص ثالث
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی حق پیشه و تجارت
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
کار تحقیقی بررسی ماهیت عقد حواله در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه
کار تحقیقی بررسی مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
کار تحقیقی بررسی مساوات و برابری در قانون اساسی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت اشخاص ثالث در خصوص فعل غیر در امور مدنی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی
کار تحقیقی تعهد به فعل ثالث
کار تحقیقی توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب
کار تحقیقی بررسی مفهوم تعاون و جایگاه تعاونی ها
کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
کار تحقیقی بررسی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت املاک
کار تحقیقی بررسی نحوه تملک اراضی توسط دولت
کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
کار تحقیقی بررسی نفقه در فقه و حقوق موضوعه
کار تحقیقی بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی وضعیت حقوقی معامله با خود
کار تحقیقی بررسی وظایف رهبری در قانون اساسی
کار تحقیقی بررسی وقف و قانون اوقاف در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی وکالت در طلاق از سوی زوجین
کار تحقیقی تبدیل شرکت تجاری
کار تحقیقی بررسی وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفری جدید
کار تحقیقی تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی
کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی
کار تحقیقی تدلیس و شرايط تأثير آن در عقد نکاح در حقوق ایران
کار تحقیقی تعارض قوانین در حقوق بین المللی خصوصی
کار تحقیقی تعدد زوجات در فقه و حقوق
کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران
کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی چک در قانون صدور چک و قانون تجارت ایران
کارتحقیقی بررسی حدود ولایت قهری در عقد نکاح دختر باکره در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی حق اختراع و شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن
کارتحقیقی بررسی حق حاکمیت ایران بر دریای خزر
کارتحقیقی بررسی سواستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن
کارتحقیقی بررسی شرایط و آثار انکار تردید در سند
کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
کارتحقیقی بررسی عدالت ترمیمی و جلوه های آن در حقوق کیفری ایران
کارتحقیقی بررسی عقد استصناع و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده ضرورت و اضطرار در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران
کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه
کار تحقیقی جبران خسارت ناشی از دادرسی
کار تحقیقی مبانی آزادی مذهب در قانون اساسی
کار تحقیقی مساوات و برابری در قانون اساسی
کار تحقیقی مستثنيات دين و چالش‌های آن در زمان مطالبه مهريه
کار تحقیقی مستثنیات دین و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران
کار تحقیقی مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در حقوق ایران
کار تحقیقی مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران
کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق
کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران
کار تحقیقی میراث زوجه در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)
کار تحقیقی اجرت المثل به عنوان مصادیق استفاده از مال در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
کار تحقیقی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص
کار تحقیقی اصول حاکم بر اسناد تجاری
کار تحقیقی اقرار ولی نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق
کار تحقیقی ايرادات و موانع رسيدگي به دعوا در آیین دادرسی مدنی
کار تحقیقی بررسی بازار بورس اوراق بهادار از دیدگاه حقوقی
کار تحقیقی بررسی اصل قبح عقاب بلابيان در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
کار تحقیقی بررسی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن
کار تحقیقی بررسی تاثیر ورشکستگی بر اهلیت تاجر
کار تحقیقی بررسی تطبیقی مجازات در ملا عام در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی جایگاه ثالث در دعاوی مدنی
کار تحقیقی بررسی جرم محاربه در فقه و قانون جدید مجازات اسلامی
کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه
کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی
کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی
 
کار تحقیقی بررسی حدود و تکالیف والدین در برابر فرزندان
کار تحقیقی بررسی حق داشتن وکیل در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حق طلاق زوجه در عقد نکاح در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف طرفین دعوا در اولین روز جلسه دادگاهی
کار تحقیقی بررسی حقوقی اموال غیرمنقول در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حقوقی عقود جاری در بانکها
کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما
کار تحقیقی بررسی صلاحیت و اختیارات قوه قضاییه در ایران
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسي قاعده مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
کار تحقیقی بررسی قاعده مقابله با خسارت و تطبیق آن با قاعده لاضرر
کار تحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷
کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴
کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف مصوب ۱۳۶۳
کار تحقیقی بررسی قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷
کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹
کار تحقیقی بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵
کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه
کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی
کار تحقیقی بررسي مباني فقهي و حقوقي شرايط ضمن عقد نکاح
کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی
کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی
کار تحقیقی شیوه های مرسوم جبران خسارت معنوی در حقوق بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی
کار تحقیقی بررسی شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران
کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن
کار تحقیقی بررسی ضمان تضامنی و آثار آن در قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی طلاق و آثار حقوقی آن
کار تحقیقی بررسی فرجام خواهی در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی فسخ نکاح و شرایط آن در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
کار تحقیقی بررسی کیفیات تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
کار تحقیقی بررسی مالـكيت زماني در حقـوق ايران
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی طلاق خلع
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد
کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل
کار تحقیقی بررسی نحوه تغییر نام و نام خانوادگی در قانون مدنی و ثبت احوال
کار تحقیقی بررسی نسل کشی در کشور رواندا
کار تحقیقی بررسی نفقه اقارب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
کار تحقیقی بررسی نفقه زن پس از انحلال ازدواج در فقه و حقوق
کارتحقیقی بررسی واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری در حقوق ایران
دانلود کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران
کارتحقیقی-بررسی-اجرت-المثل-کارهای-زوجه-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است.
هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق

کارتحقیقی-بررسی-اجاره-به-شرط-تملیک-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد

کارتحقیقی-بررسی-اثر-اعاده-دادرسی-و-اعتراض-شخص-ثالث-بر-اجرای-حکم-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. بر اساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این صورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه می یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.

واژگان کلیدی: اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم، اخذ تامین مناسب

کتاب-مدارهای-میکرو-الکترونیک-سدرا-–-اسمیت-(ویرایش-پنجم)-ترجمه-فارسی
کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) ترجمه فارسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 740
حجم فایل: 13 کیلوبایت


کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) با هدف آموزش و تحلیل و طراحی مدار های الکترونیک به صورت آنالوگ و دیجیتال برای دانشجویان گروه های مهندسی برق و کامپیوتر نوشته شده است.علاوه بر این کتاب حاضر منبع مناسبی برای مهندسین و متخصصانی می باشد که مایلند دانش خود را در این گونه مباحث نوسازی کنند. کتاب مدار های میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت با ترجمه فارسی و در 740 صفحه نوشته شده است و سر فصل های زیر را شامل می شود

بررسی-رابطه-سیستم-های-اطلاعات-حسابداری-(ais)-و-کارایی-و-سودآوری-بانکها
بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 173
حجم فایل: 863 کیلوبایت

بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها

تعداد صفحات : 173

فرمت فایل : Doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد Word

 مقدمه :

دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشأ مخاطراتی عمده در تصمیم گیری‌ها باشد. اطلاعات ابزار تصمیم گیری‌های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. برای دستیابی به این اطلاعات نیاز به یک سیستم اطلاعاتی می‌باشد، یک سیستم اطلاعات،سیستمی مصنوعی است که متشکل از مجموعه کاملی از مؤلفه های دستی و رایانه ایمی‌باشد که برای جمع آوری، ذخیره و اداره داده‌ها و تهیه اطلاعات مورد نیاز کاربران تهیه شده است (بادسکو، 2010، ص 125). در تعاریف حسابداری تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. ولی در بحث سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین،متنوع‌ترین و مداوم‌ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی‌ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیمگیری‌های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند.

تشکیلات و سیستمی که برای مدیریت سازمان، اطلاعات تهیه می کند بنام سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) مشهور است. در این سیستم نقش محوری و اساسی را سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS) به خود اختصاص داده است (همت فر و کولیوند، 1388، ص 14). بنابراین وجود یک سیستم اطلاعات حسابداری که به نحو موثر، اطلاعات دقیق، مفید و به موقع در اختیار مدیریت قرار دهد از عوامل اساسی توسعه و پیشرفت سازمان به شمار می رود.

نقش اطلاعات در بهبود فعاليتهاي موسسه امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست. اما نكته مهم، روش و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي در موسسات مي باشد. تا به امروز تحقيقات انجام شده درباره پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي نشان داده اند كه تنها يك توصيف از موفقيت يا شكست وجود ندارد . لذا تنها يك مدل براي موفقيت سيستم ها توسط محققان ارائه نشده ، بلكه مدلها و عوامل بسياري در تحقيقات مورد توجه قرار گرفته است(مازار يزدي ، 1386). جهت استقرار مناسب و بهینه سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) نیز مقدماتی لازم است از جمله مطالعات پایه ای در ارتباط با تاثیر استقرار AIS بر متغیرهای مهم مالی و حسابداری نظیر سودآوری، کارایی، عملکرد و ...

در کشور ما بخصوص در صنعت بانکداری، کمتر به مقولات سیستم های اطلاعاتی (مدیریتی و حسابداری) توجه می شود. لذا در این تحقیق با درک ضرورت و اهمیت موضوع، درصدد بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری در صنعت بانکداری هستیم. در این فصل، کلیات تحقیق شامل مواردی نظیر : بیان مسئله، اهداف، فرضیات، ضرورت، واژه های تحقیق و غیره تبیین می گردند.

 

پایان-نامه-شناسائی-انتظارات-مشتریان-به-منظورارائه-خدمات-مطلوبتر-در-بانکداری-اختصاصی
پایان نامه شناسائی انتظارات مشتریان به منظورارائه خدمات مطلوبتر در بانکداری اختصاصی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 452 کیلوبایت

پایان نامه شناسائی انتظارات مشتریان به منظورارائه خدمات مطلوبتر در بانکداری اختصاصی

دسته بندی : مدیریت / حسابداری / اقتصاد

تعداد صفحات : 110

فرمت فایل : Docx قابل ویرایش با نرم افزار ورد 


چکیده :

این تحقیق با هدف شناسائی انتظارات مشتریان به منظور ارائه خدمات مطلوبتر در بانکداری اختصاصی انجام گرفته است. ویژگی متمایز بانکداری اختصاصی تمایز خدمات ، نوآوری در ارائه خدمات ، انعطاف پذیری بر اساس انتظارات مشتریان و... است. مفهوم بانکداری اختصاصی با هدف گذاری مشتریان خاص و ثروتمند که نیازمند خدمات منحصربه فرد در زمینه های گوناگون مالی ، بانکی و سرمایه گذاری اند از تمامی ظرفیتها ، تخصص ها و منابع برای پاسخ گویی به نیازهای مشتریان خود بهره  می برد. این تحقیق از نوع کاربردی و میدانی بوده، جامعه آماری مشتریان ویژه  بانکهای  تات ، ملت، ملی، پارسیان واقتصاد نوین می باشند. حجم نمونه برابر با 193 نفر محاسبه شد که برای افزایش دقت مطالعه، تعداد200 پرسشنامه توزیع و تکمیل گردید. در بخش تحلیل، ابتدا آمار توصیفی بانکهای مورد مطالعه بررسی، سپس نرمالیتی داده ها با استفاده از آزمون اسمیرنف تائید گردید سپس روایی پرسش نامه با اخذ و اعمال نظر خبرگان بانکی و دانشگاهی تامین و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (معادل 91/0) پایایی ابزار تحقیق نیز تائید شد. در ادامه با استفاده از آزمون کروسکال والیس، بانکهای نمونه در ارائه خدمات مطلوبتر بانکداری اختصاصی اولویت بندی گردیدند که نتایج حاکی استمیانگین رتبه ای بانکداری اختصاصی بانک ملت برابر با  60/110 ، بانک پارسیان برابر با  76/100 ، بانک اقتصادنوین برابر با  97/98 ، بانک تات برابر با  91/98  و بانک ملی برابر با 67/92 می باشد.

پاورپوینت-مسلح-کردن-یا-تقویت-خاک-ژیوگرید-در-43-اسلاید-قابل-ویرایش
پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک ژیوگرید در 43 اسلاید قابل ویرایش
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 8051 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله مهار پیچی رای تحمل بارهای وارده در43 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

پاورپوینت-طراحی-ریپ-رپ-به-روش-استیون-(steven-riprap-design-method)-در-23-اسلاید-کاربردی
پاورپوینت طراحی ریپ رپ به روش استیون (Steven Riprap design method) در 23 اسلاید کاربردی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 2332 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت طراحی ریپ رپ به روش استیون (Steven Riprap design method) در 23 اسلاید کاربردی همراه با شکل و تصاویر و جداول و نمودار ارایه شده است:

ریز-ازدیادی-و-کشت-بافت-گیاهی
ریز ازدیادی و کشت بافت گیاهی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptm
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 4170 کیلوبایت

فایل شامل توضیحات کشت بافت ، کشت جنین ، کشت جوانه انتهایی ، کشت سوسپانسیون سلولی ، کشت مریستم ،کشت جوانه نابجا و کالوس و کشت تک گره و مزایا و معایب هرکدام از روش ها می باشد. در بخش انتهایی نیز توضحاتی در مورد تنظیم کننده های رشد و هورمون ها داده شده.

تعداد صفحات : 425

اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 153
 • آی پی دیروز : 199
 • بازدید امروز : 694
 • باردید دیروز : 1,059
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 19
 • بازدید هفته : 5,490
 • بازدید ماه : 33,388
 • بازدید سال : 248,767
 • بازدید کلی : 8,427,461
 • کدهای اختصاصی